Warsztaty Muzyczne w Żychlinie
Menu

Rzymskokatolicka Parafia
Najświętszej Maryi Panny
z Guadalupe
i św. Jana Diego
w Żychlinie

Warsztaty Muzyczne w Żychlinie

PROGRAM WARSZTATÓW MUZYCZNYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ         ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE,

 PARAFIĘ NMP Z GUADALUPE

 ORAZ    CHÓR PARAFIALNY „CANTATE DEO”

 

           Podstawowym założeniem projektu jest  działanie na rzecz wychowania pozalekcyjnego i pozaszkolnego w dziedzinie muzyki do preferencji i oczekiwań młodego pokolenia oraz szersze upowszechnianie czynnych zainteresowań muzycznych, również         w dziedzinie muzyki klasycznej, chóralnej, wymagających bezpośredniego udziału.

Zadania projektowe zaplanowane zostały pod kątem rozwijania zainteresowań                i uzdolnień muzycznych, lepszego zorganizowania Chóru szkolnego i oraz wyszukiwania        i promowania talentów, przygotowania młodego odbiorcy do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym.

Niektóre dzieci niezmiennie wykazują aktywną postawę wobec muzyki. Dowodem tego jest m.in. liczny udział dzieci w chórze szkolnym, systematyczne uczestnictwo w koncertach, konkursach a także poszukiwanie przez nich możliwości samodoskonalenia.

Działania ujęte w projekcie realizują – oprócz funkcji i celów związanych

z problematyką muzyczną – także funkcje i cele ogólno wychowawcze i terapeutyczne.

Wieloletnia praktyka pedagogiczna i psychologiczna dowodzi, że: – czynne uprawianie muzyki pozytywnie wpływa na dzieci i młodzież znerwicowaną i posiadającą defekty rozwoju – kontakt z muzyką w gronie rówieśników wytwarza nastrój, który wpływa na dobre samopoczucie, stanowiące główną motywację aktywności psychofizycznej dzieci i młodzieży a także tonizuje emocje negatywne; – zajęcia muzyczne w małych grupach stwarzają uczestnikom możliwości „wyżycia” się poprzez sztukę, ułatwiają nawiązywanie kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami, wpływają na podniesienie ich poczucia wartości, pozwalają zaspokoić potrzebę uznania; – muzykowanie zespołowe kształtuje bezinteresowne więzi społeczne (koleżeństwa, przyjaźni), poczucie dyscypliny i współodpowiedzialności za wykonaną pracę.

Celem warsztatów jest również aktywizacja osób dorosłych, rozbudzenie zainteresowań muzycznych, uzupełnienie wiedzy z zakresu muzyki, poszerzenie percepcji muzycznej, pogłębienie wiedzy z obszaru kultury muzycznej kraju. Praca nad świadomą percepcją słuchową, uelastycznienie umysłu, poszerzenie perspektyw, rozbudzenie potrzeb kulturalnych i estetycznych. Praca nad sobą w pełniejszym rozumieniu własnych możliwości, potrzeb, preferencji muzycznych, kompetencji muzycznych. Integracja lokalna przy okazji działań łączących ludzi różnych zawodów i w różnym wieku.

CELE:

 • Doskonalenie umiejętności wokalno – muzycznych dzieci Zespołu Szkół w Żychlinie oraz lokalnej społeczności.
 • Organizacja zajęć dla dzieci uzdolnionych muzycznie.
 • Rozwijanie zainteresowań muzycznych.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewu w grupie.
 • Aktywizacja lokalnego środowiska – propagowanie czynnego uprawiania

muzyki.

 • Przekazywanie podstawowych zasad kultury.
 • Poznanie zasad zachowania w miejscach użyteczności publicznej,

 

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

Planowane jest realizowanie projektu raz w roku wiosną lub jesienią przez dwa kolejne dni.

 

 

GRUPA DOCELOWA:

Dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Żychlinie i lokalna społeczność, zainteresowana wartościowym spędzaniem czasu wolnego.

 

 

METODY:

Pogadanka, wykład, praca w grupach, ćwiczenia emisyjne.

 

 

ŚRODKI:

Instrument muzyczny,  śpiewniki, materiały dydaktyczne, biurowe i inne.

 

 

BAZA:

 • Zespół Szkół Jana Pawła II w Żychlinie .
 • Kaplica parafii NMP z Guadalupe w Żychlinie

 

 

 

ORGANIZATORZY I AUTORZY PROJEKTU:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żychlinie, Parafia NMP z Guadalupe w Żychlinie, Chór Cantate Deo, Tomasz Koziarski.

 

 

 

DZIEŃ I

16:00 Powitanie gości. Otwarcie I Warsztatów  Muzycznych w Żychlinie

16:15 Koncert kwartetu gitarowego oraz solistów z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie

17:00 Zajęcia praktyczne w grupach – śpiew.

17:45 Przerwa na kawę i ciastko.

18:00 Zajęcia praktyczne, zbiorowe – Metody rozśpiewania, rytmika (mgr Aldona Wojciechowska – wykładowca PWSZ)

18:30 Pokazy instrumentalne mgr Tomasz Brzeziński, mgr Jerzy Kowalczyk

19:00 Zakończenie dnia pierwszego

 

 

 

DZIEŃ II

16:00 Zajęcia praktyczne, zbiorowe – rozśpiewanie – mgr Lidia Soszyńska

16:15 Zajęcia praktyczne w grupach – śpiew – mgr Lidia Soszyńska, mgr Tomasz Brzeziński

16:45 Zajęcia praktyczne zbiorowe – Wspólny śpiew

17:30 Przerwa na kawę i ciastko

17:45 Przygotowanie do mszy świętej – wspólny śpiew (szkolenie poznanych utworór)

18:00 Wspólna Eucharystia

18:30 Pokazy instrumentalne. Wspólne ognisko i śpiew piosenek. Zabawy przy ognisku. Zakończenie I Warsztatów Muzycznych

 

 

 

EWALUACJA

 • Udział Chóru szkolnego w uroczystościach: szkolnych i kościelnych.
 • Umiejętny dobór piosenek i pieśni do uroczystości szkolnych.
 • Czystsze, lepsze wykonanie utworów.
 • Właściwa emisja głosu.
 • Odpowiednia interpretacja wykonywanych utworów.
 • Właściwa dynamika utworów.

 

 

 

 

Tomasz Koziarski