Sakrament Bierzmowania INDEKS na maj 2023
Menu

Rzymskokatolicka Parafia
Najświętszej Maryi Panny
z Guadalupe
i św. Jana Diego
w Żychlinie

Sakrament Bierzmowania INDEKS na maj 2023

Uwaga! Uwielbienie Najświętszego Sakramentu z Maryją  piątek godz. 19.20- 19.50 zakończone Nabożeństwem Majowym .Obecność obowiązkowa w ramach spotkania formacyjnego

 

 

 

Przybądź Duchu Święty

miesiąc maj  2023

 

Imię: ……………………………………….

Nazwisko: ………………………………..

Parafia: ……………………………………

 

7 o5  2023- Niedziela Wielkanocna……………………………………………..

14 05 .2023 – Niedziela Wielkanocna……………………………………………………..

21 05   2023 – Niedziela Wniebowstąpienia…………………………………………………………..

28 05.2023 – Niedziela Zesłania Ducha Świętego………………………………………………………………

Spotkanie formacyjne: 07 05  2023 godz. 11.30   …………………………

Spotkanie formacyjne 12 05 2023   godz. 19.20-19.50………………………

Spowiedź miesięczna………………………………………………

Nabożeństwo majowe:

czwartek  11.05 godz. 17.25……………………………………..

piątek       12.05 godz.  19.20-19.50…………………………

czwartek  18. 05    godz. 17.25……………………………….

piątek        19 05    godz.17.25…………………………………

czwartek   25 05   godz. 17.25……………………………….

piątek       26 05   godz.17.25……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzej królowie] bardziej uwierzyli w dobroć Boga niż pozorny splendor władzy.”
Ojciec Święty Franciszek

PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY

Dzienniczek kandydata do bierzmowania

miesiąc styczeń

Imię: ……………………………………….
Nazwisko: ………………………………..
Parafia: ……………………………………
Szkoła: …………………………………….
Klasa:………………………………………
Msze Święte niedzielne:

01.01.2023 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki:

………………………………………………………………………….

08.01.2023:

………………………………………………………………………….

15.01.2023:

………………………………………………………………………….
22.01.2023:

………………………………………………………………………….

29.01.2023:

………………………………………………………………………….

06.01.2023 – Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli):

………………………………………………………………………….

Spowiedź miesięczna: ………………………….

Spotkanie formacyjne: …………………………

 

 

 

 

 

bierzmowanie

 

 

 

 

 

 

 

MOJA MODLITWA

Przykazanie miłości Boga i bliźniego
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł
z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę
w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen

Dekalog
Jam jest Pan, Bóg twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Czcij ojca swego i matkę swoją.
Nie zabijaj.
Nie cudzołóż.
Nie kradnij.
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
Nie pożądaj żony bliźniego swego.
Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Pięć Przykazań Kościelnych
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej
i powstrzymać się od prac niekoniecznych
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

Główne Prawdy Wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Dary Ducha Świętego
Dar mądrości
Dar rozumu
Dar Rady
Dar męstwa
Dar umiejętności
Dar pobożności
Dar bojaźni Bożej

Siedem Sakramentów Świętych
1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Eucharystia
4. Pokuta i pojednanie
5. Namaszczenie chorych (sakrament chorych)
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo

Pięć warunków dobrej spowiedzi
Rachunek sumienia
Żal za grzechy
Mocne postanowienie poprawy
Szczera spowiedź
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Siedem Grzechów głównych
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo
MOJA WIARA

Czym jest Pismo Święte?
Pismo Święte jest Księgą objawioną, której autorem są osoby natchnione Duchem Świętym. Jego przewodnią myślą jest Boży plan zbawienia ludzkości.
Co to jest Tradycja?
Obok objawienia zawartego w Piśmie Świętym, Kościół posługuje się również ustnymi podaniami Prawd Bożych, które nie zostały spisane przez Apostołów.
Kim jest Pan Bóg?
Być może łatwiej jest powiedzieć kim Pan Bóg nie jest, ale dla nas ludzi wierzących Bóg jest przede wszystkim miłością. Przez objawienie poznajemy Go, jako Boga w trzech osobach w Ojcu i Synu i Duchu Świętym.
Rola Trójcy Świętej w dziele stworzenia i odkupienia.
Ojciec – Stwórca
Syn – Odkupiciel
Duch Święty – Uświęciciel
Ojciec jest w Trójcy tym, który miłuje, który jest źródłem i początkiem wszystkiego. Syn jest tym, który jest umiłowany. Duch Święty jest miłością, za sprawą której się miłują.
Czym jest grzech?
Człowiek otrzymał od Pana Boga miłość w postaci łaski uświęcającej. Tym, co ją zakłóca jest grzech, który jest skutkiem grzechu pierworodnego i oddala nas od Niego.
Czym jest sumienie?
Sumienie pomaga nam rozróżnić dobro od zła. W rozeznawaniu grzechów dzielimy je na lekkie i ciężkie. Ciężkimi grzechami są te, które popełniamy dobrowolnie i świadomie.
Kim jest Jezus Chrystus?
Prorocy Starego Testamentu przepowiadali przyjście Zbawiciela świata, który stając się człowiekiem oczyścił nas z grzechów przez przyjęcie na siebie męki i śmierci. Zmartwychwstając dał każdemu człowiekowi nadzieję na życie wieczne po śmierci.
W jaki sposób Druga Osoba Boska stała się człowiekiem?
Maryja w czasie zwiastowania, przyjmując wolę Pana Boga poczęła z Ducha Świętego i urodziła w betlejemskiej grocie Syna – Jezusa Chrystusa.
Na czym polega istota Sakramentu Pokuty?
Sakrament Pokuty, zwany także Sakramentem Pojednania daje Prezbiterom możliwość odpuszczenia naszych grzechów w zastępstwie Jezusa Chrystusa. Dzięki niemu grzechy popełnione po chrzcie świętym zostają nam przebaczone i prowadzą do zmiany w nas samych.
Jak dobrze przygotować się do i po Sakramencie Pokuty?
Należy skorzystać z pięciu warunków Sakramentu Pokuty, którymi są:
Rachunek sumienia – przypomnienie grzechów
Żal za grzechy – poczucie wewnętrznego smutku, przeproszenie Boga i chęć zmiany w sobie
Mocne postanowienie poprawy – szczera wola unikania grzechów
Spowiedź – wyznanie wszystkich grzechów w konfesjonale
Zadośćuczynienie – odprawienie pokuty, naprawienie błędów, przeproszenie

MÓJ KOŚCIÓŁ

Co to jest Kościół?
Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących. Zaczęło się od momentu, kiedy Pan Jezus powołał dwunastu Apostołów i ustanowił Świętego Piotra swoim następcą i głową Kościoła. Dzisiaj miejsce Świętego Piotra, który prowadzi Kościół zajmuje Papież Franciszek.
Moja Parafia pod wezwaniem _____________________ w miejscowości _____________jest częścią Kościoła diecezji _________________, której Biskupem ordynariuszem jest ______________.
Jakie są zadania Kościoła?
Zadaniem Kocioła jest prowadzenie wiernych przez życie sakramentalne do zjednoczenia z Bogiem. Kolejnym zadaniem jest głoszenie nauki Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że Kościół działa i funkcjonuje pod natchnieniem Ducha Świętego, który u początku Kościoła zstąpił na Apostołów w dniu pięćdziesiątnicy.
Czym jest bierzmowanie?
W sakramencie bierzmowania przyjmujemy Duch Świętego, który umacnia nas do mężnego wyznawania wiary, stawania w jej obronie i życia według niej.
Jakie owoce niesie sakrament bierzmowania?
Owocami Ducha Świętego są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Tymi owocami mogli poszczycić się ludzie, których Kościół nazywa Świętymi.

Wymień kilku polskich Świętych?

MOJA EUCHARYSTIA

Czym jest Eucharystia?
Centralnym miejscem życia chrześcijańskiego jest gromadzenie się na Eucharystii, która została ustanowiona w czasie Ostatniej Wieczerzy słowami Jezusa Chrystusa: „Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje”, potem wziął kielich i powiedział: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. Pan Jezus ofiaruje się za nas pod postaciami chleba i wina. Przyjmowanie Go jest żywym doświadczeniem Bożej miłości i Jego obecności.

Kto otrzymał od Pana Jezusa władzę przemiany chleba i wina w Ciało i Krew swoją oraz moc odpuszczania grzechów?
Pan Jezus słowami „To czyńcie na moją pamiątkę” dał władzę przemienienia chleba i wina w Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich Biskupom i Księżom. Otrzymali Oni również moc odpuszczania grzechów słowami Jezusa Chrystusa „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane”.

Owoce Eucharystii
Przyjmowana komunia święta – Ciało i Krew Pana Jezusa pomnaża w nas łaskę uświęcającą, gładzi każdy grzech lekki i jest zadatkiem naszego zmartwychwstania.

Jak dobrze uczestniczyć w Eucharystii?
Należy czynnie uczestniczyć w całej Eucharystii i modlitwie wraz z Kapłanem, ofiarować się z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy we mszy świętej wtedy, gdy jesteśmy od początku do jej zakończenia i przyjmujemy Chrystusa w Komunii Świętej.