Cmentarz
Menu

Rzymskokatolicka Parafia
Najświętszej Maryi Panny
z Guadalupe
i św. Jana Diego
w Żychlinie

Cmentarz

Cmentarzem parafialnym jest cmentarz w Starym Mieście.

Regulamin Cmentarza

1. Administratorem Cmentarza Parafialnego w Starym Mieście jest Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej  Św. Ap. Piotra i Pawła, a zarządcą jest Krzysztof Dyderski.

2. Cmentarz jest otwarty codziennie od godz. 6.00 do 22.00.

3. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się wcześniej z administratorem cmentarza, u którego należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z USC.

4. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należytego zmarłym.

5. Zabrania się:

– przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia,

– spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających na jego terenie,

– wprowadzania zwierząt,

– niszczenia zieleni,

– niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,

– wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych,

– prowadzenia akwizycji, umieszczenia reklam i rozkładania wizytówek.

6. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci do lat 7 jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

7. Podmioty gospodarcze mogą świadczyć usługi na terenie cmentarza tylko w dni robocze od godz. 7.30 do 16.00.

8. Wszelkie prace budowlane i remontowe na terenie cmentarza, wykonywane przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, wymagają zezwolenia i wcześniejszych uzgodnień z zarządcą cmentarza. Należy zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach. Za zniszczenia powstałe w wyniku prac odpowiada wykonawca.

9. Ustawienie nagrobków, tablic, ławek, sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury itp. może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą cmentarza.

10. Wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi jest zabroniony z wyjątkiem pojazdów posiadających zezwolenie.

11. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza ustala administrator na podstawie Regulaminu Cmentarzy Rzymskokatolickich w Diecezji Włocławskiej oraz przepisów prawa państwowego (Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz. U. 2011, Nr 118, poz. 687 ze zm./, Ustawa z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej / Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm./).

12. Administracja cmentarza pobiera opłaty za:

– udostępnienie miejsca do pochówku na okres 20 lat,

– wywóz śmieci i korzystanie z wody,

– postawienie pomnika.

13. W przypadku nie uiszczenia opłat za udostępnianie miejsca na kolejne 20 lat administrator ma możliwość ponownego wykorzystania tego miejsca. Nie uregulowanie pozostałych opłat może spowodować podobne skutki.

14. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce na grób) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego otoczenia.

15. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

16. Wszelkie informacje dotyczące grobu dostępne są w kancelarii cmentarza lub u zarządcy cmentarza.

17. Regulamin obowiązuje od 01.11.2013r.

 

Kontakt:

Administrator Cmentarza

Parafia Rzymskokatolicka Św. Ap. Piotra i Pawła

ul. Rychwalska 18, 62-571 Stare Miasto

tel. 518 014 960

Zarządca  – tel. 603 256 728

 

Tutaj możesz znaleźć informacje o cmentarzu