Ogłoszenia
Menu

Rzymskokatolicka Parafia
Najświętszej Maryi Panny
z Guadalupe
i św. Jana Diego
w Żychlinie

Ogłoszenia

 IV Niedziela Wielkiego Postu Rok A 2020

Pilne !!! Zarządzenie Biskupa Włocławskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

 

W związku z wprowadzeniem w dniu 20 marca br. w godzinach wieczornych stanu epidemii na terenie całego kraju, z dniem 22 marca ustanawiam dla Diecezji Włocławskiej następujące zasady pełnienia posługi duszpasterskiej:

 

 1. Msza święta

 

 1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób. Na drzwiach wejściowych do świątyni należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności w Eucharystii mogą uczestniczyć osoby związane z intencją danej Mszy św.
 2. Wiernych należy zachęcić do skorzystania z dyspensy i uczestniczenia w Mszach świętych oraz innych nabożeństwach, rekolekcjach za pośrednictwem mediów. Duszpasterz powinien zwięźle wyjaśnić wiernym, jak należy uczestniczyć w takiej formie Mszy świętej oraz wyjaśnić, na czym polega Komunia duchowa.
 3. Ze względu na okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących.
 4. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania sobie rąk. Dotyczy to także koncelebransów.
 5. Komunia Święta koncelebransów powinna przebiegać następująco: główny celebrans przyjmuje Komunię Świętą przez zanurzenie. Następnie w taki sam sposób przyjmują Komunię Świętą koncelebransi. Ostatni z kapłanów dokonuje puryfikacji (por. OWMR 248).
 6. Zaleca się zdezynfekowanie rąk bezpośrednio przed udzielaniem Komunii Świętej.
 7. Komunia Święta wiernych – zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze winni przed Mszą świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. Obowiązkiem wiernego jest spożycie Komunii Świętej przy kapłanie, a obowiązkiem kapłana dopilnowanie, aby wierny to uczynił. Nie wolno odchodzić z hostią na dłoni od ołtarza. Nikomu jednak nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać.
 8. Osoby, które będą pragnęły przyjąć Komunię Świętą do ust mogą to zrobić po zakończeniu jej rozdzielania wiernym na rękę. Kolejność zatem jest następująca – najpierw przyjmują Komunię Świętą wierni na rękę, a następnie wierni do ust. Jeśli obecny jest więcej niż jeden kapłan, można również zastosować następujący schemat: jeden z kapłanów rozdziela Komunię Świętą na rękę, drugi do ust.
 9. Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba.
 10. Istnieje możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu, mogli w wyznaczonych godzinach przyjąć Komunię Świętą w kościele, podchodząc pojedynczo w taki sposób, aby zachować normy bezpieczeństwa.
 11. W obecnej sytuacji zawieszona zostaje jakakolwiek parafialna posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.
 12. Koncelebransi i wszyscy posługujący przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.
 13. Należy utrzymywać w należytej czystości paramenty liturgiczne i często zmieniać bieliznę kielichową.

 

 

 1. Sakrament pokuty

 

 1. W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta. Nie istnieją przesłanki do zastosowania rozgrzeszenia ogólnego.
 2. Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).
 3. Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów.
 4. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.
 5. Między niedzielnymi Mszami św. kapłani winni pozostawać do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych.
 6. W dni powszednie duszpasterze winni proponować dodatkowe okazje do spowiedzi. Dlatego należy wyznaczyć stałe godziny spowiedzi i podać je do wiadomości wiernych. W tym czasie duszpasterze powinni oczekiwać na wiernych w wyznaczonych miejscach.
 7. Zgodnie z notą Penitencjarii Apostolskiej o sakramencie pokuty w aktualnej sytuacji pandemii z dnia 20.03.2020 r., zaleca się możliwość spowiedzi poza konfesjonałem (KPK kan. 964 § 3). Spowiedź poza konfesjonałem powinna odbywać się w miejscu dobrze przewietrzonym, z zachowaniem odpowiedniego dystansu (Stolica Apostolska dopuszcza nawet używanie maseczek ochronnych przez spowiednika), zwracając absolutną uwagę na sakrament i konieczną dyskrecję.
 8. W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu po odpowiednim przystosowaniu, pozwalającym na zachowanie prywatności, właściwej przestrzeni i zasad bezpieczeństwa. Miejsce sprawowania sakramentu pokuty i pojednania należy odpowiednio oznaczyć, by było łatwo dostępne dla penitenta. Pomieszczenia należy często wietrzyć.

– W takich kaplicach/pomieszczeniach penitent może spowiadać się klęcząc lub siedząc z zachowaniem odpowiedniej odległości od spowiednika. Na czas rozgrzeszenia penitent winien uklęknąć. Spowiedników obowiązuje komża i stuła. Jeżeli gdzieś jeszcze praktykuje się zwyczaj całowania stuły po spowiedzi, należy go zaniechać.

– Wierni winni oczekiwać na spowiedź zajmując miejsce we wskazanych ławkach, a nie stojąc obok siebie w kolejce (zachowanie odległości między ludźmi, jak również troska o dochowanie tajemnicy spowiedzi). Na ławkach można rozłożyć materiały duszpasterskie służące przeprowadzeniu rachunku sumienia.

 

 1. Jeżeli jednak spowiedź miałaby się odbywać w konfesjonale, to z uwzględnieniem następujących zasad: zawiesza się możliwość spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach. Należy spowiadać w otwartych konfesjonałach (otwartych zarówno dla spowiednika, jak i penitenta) i zabezpieczyć kratki folią. Folię należy dezynfekować lub zmieniać codziennie. Do tego celu najlepiej wykorzystać przeźroczyste folie typu stretch (wytrzymałe, samoprzylepne).
 2. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.
 3. Ponieważ w czasie świątecznym zazwyczaj kapłani są mocno zaangażowani w wiele dzieł (przygotowanie liturgii, nabożeństwa wielkopostne, głoszone rekolekcje), to w obecnym okresie istnieje możliwość, aby poprzez odwołanie uroczystych celebracji mogli mieć więcej czasu na spowiadanie wiernych w utrudnionych warunkach.

 

 

 1. Posługa chorym

 

 1. Zawieszone zostają pierwszopiątkowe i przedświąteczne wizyty u chorych. Należy zachęcić chorych do Komunii duchowej, jak również do ofiarowania swego cierpienia w intencji ustania pandemii koronawirusa oraz w intencji osób zakażonych wirusem i niosących im pomoc.
 2. Należy za to spieszyć z posługą na wezwanie do osób, u których stan zdrowia uległ pogorszeniu lub znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci.
 3. W szpitalach posługę kapelanów należy dostosować do zrządzeń władz szpitala.
 4. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz. To do nich należy określenie formy kontaktu z chorym. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon, przez który można porozmawiać, zachęcić do Komunii duchowej, czy też wzbudzenia aktu żalu doskonałego (por. Kan. 916 KPK).
 5. Ręce należy zdezynfekować przed, jak i po wizycie u chorego. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie należy używać rękawic ochronnych. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. Kan. 1000 §1 KPK).

 

 

 1. Pogrzeb

 

 1. Obowiązuje przepis o zgromadzeniach do 50 osób. Dlatego w pogrzebach winna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Dotyczy to również zgromadzeń w miejscach otwartych, a takim jest także cmentarz.
 2. O powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i zalecić, aby poza najbliższymi krewnymi nikt inny w pogrzebie nie uczestniczył, a w każdym razie nie więcej niż 50 osób.
 3. Msza pogrzebowa ma być celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym (lub za zgodą rodziny w innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecności rodziny, bez ciała zmarłego.
 4. W odniesieniu do liturgii pogrzebowej należy zrezygnować z organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.
 5. Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej.

 

 

 1. Inne

 

 1. Zawieszone zostają wizytacje kanoniczne, bierzmowania i wszystkie wydarzenia o charakterze ogólnodiecezjalnym.
 2. Do rozwagi duszpasterzy należy decyzja o organizowaniu w świątyni innych celebracji niż Msza święta.
 3. Należy tworzyć w kościołach okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.
 4. Zaleca się, aby parafie ze swoich świątyń – w miarę możliwości technicznych – transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową.
 5. Należy zaktualizować internetowe strony parafialne, strony na Facebooku, podać wiernym aktualne numery telefonów.
 6. Odwołane zostają wszelkie celebracje poza świątynią (np. Drogi Krzyżowe ulicami wsi i miast).
 7. Zawieszone zostają Ekstremalne Drogi Krzyżowe.
 8. Zawieszone zostają wszelkie formy parafialnych i dekanalnych spotkań formacyjnych w grupach, w tym spotkania narzeczonych w ramach katechezy, dzieci i rodziców przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, itp.
 9. Celebracja sakramentu chrztu świętego powinna odbywać się poza Mszą świętą. Jeżeli danego dnia jest więcej chrztów – nie należy organizować chrztów zbiorowych, ale udzielać chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.
 10. Celebracja sakramentu małżeństwa powinna odbywać się tylko z udziałem narzeczonych, świadków i koniecznej obecności najbliższych członków rodziny.
 11. Należy zachęcić do organizowania parafialnego wolontariatu osób pełnoletnich, by okazać solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, wyjść im z niezbędną pomocą w czasie, gdy powinni pozostać w domach.
 12. Księżom Emerytom zaleca się pozostawanie w domach.
 13. Księża powinni wyrażać bliskość ze swoimi wiernymi poprzez dostępną w obecnych warunkach posługę sakramentalną i duszpasterską oraz osobistą modlitwę za powierzony sobie lud. Każdego dnia o godz. 20.30 duszpasterze – bez udziału wiernych – winni odmawiać w kościele różaniec w intencji ustania epidemii, ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

 

Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania.

 

Pozostałe ustalenia – zawarte w Komunikacie Kurii Diecezjalnej z dnia 13 marca br. – nadal obowiązują, o ile nie zostały zmienione bądź zniesione obecnym zarządzeniem.

 

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

 

W naszej parafii każdego dnia będę odmawiał Różaniec Święty Proszę o włączenie się w tę modlitwę o godz. 20.30 w swoich domach .Każdego dnia od poniedziałku do soboty od godz. 15.00- 17.00 możliwość  osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Bóg Zapłać.
 2. Nabożeństwa:

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.00, a  po Drodze Krzyżowej Msza Święta.

Gorzkie Żale w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 8.30. 

 

25 marca w środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego-Dzień Świętości Życia.

Intencje Mszalne  od 23 03  2020

Poniedziałek  17.00+Szymona Woźniaka/int. Stowarzyszenia KGW Gminy Stare Miasto/

Wtorek  17.00+Tadeusza Jędrzejczaka/int. Arlety i Piotra Wysockich/

Środa 17.00+Alinę Lis/int. rodziny Budków i Krawczyńskich/

Czwartek  17.00+Marka Maruszczyka /int.transportu medycznego Piotra Rosińskiego/

Piątek  17.00+Krzysztofa Szymańskiego/int. rodziny Koprowskich i Stawickich/

Sobota 9.00+Tadeusza i Teodozję, +Cr. Kociołków i Kowalczyków/int. rodziny

             9.30+Szymona Woźniaka/int. OSP Żychlin/

           11.30+Kazimierza Flesmana/int. Józefa Fleśman z rodziną/

           17.00 Nie ma

Niedziela   29  03  2020    

 9.05  +Krzysztofa Szymańskiego/int. Ady z rodziną/

11.30  Za parafian Dziękczynno- błagalna w 50 ślubu Józefa i Stanisławy Zamiatowskich/int. dzieci z rodzinami/

   16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego  29 03 2020

+Wojciecha Śliwińskiego

+Cecylię Kaczmarek

+Józefa Kolskiego w 10 r.śm

+Józefa Ćwieka

+Andrzeja Niewiadomskiego

+Szymona Woźniaka

+Zofie Kaźmierczak w 27 r.śm i Antoniego Kaźmierczak

+Józefa Stefanię Władysławę Piotra Kaszubów

+Jakuba Ciesielczyka

+ +Mariana Kaźmierczaka

+Kazimierza Jarmuża

+Mariannę Kupiec

+Krzysztofa Łęta

+Zofię Grajek w 2 r.śm

 

 


 

III Niedziela Wielkiego Postu  2020 Rok A

* Pilne!!!

Biskup Włocławski:* zarządza do odwołania, aby na terenie diecezji podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób;

* przypomina o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych i zachęca do skorzystania z niej. Osoby, które to uczynią, prosi o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu;

W związku z zarządzeniem proponuję, ażeby pierwszeństwo we Mszy św.miały osoby, które zamówiły Mszę św., odnośnie nowenny o godz.16.00 pierwszeństwo mają osoby zamawiające,ale tylko po jednej bądź dwie osoby z rodziny., nie możemy przekroczyć 50  osób.

Biskup Włocławski podkreśla znaczenie prośby Księdza Arcybiskupa Przewodniczącego KEP, by księża i osoby życia konsekrowanego każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Prosi wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach w domach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami. Ta duchowa łączność jest nam w tej chwili bardzo potrzebna i jest jedną z najskuteczniejszych form modlitwy kierowanej do Pana Boga;

W naszej parafii każdego dnia będę odmawiał Różaniec Święty Proszę o włączenie się w tę modlitwę o godz. 20.30 w swoich domach .Każdego dnia od poniedziałku do soboty od godz. 15.00- 17.00 możliwość  osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Bóg Zapłać.
 2. Nabożeństwa:

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.00, a  po Drodze Krzyżowej Msza Święta.

Gorzkie Żale w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 8.30.

Intencje Mszalne  od 16  03  2020

Poniedziałek 17.00  + Justynę Ankudowicz, Czeslawa Nowaka i rodzinę Jaworskich/int. rodziny Nowaków/

Wtorek  17.00+Krzysztofa Szymańskiego/int. wnuczek Julianny i Marianny/

Środa  17.00+Marka Maruszczyka/int. rodziny Serafińskich/

Czwartek  17.00+ Helenę Marzol w 17 r.sm/int. brata z dziećmi/

Piątek  17.00+Alinę Lis/int. Leszka Lisa z rodziną/

Sobota 17.00+ Agnieszkę Szymańską/int. Hundertów/

Niedziela   22 03  2020    

 9.05  +Józefę w 10 r.śm i Lucjana Grzelczak/int. syna z rodziną/

11.30  Za parafian +Marka Maruszczyka/int. Anny Mariana Jakubowskich/

   16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego  22  03 2020

+Karolinę Przybylak

+Wojciecha Śliwińskiego

+Cecylię Kaczmarek

+Józefa Ćwieka

+Andrzeja Niewiadomskiego

+Szymona Woźniaka

+Jakuba Ciesielczyka

+ +Mariana Kaźmierczaka

+Kazimierza Jarmuża

+Józefa Rydzewskiego imieninowa

+Annę Pawlicką

+Lucynę Intrys

+Mariannę Kupiec

+Krzysztofa Łęta

+Alinę Sosińską

+Stanisława Przybylaka

 

 

 


 

II Niedziela Wielkiego Postu  2020 Rok A

*Pilne!

Zapraszam na wspólną modlitwę o powstrzymanie koronowirusa

11 marca o godz. 20:00 caly świat, a szczególnie Polska modli się do Trójcy Przenajświętszej i Niepokalanego Serca NMP o powstrzymanie koronawirusa i ochronę naszych rodzin. Zostanie odmówiona część chwalebna Różańca Świętego oraz Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Zachęcam do włączenia się w tę modlitwę wszędzie, gdzie będzie to tylko możliwe – w kościołach, domach, w drodze z pracy lub podczas przerwy w jej trakcie.

Proszę o przekazywanie tej informacji innym i zachęcanie do współudziału w modlitwie.

Dodajmy, że od niedzieli po każdej Mszy św. śpiewane są Suplikacje z błaganiem o oddalenie epidemii koronawirusa.

 

Zapraszam  wszystkich wiernych na wspólną modlitwę, która odbędzie się dziś (11 marca 2020r.) o godz. 20:00 w naszej Parafii.

Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Bóg Zapłać.

 1. Nabożeństwa:

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.00, a  po Drodze Krzyżowej Msza Święta. Zapraszam wszystkie  dzieci, a szczególnie przygotowujące się do I  Komunii św., Rocznicowej i młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania i dorosłych. Ofiary zbierane z racji drogi krzyżowej są przeznaczone na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego;

Gorzkie Żale w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 8.30.  Zapraszam.

3.Zapraszam chłopców z klas III, IV , V , do zapisywania się na kandydatów na ministrantów. 5 . Po Mszy św. o godz. 11.30 dziś i za tydzień  odbędzie się spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. Zapraszam. 4. Dziś ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na pomoc Afryce. Za złożone ofiary Bóg zapłać. 5.W czwartek 12 oddajemy cześć NMP z Guadalupe. O godz.18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. O prowadzenie Różańca proszę KŻR z Żychlina. O godz. 19.00 uroczysta Msza św. z  Nowenną do Matki Bożej.

Intencje Mszalne  od 09  03  2020

Poniedziałek  Nie ma Mszy św.

Wtorek  16.30+Józefa Ćwieka/int. córki Joanny Darka i wnuków/

17.00+Kazimierę Wasilewską/int. wnuczki z mężem/

Środa 17.00+Alinę Lis/int. teściów Lisów/

Czwartek  19.00Msza św. z Nowenną do Matki Bożej z Guadalupe;+Karolinę Przybylak/int. Jaroslawa Polińskiego z rodziną/;+Wojciecha Śliwińskiego/int. rodziny Kaszubów z Krągoli/;+Krzysztofa Szymańskiego/int.Arlety i Grzegorza Błaszczyk/;+Władysławę Bagrowicz/int. syna Wiesława z rodziną/;+Józefa Ćwieka/int.Marcina Grzelczyk z rodziną/;+Marię i Władysława Krzymińskich/int. córek/;+Andrzeja Niewiadomskiego/int. Czesławy Szymczak/;+Szymona Woźniaka/int.Kaszubów z Janowic/;+Jakuba Ciesielczyka/int.Ryszarda i Jadwigi Hajdasz i od Marioli i Michała Kwiatkowskich z dziećmi/;+Gabrielę Smuszkiewicz/int. Krzysztofa i Agnieszki z rodziną/;+Marianne Kupiec/int. sąsiadów Nalewskich Ambroziaków i Truskiewiczów/;+ Krzysztofa Łęta/int. Mirosława i Beaty Klimek/;+Kazimierza Ratajczyka imieninowa, Miroslawa Dziubek,+ Mariannę Ratajczyk/int. rodziny/;;+ Krystynę Władysława Józefa Dąbrowskich, Kazimierę Henryka Stanisława Hajdasz/int. córki Jadwigi z mężem/; O zdrowie /int. rodziny/

Piątek  17.00+Marka Maruszczyka/int. Roberta i Margarety Kurzawy/

Sobota 17.00+ Andrzeja Niewiadomskiego/int. chrzesniaka Adama z żoną Anną/

Niedziela   15 03  2020    

 9.05  +Walentego Niewiadomskiego w 19 r.śm, Jadwigę Niewiadomską w 16 r.śm i Jana Nowaka w 12 r.śm/int. córki Jolanty i syna Janusza z rodziną/

11.30  Za parafian +Krystynę Kozłowską/int. Marii Skowronek z rodziną/

   16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego  15  03 2020

+Halinę Szafrańską w r.śm.

+Karolinę Przybylak

+Wojciecha Śliwińskiego

+Cecylię Kaczmarek

+Alinę Lis

+Józefa Ćwieka

+Andrzeja Niewiadomskiego

+Szymona Woźniaka

+Stanisława Woźniaka w 16 r.sm

+Jakuba Ciesielczyka

+Jerzego Rzeszotarskiego w r.smierci

+Mariana Kaźmierczaka

+Kazimierza Jarmuża

+Kazimierza Mizgalskiego imieninowa

+Mariannę Kupiec

+Krzysztofa Łęta

+Józefę Jana Kaszubów, Stanisławę Wincentego Ćwiek

+Helenę Pomocka w 7 r.sm

+Romualdę Małolepszą w 8 r.śm

+Jadwigę i Edwarda Małolepszych, Stanisława Ziółkowskiego

 

 


 

I Niedziela Wielkiego Postu  2020 Rok A

 

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Bóg Zapłać.
 2. Nabożeństwa:

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.00, a  po Drodze Krzyżowej Msza Święta. Zapraszam wszystkie  dzieci, a szczególnie przygotowujące się do I  Komunii św., Rocznicowej i młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania i dorosłych. Ofiary zbierane z racji drogi krzyżowej są przeznaczone na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego;

Gorzkie Żale w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 8.30.  Zapraszam.

3.Zapraszam chłopców z klas III, IV , V , do zapisywania się na kandydatów na ministrantów. 5 . Po Mszy św. o godz. 11.30 dziś i za tydzień  odbędzie się spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. Zapraszam.

 1. W piątek I piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.30. Zapraszam
 2. Dziś ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie świątyni.Za tydzień zaś zbierane przed kościołem na pomoc Afryce. Za złożone ofiary Bóg zapłać.

Intencje Mszalne  od 01 03  2020

Poniedziałek  17.00 Dziękczynno- błagalna w intencji  rodziny

Wtorek  17.00+Tadeusza Jędrzejczaka/int. Haliny Gorzelańczyk/

Środa 17.00+Marka Maruszczyka/int. Mirosława Robaka z rodziną z Goliny/

Czwartek  17.00+ Alinę Lis/int. kuzynki Elżbiety Karmowskiej z rodziną/

Piątek  17.00+Krzysztofa Szymańskiego/int. syna Bartosza z rodziną/

Sobota 17.00+ Władysławę Bagrowicz/int. siostry i szwagra/

Niedziela   08 03  2020    

 9.05  +Teofilę Witkowską/int. córki/

11.30  Za parafian +Marka Maruszczyka/int. przyjaciela Piotra Borucińskiego z rodziną/

  

16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego  08  03 2020

+Karolinę Przybylak

+Wojciecha Śliwińskiego

+Cecylię Kaczmarek

+Józefa Ćwieka

+Szymona Woźniaka

+Jakuba Ciesielczyka

+Mariana Kaźmierczaka

+Kazimierza Jarmuża

+Kazimierza Mizgalskiego imieninowa

+Annę Pawlicką

+ Gabrielę Smuszkiewicz

+Mariannę Kupiec

+Krzysztofa Łęta

 


 

VII Niedziela Zwykła 2020 Rok A –Tydzień modlitw o trzeźwość narodu 

 

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Bóg Zapłać.
 2. W środę Środa Popielcowa

Msze Św. o godz. 9.05  11.15 i 18.00. Zapraszam. Będzie miał miejsce obrzęd posypania głów popiołem. Rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu.

 1. Nabożeństwa:

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30. Zapraszam wszystkie  dzieci, a szczególnie przygotowujące się do I  Komunii św., Rocznicowej i, młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania i dorosłych. Ofiary zbierane z racji drogi krzyżowej są przeznaczone na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego;

Gorzkie Żale w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 8.30.  Zapraszam.

4.Zapraszam chłopców z klas III, IV , V , do zapisywania się na kandydatów na ministrantów. 5 . Po Mszy św. o godz. 11.30 dziś i za tydzień  odbędzie się spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. Zapraszam.

Intencje Mszalne  od 24 02 2020

Poniedziałek  Nie ma Mszy Świętej

Wtorek  17.00+ Bernarda Dorsza/int. rodziny Czernielewskich z Janowic/

                17.30+Walerię i Romana Studzińskich/int. syna z rodziną/

Środa Popielcowa 9.05+ Andrzeja Niewiadomskiego/int. Izabeli Szymczak z mężem i rodziną/

 11.15 Rozpoczęcie rekolekcji dla ZSEU im. Fryderyka Chopina

+Szymona Woźniaka/int. Karoliny Woźniak i Pauliny Staszak z rodzinami/

18.00+ Stefana Bartosika/int. Jerzego i Piotra Górczyńskich z rodzinami i Agnieszki Nowak z rodziną/ 

Czwartek 11.15 + Zofię Patrzykąt /int. rodziny Kaszubów z dziećmi/

17.00+ Marka Maruszczyka/int. Karola Robaka i Anny Skowrońskiej/

Piątek  11.15+ Mariannę Kupiec/int. pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie/

17.00+Alinę Lis/int. Grzegorza Jarosława Krzysztofa z rodzinami/

Sobota 17.00+ Zofię i Czesława Jakubowskich/int. córki z rodziną/

Niedziela   01 03  2020    

 9.05  +Stefana Bartosika/int. Andrzeja Zbigniewa i Sławomira z rodzinami/

11.30  Za parafian +Józefa w 40 r.sm, Zygmunta i Irenę i Mirosława Przybysławskich/int. Grażyny/

   16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego  01  03 2020

+Karolinę Przybylak

+Wojciecha Śliwińskiego

+Cecylię Kaczmarek

+Alinę Lis

+Józefa Ćwieka

+Andrzeja Niewiadomskiego

+Szymona Woźniaka

+Jakuba Ciesielczyka

+Władysława Sowińskiego

+Mariana Kaźmierczaka

+Eugenię Zielezińską

+Kazimierza Jarmuża

+Tadeusza Kasprzaka

+Marię Danutę Szczepankiewicz w 1 r.śm

+Mariannę Kupiec

W minionym tygodniu odszedł  do Pana śp+ Krzysztof Łęt z ul. Bukowej. Wieczny odpoczynek …..

 

 


 

   

V Niedziela Zwykła 2020 Rok A 

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Bóg zapłać .Za tydzień ofiary zbierane na tacę  są przeznaczone na budowę kościoła.

2.Od 2 02 2020, w naszej parafii, są prowadzone  konferencje  przedmałżeńskie zawsze  po Mszy św. o godz. 16.00.Zapraszam.

 1. Jest do nabycia nowy numer Idziemy

4.W środę 12 lutego oddajemy cześć NMP z Guadalupe. O godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. O prowadzenie Różańca proszę KŻR NMP z Guadalupe. O godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza św. z Nowenną do Matki Bożej zakończona hymnem i apelem Maryjnym. Zapraszam.

6.Zapraszam chłopców z klas III, IV , V , do zapisywania się na kandydatów na ministrantów.

 1. 11 lutego NMP z Lourdes- Światowy Dzień Chorego.

8.Za tydzień po Mszy św. o godz. 9.05 spotkanie z młodzieżą  przygotowującą się do bierzmowania, natomiast po Mszy św. o godz.11.30 z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. /dzieci otrzymają modlitewniki/

Intencje Mszalne  od 10 02 2020

Poniedziałek 17.00+Andrzeja Niewiadomskiego/int. szwagra Sławomira i Edyty Rybarczyk z rodziną/

Wtorek  17.00+ Stefana Bartosika/int. rodziny Włodarczyków z Warszawy/

Środa  19.00 Msza św. z Nowenną do Matki Bożej z Guadalupe:+Karoline Przybylak/int. Moniki Marioli i Renaty z rodzinami/;+Wojciecha Śliwińskiego/int. rodziny Rumaków z Konina/;+Stanisława i Eugenię Olkowskich, Mariannę i Wacława Kamińskich/int. rodziny/;+Krzysztofa Szymańskiego/int. Łukasza z rodziną/;+Władysławę Bagrowicz/int.Hieronima i Walentyny Kaszubów/;+ Józefa Ćwieka/int. sąsiadów Pawlaków i Szymczaków/;+Danielę Kaczmarek/int. sióstr/;+ Andrzeja Niewiadomskiego/int. koleżanek i kolegów Rocznik 58;+Szymona Woźniaka/int. Marleny i Łukasza Przybylak/;+Jakuba Ciesielczyka/int. sąsiadów z ul. Staromiejskiej/

Czwartek 16.30+ Stanisławę i Władysława Puchalskich/int. rodziny/

17.00+ Alinę Lis/int. brata Leszka/

Piątek  17.00+Kazimierę Wasilewską/int. synowej/

Sobota 17.00+ Piotra Janiszewskiego/int. żony i dzieci/

 

Niedziela   16  02  2020    

 9.05  + Stefana Bartosika/int. przyjaciół syna i synowej; od Kowalskich, Lucyja, Działakiewiczów i Czerniejewskich/

11.30  Za parafian + Marka Wojtczaka/int. bratanicy Magdaleny z rodziną/

    16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego  16  02 2020

+Karolinę Przybylak

+Wojciecha Śliwińskiego

+Cecylię Kaczmarek

+Alinę Lis

+Tadeusza Jędrzejczaka

+Józefa Ćwieka

+Cr.Kościelskich i Gołdynów i Kaczmarków

+Andrzeja Niewiadomskiego

+Szymona Woźniaka

+Jakuba Ciesielczyka

+Władysława Sowińskiego

+Eugenię Zielezińską

+Kazimierza Jarmuża

+Ryszarda Filipiaka w 2 r.śm;+ Mariannę Kaczorowską

 


 

IV Niedziela Zwykła 2020 Rok A 

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Bóg zapłać .

2.Od dziś, w naszej parafii, rozpoczynam cykl konferencji  przedmałżeńskich po Mszy św. o godz. 16.00.Zapraszam.

3.W piątek I Piątek Miesiąca spowiedź od godz. 16.30. Zapraszam. Zmiana tajemnic Różańcowych.

4.Jest do nabycia nowy numer Idziemy

5.Dziś ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty. Za złożone ofiary  Bóg zapłać.

6.Zapraszam chłopców z klas III, IV , V , do zapisywania się na kandydatów na ministrantów.

7.Bardzo proszę o pomoc rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. o pomoc w rozebraniu dekoracji bożonarodzeniowej na poniedziałek na godzinę 18.00.

Intencje Mszalne  od 03 02 2020

Poniedziałek Nie ma Mszy św

Wtorek  17.00+ Jakuba Ciesielczyka/int. chrzestnego z żoną/

Środa  17.00 +Szymona Woźniaka/int. Iwony Woźniak z rodziną/

Czwartek 17.00+ Stanisławę Lamentowicz w 1 r.śm/int. synów z rodzinami/

Piątek  17.00+Szymona Woźniaka/int. koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Żychlinie/

Sobota 9.00+ Jakuba Ciesielczyka/int. kuzynki Kingi  z mężem Dominikiem/

Niedziela   09 02  2020    

 9.05  + Marka Maruszczyka/int. sąsiadów z ul. Jarzębinowej/

11.30  Za parafian + Mariannę Michalak/int. Karola z mamą/

    16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego  9  02 2020

+Karolinę Przybylak

+Wojciecha Śliwińskiego

+Kazimierza Mizgalskiego

+Cecylię Kaczmarek

+Alinę Lis

+Tadeusza Jędrzejczaka

+Józefa Ćwieka

+Stanisławę Lamentowicz w 1 r.śm. i Tomasza Piotra i Władysława Kościelskich

+Andrzeja Niewiadomskiego

+Stefana i Lucynę Przybylak

+Szymona Woźniaka

+Marka Wróbla w 10 r.sm.

+Jakuba Ciesielczyka

+Danutę Synkowską w 3 r.śm

+Mariannę Rosiak

O zdrowie dla Cr. Przybylaków

W minionym tygodniu odszedł do Pana śp+Kazimierz Jarmuż z Żychlina. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie……


 

III Niedziela Zwykła 2020 Rok A 

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.Bóg zapłać .

 1. W Niedzielę  Uroczystość Ofiarowania Pańskiego- Matki Bożej Gromnicznej . W tym dniu przynosimy do kościoła świece do pobłogosławienia zwane gromnicami. Nazwa „gromnica” mówi, że chroni ona od gromów. Od bardzo dawna w chwilach trwogi ludzie stawiali tę świecę przed obrazem Maryi i modlili się, Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko. W ludowych podaniach Matka Boża Gromniczna pod płaszcz swej przemożnej opieki bierze zwłaszcza sieroty… Gromnicę daje się do dłoni umierającym. Zachowujemy szacunek dla świecy gromnicznej, jaki mieli do niej nasi ojcowie i dziadowie. Dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. otrzymają poświęcone świece.

3.Od drugiego lutego, w naszej parafii, rozpoczynam cykl konferencji  przedmałżeńskich po Mszy św. o godz. 16.00.Zapraszam.

 1. Jest do nabycia nowy numer Idziemy

5.W przyszłą niedzielę ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie kościoła. Za złożone ofiary  Bóg zapłać.

6.Zapraszam chłopców z klas III, IV , V , do zapisywania się na kandydatów na ministrantów.

Intencje Mszalne  od 27 01 2020

Poniedziałek Nie ma Mszy św

Wtorek  Nie ma Mszy Świętej

Środa  17.00+ Jakuba Ciesielczyka/int. babci Emy/

Czwartek Nie ma Mszy Świętej

Piątek  16.00+ Irenę w 4 r.sm, Mieczyslawa Kaszubów/int. dzieci i wnuków/

Sobota  12.30 Dziękczynno- błagalna roczek Łucji/int. rodziców/

16.00 Dziękczynno- błagalna roczek Ignacego/int. rodziców/

 

Niedziela   2 02  2020    

 9.05  + Teresę Kolską w 1 r.sm/int. córki z dziećmi i z rodzeństwem/

11.30  Za parafian + Henryka Skowronka w 1 r.śm/int. żony z rodziną/

   

16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego 2 02 2020

+ Karolinę Jgodzińską w 2 r.śm

+Karolinę Przybylak

+Wojciecha Śliwińskiego

+Cecylię Kaczmarek

+Alinę Lis

+Tadeusza Jędrzejczaka

+Józefa Ćwieka

+Andrzeja Niewiadomskiego

+Józefa Mielczarka

+Józefa Michalaka

+Szymona Woźniaka

+Jakuba Ciesielczyka

 


 

II Niedziela Zwykła 2020 Rok A 

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.. Bóg zapłać .

2.Od drugiego lutego, w naszej parafii, rozpoczynam cykl konferencji  przedmałżeńskich po Mszy św. o godz. 16.00.Zapraszam.

 1. Jest do nabycia nowy numer Idziemy

Program wizyty duszpasterskiej:/od 20  01 2020/

Poniedziałek od godz. 17.00  Osiedle Słoneczne  przy lesie numery domów:

 1. numeru 10 do numeru 26

Wtorek   od godz. 16.30  Osiedle Słoneczne  numery domów:  80, 82, 83, 84, 88, 85, 90, 92, 94, 34, 33, 32, 37, 31, 38, 29, 41, 28;

Środa   od godz. 16.30  ul. Tuliszkowska numery domów: 95, 96, 97, 98, 102, 1 A;

Os. Słoneczne  od ogródków działkowych  numery domów : 105, 123- 127, 109, 110, 113, 116, 115 A;

Czwartek od godz. 16.30  ul. Grabowa

Piątek od godz. 16.30 kolęda uzupełniająca

Sobota od godz. 10.00  Osiedle Słoneczne pozostałe rodziny/ Środek Osiedla/. Zakończenie kolędy

 

Intencje Mszalne  od 20 01 2020

Poniedziałek Nie ma Mszy św.-kolęda 

Wtorek  Nie ma Mszy Świętej – kolęda

Środa  16.00+ Szymona Woźniaka/int. Emy Kaczorowskiej wraz z rodziną/

Czwartek Nie ma Mszy Świętej – kolęda

Piątek  16.00+ Walentego Niewiadomskiego w 19 r.śm i Jadwigę Niewiadomską w 17 r.śm/int. dzieci z rodzinami/

Sobota  9.00+ Stefana Bartosika/int. sąsiadki Kaczmarek z rodziną/

 

Niedziela   26 01 2020    

 9.05  + Mieczysława Piotrowskiego w 17 r.sm/int. żony/

11.30  Za parafian + Mariannę Michalak/int. chrześniaczki Ilony z rodziną/

    16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego 26  01 2020

*  +Karolinę Przybylak

*  +Wojciecha Śliwińskiego

*  +Kazimierza Mizgalskiego

*  +Cecylię Kaczmarek

*  +Alinę Lis

*  +Elzbietę Staszak z okazji Dnia Babci i urodzin

*  + Tadeusza Jędrzejczaka

*  + Józefa Ćwieka

*  + Stanisława Gradeckiego w 22 r.śm

*  + Andrzeja Niewiadomskiego

*  +Wincentego Kałużnego

*  +Szymona Woźniaka

*  + Jakuba Ciesielczyka/od Dyrekcji Grona Pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej z Modły Królewskiej/

 


 

Niedziela Chrztu Pańskiego  2020/12 01 2021/

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.. Bóg zapłać .

2.Jest do nabycia nowy numer Idziemy

Program wizyty duszpasterskiej:/od 13  01 2020/

Poniedziałek    od  godz.  9.00  Ul. Parkowa  od  Szkoły Średniej do sklepu jedna strona

od godz. 15.30 ul. Parkowa od ul. Sosnowej do Krzyża

Wtorek        od godz. 9.00 ul. Leśna od Tuliszkowskiej do rodziny Pawlaków jedna strona              i ul. Świerkowa

od godz. 15.30 ul. Leśna od Brzeźna do ul. Tuliszkowskiej /proszę o pojazd/

Środa           od godz.  16.30 ul. Zielony Zakątek numery parzyste od 2

Czwartek     od godz. 16.30  ul. Zielony Zakątek numery nieparzyste od 1

Piątek          od godz.  17.00  Osiedle Słoneczne  od sklepu VEA i Ośrodka Zdrowia do lasu numery domów: 3,1,75,5,73,72,5b,71,6,70,7,8,9;

Sobota         od godz. 10.00  Osiedle Zacisze obie strony

Program wizyty duszpasterskiej:/od 20  01 2020/

Poniedziałek od godz. 17.00  Osiedle Słoneczne  przy lesie numery domów: od numeru 10 do numeru 26

Wtorek   od godz. 16.30  Osiedle Słoneczne  numery domów:  80, 82, 83, 84, 88, 85, 90, 92, 94, 34, 33, 32, 37, 31, 38, 29, 41, 28;

Środa   od godz. 16.30  ul. Tuliszkowska numery domów: 95, 96, 97, 98, 102, 1 A;

Os. Słoneczne  od ogródków działkowych  numery domów : 105, 123- 127, 109, 110, 113, 116, 115 A;

Czwartek od godz. 16.30  ul. Grabowa

Piątek od godz. 16.30 kolęda uzupełniająca

Sobota od godz. 10.00  Osiedle Słoneczne pozostałe rodziny/ Środek Osiedla/. Zakończenie kolędy

 

Intencje Mszalne  od 13 01 2020

Poniedziałek Nie ma Mszy św.-kolęda 

Wtorek  Nie ma Mszy Świętej – kolęda

Środa  Nie ma Mszy Świętej – kolęda

Czwartek Nie ma Mszy Świętej – kolęda

Piątek  Nie ma Mszy Świętej – kolęda

Sobota  16.00+Wandę Niewiadomską w 17 r.śm/int. męża i dzieci z rodzinami/

Niedziela   19 01 2020    

 9.05  + Józefa Majkowskiego/int. córki/

11.30  Za parafian + Henryka Skowronka imieninowa/int. żony z rodziną/

   

16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego 19 01 2020

*  +Karolinę Przybylak

*  +Wojciecha Śliwińskiego

*  +Kazimierza Mizgalskiego

*  +Cecylię Kaczmarek

*  +Alinę Lis

*  + Krzysztofa  Szymańskiego

*  + Tadeusza Jędrzejczaka

*  + Józefa Ćwieka

*  + Bronisława Kałużnego

*  + Andrzeja Niewiadomskiego

*  +Wincentego Kałużnego

*  +Tadeusza i Annę Łubek

*  +Szymona Woźniaka

 

 


 

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 2020

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.. Bóg zapłać .

 1. W poniedziałek 6 stycznia Objawienie Pańskie  Uroczystość Trzech Króli. Msze Św.zostaną odprawione o godz. 9.05 , 11.00 i 16.00. Parafia przy współudziale Fundacji Orszak Trzech Króli , dzieci młodzieży, OSP z Żychlina i Janowic, organizuje i zaprasza na Orszak Trzech Króli, który rozpocznie się Mszą Św. o godz. 11.00.Po Mszy św. formuje się orszak w kolejności: sztandary, kolędnicy, Aniołowie, królowie, dzieci, młodzież i dorośli ubrani w kolorowe peleryny, harcerze, strażacy i pozostali. Zakończenie Orszaku ok. godz. 13.00. Ogłaszam konkurs na najciekawszy strój orszakowy. Zapraszam.
 2. Ofiary zbierane dziś zbierane przed kosciołem są przeznaczone na sprzątanie i na wystrój świątyni. Bóg zapłać.

Program wizyty duszpasterskiej:/od 7 01 2020/

Wtorek          od  godz.  9.00  ul. Jodłowa od Zakładu Lakierniczego „ Ławniczak „  jedna strona i ul. Jabłonna

od godz. 16.30 ul. Jagodowa i Jarzębinowa

Środa            od godz. 9.00 ul. Staromiejska od rodziny Muchów

od godz. 16.30 ul. Wrzosowa i Poziomkowa

Czwartek      od godz.  9.00 ul. Staromiejska od rodziny Masłowskich

od godz. 15.30 ul. Jodłowa od sadu

Piątek          od godz. 9.00  ul. Borowa

od godz. 16.30 ul. Bukowa nieparzyste od numeru 1

Sobota          od godz.  10.00  ul. Bukowa numery parzyste od numeru  2

Program wizyty duszpasterskiej:/od 13  01 2020/

Poniedziałek    od  godz.  9.00  Ul. Parkowa  od  Szkoły Średniej do sklepu jedna strona

od godz. 15.30 ul. Parkowa od ul. Sosnowej do Krzyża

Wtorek            od godz. 9.00 ul. Leśna od Tuliszkowskiej do rodziny Pawlaków jedna strona              i ul. Świerkowa

od godz. 15.30 ul. Leśna od Brzeźna do ul. Tuliszkowskiej /proszę o pojazd/

Środa           od godz.  16.30 ul. Zielony Zakątek numery parzyste od 2

Czwartek     od godz. 16.30  ul. Zielony Zakątek numery nieparzyste od 1

Piątek          od godz. 17.00  Osiedle Słoneczne  od sklepu VEA i Ośrodka Zdrowia do lasu numery domów: 3,1,75,5,73,72,5b,71,6,70,7,8,9;

Sobota         od godz. 10.00  Osiedle Zacisze obie strony

Intencje Mszalne  od 6 01 2020

Poniedziałek 

9.05+ Stefana Bartosika/int.Macieja Ani i Agaty z rodzinami/

11.00+Karolinę Przybylak w 1 r.śm/int. męża z dziećmi/

16.00 Dziękczynno- błagalna o zdrowie dla Zdzisława/int. rodziny/

 Wtorek  Nie ma Mszy Świętej – kolęda

Środa  Nie ma Mszy Świętej – kolęda

Czwartek Nie ma Mszy Świętej – kolęda

Piątek  Nie ma Mszy Świętej – kolęda

Sobota  9.00  Dziękczynno- błagalna/int. Studzińskich/

15.00 Msza Święta

Niedziela   05  01 2019     

 9.05  + Stefana Bartosika/int. Barbary Szumińskiej/

11.30  Za parafian + Marka Wojtczaka/int. Marcina z rodziną/

 16.00 Msza św. z Nowenną do Matki Bożej z Guadalupe  12  01 2020 :

+ Józefa Staśkowiaka

+Wojciecha Śliwińskiego

+Karolinę Przybylak

+Krzysztofa Szymańskiego

+Władysławę  Bagrowicz

+Józefa Ćwieka

+Andrzeja Niewiadomskiego

+Szymona Woźniaka

 

 


 

Niedziela Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.. Bóg zapłać .

2.Msza św. na zakończenie roku 2019 zostanie odprawiona we wtorek o godz. 17.00. Będziemy dziękować Bogu za miniony rok, a także  modlić się o błogosławieństwo na Nowy Rok.

3.W środę  UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI  MSZE ŚW. O GODZ. 9.05; 11.30; 16.00. Zapraszam.

4.W poniedziałek 6 stycznia za tydzień i jeden dzień  Objawienie Pańskie  Uroczystość Trzech Króli. Parafia przy współudziale Fundacji Orszak Trzech Króli , dzieci młodzieży, OSP z Żychlina i Janowic, organizuje i zaprasza na Orszak Trzech Króli, który rozpocznie się Mszą Św. o godz. 11.00.Po Mszy św. formuje się orszak w kolejności: sztandary, kolędnicy, Aniołowie, królowie, dzieci, młodzież i dorośli ubrani w kolorowe peleryny, harcerze, strażacy i pozostali. Zakończenie Orszaku ok. godz. 13.00. Ogłaszam konkurs na najciekawszy strój orszakowy. Zapraszam.

5.W piątek I piątek miesiąca. Spowiedź  od godz. 7.30 i w niedzielę przed każdą Mszą Świetą. Zapraszam.

6.Ofiary zbierane za tydzień przed kosciołem są przeznaczone na sprzątanie i na wystrój świątyni.Bóg zapłać.

Program wizyty duszpasterskiej:/od 30 12 2019/

Poniedziałek  od godz.   9.00 ul. Szafirowa i Bazaltowa  proszę o pojazd

                                      16.30 ul. Południowa

Wtorek          od godz.   9.00 ul. Lipiny    proszę o pojazd

Czwartek       od godz. 9.00 Janowice ul. Brylantowa  proszę o pojazd

                      Od godz. 16.30  ul. Sosnowa

Piątek     od godz.  9.00 ul. Cyprysowa i ul. Diamentowa  od Tuliszkowskiej do krzyża proszę o pojazd  ;         

od godz. 16.30 ul. Kalinowa i Jałowcowa  

Sobota           od godz. 9.00  ul. Tuliszkowska   i  Modrzewiowa

 

 1. Intencje Mszalne od 30 12 2019

Poniedziałek  Nie ma Mszy św.

Wtorek  Św. Sylwestra I, papieża. Zakończenie Roku 2019

17.00+ Wiesława Zagórowskiego i dziadków z rodziny Zagórowskich i Żydków/int. rodziny/

Środa  9.05     +Marka Maruszczyka/int. córki Joanny z mężem i wnukiem/

11.30+Mariannę Romana Bernarda Irenę Mieczysława Jarosława i Janusza Kaszubów/int. rodziny/

16.00 +Danielę Kaczmarek w 16 r.sm/ int. męża i córek z rodzinami/

Czwartek  Nie ma Mszy św.

Piątek  8.00  Za parafian

Sobota  Nie ma Mszy Świętej.

Niedziela   05  01 2019     

 9.05  + Marka  Maruszczyka/int. żony i córki Agnieszki/

11.00  Za parafian + Marka Wojtczaka/int. chrzesniaka Tomasza z mamą/

    16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego 05  01 2019 :

+Karolinę  Przybylak

 +Wojciecha Śliwińskiego

+Kazimierza Mizgalskiego

+Cecylię Kaczmarek

+Tadeusza Jędrzejczaka

+Hansa Breidenbroicha

+ Wiktorię i Józefa Trojanowskich

+Mariannę Ślebiodę

+Józefa Ćwieka

+Szymona Woźniaka

 

 


 

IV Niedziela Adwentu 2019 Rok A

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Bóg zapłać. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Pasterka we wtorek dla wszystkich; dzieci, młodzieży dorosłych o godz. 22.00. Zapraszam. O godz.21.00 czuwanie i śpiewanie kolęd. Zapraszam.
 3. Msze św. w pierwszy dzień świąt zostaną odprawione o godz.9.05 i o godz. 11.30., natomiast w drugi dzień o godz. 9.05, 11.30 i o godz. 16.00. Zapraszam wszystkich gości i parafian.
 4. 6 stycznia w niedzielę jest w naszej parafii organizowany Orszak Trzech Króli. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 11.00. Ogłaszam konkurs na najciekawszy strój orszakowy. Zapraszam.
 5. Są do nabycia kalendarze: ścienne, zwykłe, biurkowe i kieszonkowe .
 6. Jest do nabycia nowy numer Idziemy z kalendarzem/ 5 zł./
 7. Jest do nabycia opłatek. Ofiary z racji opłatka- na budowę kościoła.
 8. Dziś w naszej parafii gości Misjonarz z Madagaskaru, który głosi  Słowo Boże i przed kościołem zbiera ofiary na studnię do wody. Za złożoną pomoc Bóg zapłać.
 9. Wizyta duszpasterska- kolęda ;

W piątek od godz. 15.00 ul. Jodłowa- blok nauczycielski  i  Czeremchowa

W sobotę od godz. 10.00 ul. Cisowa

 1. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 23 12 2019

Poniedziałek   11.00 Msza św. pogrzebowa + śp. Szymon………………………

17.00+Alinę Lis/int. Kazimierza Szymczaka z rodziną/

Wtorek  22.00  Pasterka

Środa  Uroczystość  Narodzenia Pańskiego 

9.05 +Marka Woźniaka/int. żony z rodziną/

11.30 + Ks. Zbigniewa  Wąsiniaka/int. rodziny Wiśniewskich/

11.30 + Janusza i Zygmunta Ruszkowskich/int. rodziny Wiśniewskich i Ruszkowskich /

Czwartek  II Dzień Świąt-św. Szczepana  

9.05+Mieczysława Reginę Zalewskich/int. córki z rodziną/

11.30 Za parafian

16.00+Irenę Kupińską w 24 r.śm/int. męża i dzieci/

Piątek  Nie ma Mszy św.

Sobota  9.00+ Marka Maruszczyka/int. babci Bożeny/      16.00 Msza św. ślubna

Niedziela

9.05  + Kazimierza Karczewskiego 10 r.śm/int. syna Piotra z rodziną/

11.30  Za parafian +Józefa Rydzewskiego/int. żony z rodziną/

16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego  29  12 2019:

+Wojciecha Śliwińskiego

+Karolinę Przybylak

+Kazimierza Mizgalskiego

+Cecylię Kaczmarek

+Alinę Lis

+Marka Maruszczyka

+Krzysztofa Szymańskiego

+Tadeusza Jędrzejczaka

+Mariannę Ślebiodę w 3 r.śm.

+Józefa Ćwieka

+Grażynę Świtoń

 

 


 

III Niedziela Adwentu 2019 Rok A

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Bóg zapłać. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Pasterka dla wszystkich; dzieci, młodzieży dorosłych o godz. 22.00. Zapraszam. O godz.21.00 czuwanie i śpiewanie kolęd. Zapraszam.
 3. Msze św. w pierwszy dzień świąt zostaną odprawione o godz.9.05 i o godz. 11.30., natomiast w drugi dzień o godz. 9.05, 11.30 i o godz. 16.00. Zapraszam wszystkich gości i parafian.
 4. Wtym roku o pomoc w ubraniu żłóbka bardzo proszę mieszańców Janowic i rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.  na  piątek na godz. 17.30  .
 5. Do chorych udam się w czwartek od godz. 9.00. Proszę zgłaszać chorych w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej, bądź telefonicznie.
 6. Msze św. Roratnie w tym tygodniu zostaną odprawione w środę , czwartek i piątek o godz. 17.00. Zapraszam z lampionami  dzieci, młodzież ,dorosłych .
 7. Są do nabycia kalendarze: ścienne, zwykłe, biurkowe i kieszonkowe .
 8. Jest do nabycia nowy numer Idziemy z obszernym historycznym artykułem z Uroczystości Odpustowej z udziałem księdza Biskupa Ordynariusza
 9. Jest do nabycia opłatek. Ofiary z racji opłatka na budowę koscioła.
 10. W przyszłą niedzielę będzie gościł w naszej parafii O. Misjonasz z Madagaskaru, który będzie głosił Słowo Boże i przed kościołem zbierał na studnię do wody. Za złozone ofiary Bóg zapłać.
 11. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 16 12 2018

Poniedziałek   Nie ma Mszy św.

Wtorek  Nie ma Mszy św.

Środa              17.00 +Alinę Lis/int. kuzynki Urszuli z mężem i dziećmi/

Czwartek        17.00+Marka Maruszczyka/int. Ewy i Marka Jakubowskich i Moniki Lorek z rodziną/

Piątek  17.00+ Stefana Bartosika/int.Jacka Maciaszka z żoną i dziećmi/

Sobota  17.00 Dziękczynno- błagalna w 50 lecie ślubu Alicji i Jana Przydrygów/int. dzieci/

Niedziela

9.05  + Febronia Toręs/int. córki Róży z mężem i synem/

11.30  Za parafian Dziękczynno- błagalna w 50 r.ślubu i Jadwigi i Józefa Balcerczaków/int. córek z rodzinami/

 

16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego 22  12 2019:

+Wojciecha Śliwińskiego/int. Henryki Staszak z rodziną/

+Karolinę Przybylak/int. Małgorzaty Wawrycz i Woźniak/

+Kazimierza Mizgalskiego/int. Czesława Kaczmarka i rodziny Nachowiaków/

+Cecylię Kaczmarek/int. KŻR NSJ/

+Alinę Lis/int. Marianny Kościelskiej z synową i wnuczkiem/

+Krzysztofa Szymańskiego/int. sąsiadów Beinków z rodziną/

+Tadeusza Jędrzejczaka/int. rodziny Bagrowiczów/

+Hans Breidenbroich/int. sąsiadów Stanisławskich/

+Józefa Ćwieka/inst.. wnuka Konrada z Mileną i prawnuczki Nicoli/

+Bronisława Kałużnego/int. Zygmunta Małgorzaty Hypka z rodziną/

 


 

II Niedziela Adwentu 2019 Rok A

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Bóg zapłać. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Msze św. Roratnie w tym tygodniu zostaną odprawione w poniedziałek, w środę i piątek   o godz. 17.00. Zapraszam z lampionami  dzieci, młodzież, dorosłych .
 3. 12 grudnia w czwartek główny  Odpust w Sanktuarium Maryjnym w Guadalupe .W naszej parafii tradycyjnie o godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. O prowadzenie Modlitwy Różańcowej proszę Koło Żywego Różańca pw. Matki Bożej z Guadalupe. O godz. 18.00, natomiast,  zostanie odprawiona Msza św. ku czci Matki Bożej z Guadalupe zakończona hymnem i apelem Maryjnym. Zapraszam
 4. W tym tygodniu 13 w piątek obchodzimy wspomnienie św. Łucji dziewicy i męczennicy, w sobotę  św. Jana prezbitera i doktora Kościoła.
 5. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.
 6. Są do nabycia kalendarze: ścienne, zwykłe, biurkowe i kieszonkowe i świece Caritasu  w ramach wigilijnego  Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 5 i 15 z

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 09 12 2019

Poniedziałek   17.00 Msza Święta Roratnia;  +Alinę Lis/int. teścia Zaborniaka/

Wtorek    Nie ma Mszy Świetej jestem na spowiedzi w parafii Miłosierdzia Bożego

Środa     17.00+ Marka Maruszczyka/int. Danuty Łysiak/

Czwartek          18.00 Msza św. ku czci Matki Bożej z Guadalupe:+Wojciecha Śliwińskiego/int. sąsiadów Czrnielewskich z rodziną/;+Karolinę Przybylak/int. rodziny Bońka i Jadwigi Oleś z rodziną/;+ Krzysztofa Szymańskiego/int. rodziny Śliwczyńskich i Beinków/;+Władysławę Bagrowicz/int. Zbigniewa i Grażyny Kubasik/;+Tadeusza Jędrzejczaka/int. Piotra Chwacińskiego/;+Kazimierę Wasilewską/int. Ks. Proboszcza/;+ Aleksandra Gorgolewskiego, +Marię i Adama Ciesielczyk/int. córki Zofii z rodziną/;+Wiktorię Józefa Trojanowskich/int. córki z rodziną/;+ Genowefę Kantarowską/int. Agnieszki i Jana Kaszubów/;+Annę w 21 r.śm. i Stanisława Ficów;+ Zofię w 6 r.śm i Albina Kubasików/int. rodziny/;+ Józefa Ćwieka/int. brata Mariana z żoną/ ;+Genowefę Tadeusza Kaszubów; +Józefa  Stanisławę, Kaszubów, Józefę  , Franciszka Przybyłów/int. rodziny/

Piątek  17.00+ Cecylię Kaczmarek/int. rodziny Piątkowskich z dziećmi, Gauza/

Sobota   Nie ma Mszy św.

Niedziela        9.05  +Henryka w 7 r.śm Hajdasz, + Kazimierę i Stanisława Hajdasz/int. Ryszarda z rodziną/

11.30  Za parafian + Febronię Torous/int. wnuczki Oli z mężem i Antosią/

  16.00  Msza św.  z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 15 12 2019

+Wojciecha Śliwińskiego

+ Karolinę Przybylak

+Kazimierza Mizgalskiego

+Cecylie Kaczmarek

+Alinę Lis

+ Marka Maruszczyka;+ Krzysztofa Szymańskiego;+ Tadeusza Jędrzejczaka;+ Hansa Breidenbroicha;+Józefa Ćwieka;+ Grażynę Switoń

 

 

 

 


 

I Niedziela Adwentu  2019 Rok A

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Dziś po Mszy św. o godz.9.05 spotkanie z młodzieżą, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania, a po Mszy św. godz. 11.30 odbędzie  się  spotkanie z  dziećmi , które mają przystąpić w tym roku katechetycznym  do I Komunii św.
 3. Dziś rozpoczynamy Okres Adwentu czas przygotowania na Święta Bożego Narodzenia. Msze św. Roratnie w tym tygodniu zostaną odprawione we wtorek  i piątek o godz. 17.00.
 4. Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii będą miały miejsce 6,7,8 grudnia/piątek sobota niedziela/Rekolekcje adwentowe będzie głosił ks.Marcin Ziółłkowski . Ofiary zbierane na tacę w piątek i sobotę są wyrazem naszej wdzięczności za trud prowadzenia Rekolekcji Adwentowych.

Piątek   9.05 Msza św. z nauką ogólną

11.30 Msza św. z nauka ogólną

17.00  Msza  św. z nauką ogólną z uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Sobota/ Dzień spowiedzi. Spowiedź przed i  w trakcie każdej Mszy św./

  9.05 Msza św. z nauką ogólną z uwzględnieniem osób chorych

11.30 Msza św. dla dzieci i młodzieży

17.00 Msza św. z nauką ogólną

Niedziela  Odpust Parafialny ku czci NMP z Guadalupe

  9.05 Msza św. z nauką ogólną

11.30  Msza św. Odpustowa z uroczystości  Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe z udziałem Ks. Bpa Ordynariusza Wiesława Alojzego Meringa .Zapraszam. 

16.00 Msza św. z nauką ogólną- Zakończenie rekolekcji

 1. Główny Odpust Parafialny ku czci N.M.P. z Guadalupe ;  8  grudnia w niedzielę główny Odpust w naszej   parafii ku czci N.M.P. z Guadalupe. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 11.30. z udziałem Ks. Bpa Ordynariusza  Wiesława Alojzego Meringa.  Zapraszam wszystkich parafian i gości, a szczególnie  młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania, dzieci, które przygotowują się do I Komunii św..Zapraszam chór, ministrantów , OSP z Żychlina i Janowic .

6.Są do nabycia : nowy numer „ Idziemy, kalendarze, świece.

7.Ofiary zbierane dziś przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie     i dekorację na święta Bożego Narodzenia. Za złożone ofiary Bóg Zapłać.

W minioną niedzielę o godz. 17.00 odbył się koncert „Bo miłość nie umiera”,wystawiony przez szkołę muzyczno- wokalną FAMA. Między innymi mógł odbyć się dzięki sponsorom: właścicielom marketów Vea z Żychlina i Intermarche z Ferio. Dziekuję za wsparcie. Świąteczne kolędowanie zapowiedź

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 02 12 2019

Poniedziałek   Nie ma Mszy św.

Wtorek           17.00+Alinę Lis/int. Marii Chruścińskiej z rodziną/

Środa              Nie ma Mszy św.

Czwartek        17.00+Stefana Bartosika/int. Krzysztofa Maciaszka z żoną i dziećmi/

Piątek Rekolekcje Adwentowe  

9.05+ Wojciecha Śliwińskiego/int. Janiny Bocian ze Swarzędza/

11.30+ Stanisławę Wąsowicz/int. rodziny/

17.00 + Cecylię Kaczmarek/int. Zofii i Józefa Fleśman z rodziną/

Sobota

9.05+Walerię w 14 r.śm i Stefana w 33 r.sm. Wiśniewskich/int. córki Danuty z mężem/

11.30+ Błażeja Przybylaka/int. teścia z żoną/

17.00 +Marka Maruszczyka/int. Klary Andrzejewskiej i kuzyna Zbigniewa z rodziną/

Niedziela

9.05 + Genowefę Kantarowską w 5 r.sm/int. syna Józefa

11.30  Suma Odpustowa ku czci NMP. z Guadalupe -Za parafian

16.00  Msza św.  z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 08 12 2018

+Wojciecha Śliwińskiego

+Karolinę Przybylak

+Kazimierza Mizgalskiego

+Cecylię Kaczmarek

+Alinę Lis

+Krzysztofa Szymańskiego

+Władysławę Bagrowicz

+Andrzeja Piątkowskiego

+Tadeusza Jędrzejczaka

+Kazimierę Wasilewską

+Hansa Breidenbroicha

+ Józefa Ćwieka

 

 

 

 

 

 


 

Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  2019

Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła .Dziś ofiary na budowę kościoła zbieram w parafii Stare Miasto. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Taca inwestycyjna wyniosła 2700 zł.

 1. W przyszłą niedzielę   spotkanie z młodzieżą klas 6 i 7  którzy przygotowującą się do Sakramentu bierzmowania po Mszy św. o godz. 9.05. Zapraszam.  Natomiast po Mszy św.  dziś z panem organistą  i za tydzień ze mną  o godz. 11.30 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
 2. Dziś podczas Mszy św. o godzinie 9.05 . został poświęcony opłatek na stół wigilijny. Będzie on rozniesiony do naszych domów tak jak co roku przez Komitet Budowy Kościoła. We wtorek po Mszy św. o godz. 17.00 spotkanie z Komitetem Budowy Kościoła- na plebanii . Zapraszam.
 3. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii będą miały miejsce ;6,7, 8 grudnia. Zapraszam.
 4. Do nabycia są tygodnik „Idziemy”, kalendarze i świece w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Za tydzień ofiary zbierane przed kosciołem są przeznaczone na sprzątanie i na dekorację do żłóbka. Za złożone ofiary Bóg zapłać.

Dziś  po Mszy św. o godz. 16.00 czyli ok. 17.00 odbędzie się Koncert, będący wstępem do obchodów 100 lecia urodzin św. Jana Pawła II

indeks

 

Szkoła Wokalno-Aktorska Fama zaprasza na koncert „Bo miłość nie umiera”, który odbędzie się 24 listopada o godzinie 17.00 w Kościele pod wezwaniem NMP z Guadalupe i św. Jana Diego w Żychlinie.
Będzie pięknie
Zapraszamy serdecznie!

 

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 25  11  2019

Poniedziałek  17.00 + Marcelego Żółtka w r.śm./int. syna/

Wtorek     17.00  +Stefana Bartosika/int. chrzesniaka Zbigniewa z rodziną/

Środa     17.00+ Wojciecha Śliwińskiego/int. Jana Kaźmierczaka z rodziną/

Czwartek  17.00+ Stefanię Lenczewską w 13 r.sm./int. wnuczki Marzeny z rodziną/

Piątek  Nie ma Mszy św.

Sobota   17.00+ Marka Maruszczyka/int. Elżbiety i Macieja Zając z rodziną/

Niedziela   24  11  2019    

9.05 +Annę Ćwiek/int. rodzin: Majewskich i Bartosików/

11.30 Za parafian +Tadeusza Kolskiego w 1 r.sm./int. żony z dziećmi/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego – 01 12  2019

 • +Wojciecha Śliwińskiego
 • +Karolinę Przybylak
 • +Stanisławę Lamentowicz
 • +Kazimierza Mizgalskiego
 • +Cecylię Kaczmarek
 • +Alinę Lis
 • +Krzysztofa Szymańskiego
 • +Marię Sekielską
 • +Andrzeja Szabelskiego
 • +Stanisława Sobczaka
 • +Władysławę Bagrowicz
 • +Żanetę Kujawińską
 • +Tadeusza Jędrzejczaka
 • +Hans Breidenbroich
 • +Józefa Ćwieka
 • W minionym tygodniu odszedł do Pana ŚP. Józef Ćwiek. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

 

 

 

 


 

XXXIII Niedziela Zwykła Rok C 2019

Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.

 1. Dziś i przyszłą niedzielę   spotkanie z młodzieżą klas 6 i 7  którzy przygotowującą się do Sakramentu bierzmowania i rozdanie indeksów po Mszy św. o godz. 9.05. Zapraszam. Natomiast po Mszy św.  dziś i za tydzień o godz. 11.30 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 czyli ok. 17.00 odbędzie się Koncert, będący wstępem do obchodów 100 lecia urodzin św. Jana Pawła II

indeks

  76898664_2477421045866282_890687371496914944_o

 Szkoła Wokalno-Aktorska Fama zaprasza na koncert „Bo miłość nie umiera”, który odbędzie się 24 listopada o godzinie 17.00 w Kościele pod wezwaniem NMP z Guadalupe i św. Jana Diego w Żychlinie.
Będzie pięknie
Zapraszamy serdecznie!

 

 1. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 18 11 2019

Poniedziałek  17.00 + Józefa Woźniaka/int. brata Stanisława z rodziną/

Wtorek     17.00  +Alinę Lis/int. Janusza i Justyny Szymczak/

Środa     17.00+ Wojciecha Śliwińskiego/int. Edwarda i Mirosławy Studzińskich/

Czwartek  17.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. Radnieckich i Matuszaków z Mielnego/

Piątek  17.00+ Marka Maruszczyka/int. szwagra Ireneusza z rodziną/

Sobota   17.00+ Cecylię Kaczmarek/int. Jerzego Płóciennika/

Niedziela   24  11  2019    

9.05 +Izabelę Krygier w 14 r.śm/int. męża i dzieci/

11.30 Za parafian +Bogumiła Wróbla/int. żony z rodziną/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego – 24 11 2019

+Wojciecha Śliwińskiego

+Karolinę Przybylak

+Kazimierza Mizgalskiego

+Cecylię Kaczmarek

+Alinę Lis

+Stefana Bartosika

+Krzysztofa Szymańskiego

+Władysławę Bagrowicz

+Tadeusza Jędrzejczaka

+Kazimierę Wasilewską

+Hans Breidenbroich

 

 

 


 

XXXII Niedziela Zwykła Rok C 2019

Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Taca inwestycyjna za tydzień

 1. Dziś i przyszłą niedzielę   spotkanie z młodzieżą klas 6 i 7  którzy przygotowującą się do Sakramentu bierzmowania i rozdanie indeksów po Mszy św. o godz. 9.05. Zapraszam. Natomiast po Mszy św.  dziś i za tydzień o godz. 11.30 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
 2. Dziś na Mszy św. o godz. 9.05 zostanie oficjalnie powołana Róża Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej z Guadalupe. Można zamawiać modlitwy wypominkowe na cały rok
 3. W poniedziałek 11 listopada 101 lecie odzyskania Niepodleglości.W poniedziałek Msze św. zostaną odprawione o godz. 9.05  i  o godz. 16.00 zostanie odprawiona  Msza Święta  za Ojczyznę. Zapraszam samorządowców, OSP. z Żychlina i Janowic,a także przedstawicieli ZSE- Usługowych im Fryderyka Chopina  z udziałem pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej w Żychlinie i ZSE -usługowych, dodatkowo uświetniona występami uczniów tej szkoły Po Mszy św. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żychlinie Katarzyna Wojciechowska zaprasza do wspólnego patriotycznego przemarszu do szkoły, złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą wybitnego Polaka- szczególnie zasłużonego dla wolności Ojczyzny patrona szkoły – Jana Pawła II. W części nieoficjalnej Dyrektor oraz rodzice zapraszają wszystkich mieszkańców Żychlina i Janowic w mury szkoły na słodki poczęstunek .
 4. We wtorek 12 oddajemy cześć NMP. z Guadalupe. O godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. O godz. 18.15 o prowadzenie Różańca Świętego – tajemnice bolesne proszę Różę RóŻańcową pod wezwaniem NMP z Guadalupe. O godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza św. ku czci NMP. z Guadalupe zakończona hymnem i Apelem Maryjnym. Zapraszam.
 5. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 11 11 2019

Poniedziałek  9.05+ Jadwigę i Edwarda Hypków w r.sm/int. dzieci/

16.00   Msza św. za ojczyznę

Wtorek     17.00  W pewnej intencji/int. żony/

19.00 Msza św. z nowenną do Matki Bożej z Guadalupe: + Jadwigę Owsińską/int. Emili Piotrowskiej i rodziny Walczaków/;+Wojciecha Śliwińskiego/int. Grzegorza Staszaka z rodziną/;+ Karolinę Przybylak/int. Małgorzaty Wawrycz i Marzeny Woźniak z rodziną/;+Marka Maruszczyka/int. rodziny Nowaków/;+ Stefana Bartosika/int. rodziny Górczyńskich i Dziekanowiczów/;+ Krzysztofa Szymańskiego/int. Elzbiety i Kazimierza Jagodzińskich/;+ Halinę Pęcherzewską/int. rodziny Szymańskich/;+ Władysławę Bagrowicz/int. Zdzisława Kaszuby z rodziną/;+Kazimierę Stanislawa i Tadeusza Szymczak,+ Jadwigę Szczecińską/int. rodziny/;+ Andrzeja Piątkowskiego/int. rodziny Śliwińskich i Staszaków/;+ Żanetę Kujawińską/int. kuzyna  Piotra z żoną Agnieszką i córką Natalią z Janowic/

Środa     17.00+Alinę Lis/int. chrześniaczki Kamili z Pawłem/

Czwartek  17.00+ Wojciecha Śliwińskiego/int. rodziny Walczaków i Stolarków/

Piątek  17.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. Jolanty i Andrzeja Goździkiewiczów/

Sobota   17.00+ Cecylię Kaczmarek/int. Hanny i Jana Ciesielczyków z rodzinami/

17.00+ Zygmunta Pabiszaka/int. Ani i Szymona z dziecmi/

Niedziela   17 11  2019    

9.05 +Lucjana Lorenca w 8 r.śm/int. żony z dziećmi/

11.30 Za parafian +Lucjana w 10 r.sm i Józefę Grzelczak/int. syna z rodziną/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego – 17 11 2019

+Wojciecha Śliwińskiego

+Karolinę Przybylak

+Stanisławę Lamentowicz

+Kazimierza Mizgalskiego

+Cecylię Kaczmarek

+Alinę Lis

+Krzysztofa Szymańskiego

+Władysławę Bagrowicz

+Żanetę Kujawińską

+Tadeusza Jędrzejczaka

 

 

 


 

XXXI Niedziela Zwykła Rok C 2019

Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Taca inwestycyjna…

 1. W przyszłą niedzielę  spotkanie z młodzieżą klas 6 i 7  którzy przygotowującą się do Sakramentu bierzmowania i rozdanie indeksów po Mszy św. o godz. 9.05. Zapraszam. Natomiast po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
 2. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 9.05 zostanie oficjalnie powołana Róża Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej z Guadalupe.
 3. Można zamawiać modlitwy wypominkowe na cały rok
 4. Dziś ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na kwiaty i na sprzątanie kaplicy. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 5. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 04 11 2019

Poniedziałek  17.00+ Stefana Wisniewskiego w 5 r.sm/int. siostrzenicy Agnieszki/

Wtorek     17.00  +Cecylię Kaczmarek/int. Krystyny Jaszczak z rodziną i Ewy Siwińskiej z rodziną//

Środa     17.00+Wojciecha Śliwińskiego/int. rodziny Drewniaków ze Starego Miasta/

Czwartek  17.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. rodziny Patrzykąt z Woli Podłężnej/

Piątek  Nie ma Mszy św.

Sobota   16.30+ Marka Maruszczyka/int. Danieli i Jana Sidor z dziecmi/

17.00+ Zygmunta Pabiszaka/int. Ani i Szymona z dziecmi/

Niedziela   10 11  2019    

9.05 +Zofię  Gorzkowską w 6 r.sm/int. męża z dziećmi/

11.30 Za parafian+ Stanisława Pacześnego w 8 r.śm/int. żony z dziećmi/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego – 10 11 2019

+Wojciecha Śliwińskiego

+Karolinę Przybylak

+Stanisławę Lamentowicz

+Kazimierza Mizgalskiego

+Józefa , Stefanię Władysława Piotra Kaszubów

+Cecylię Kaczmarek

+Alinę Lis

+Stefana Bartosika

+Krzysztofa Szymańskiego

+Władysławę Bagrowicz

 


 

XXX Niedziela Zwykła Rok C 2019

Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.

 1. Dziś spotkanie z młodzieżą klas 6 i 7  którzy przygotowującą się do Sakramentu bierzmowania. Zapraszam.
 2. Modlitwa Różańcowa :w niedzielę zawsze o godz. 8.30.

W tygodniu zawsze o godz. 16.30. Zapraszam na Różaniec Święty:  dzieci, a szczególnie przygotowujące się do I Komunii św. , młodzież, a przede wszystkim  klas 6 i 7    .Roża Różańcowa.

 1. Do nabycia są: tygodnik „ Idziemy” i kalendarze ścienne i rolników. Zachęcam do nabycia.
 2. Dzieci ze Szkoły Podstawowej z Koła Misyjnego rozprowadzają serduszka. Dochód na Misje
 3. Można zamawiać modlitwy wypominkowe na cały rok i na cmentarz w Starym Mieście i na niedzielę 3 listopada na 16.00.
 4. W piątekj Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. z procesją żałobną na cmentarzu w Starym Mieście o godz. 11.30. W naszej parafii Msza św. o godz. 9.05.
 5. W sobotę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 9.05 i  o godz. 17.00 .Zapraszam.
 6. Za tydzień ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na kwiaty i na sprzątanie kaplicy. Za złożone ofiary  Bóg zapłać
 7. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 28 10 2019

Poniedziałek  17.00+ Janinę Kaszubę w 2 r.śm/int. dzieci/

Wtorek     17.00  +Cecylię Kaczmarek/int. Krystyny Głębockiej z rodziną/

Środa     17.00+Kazimierza Mizgalskiego/int. Jana Walczaka/

Czwartek  17.00+ Wojciecha Śliwińskiego/int. Sławomira Wertleweskiego /

Piątek  9.05 + Wandę i Mieczysława  Nawrot /int.chrześniaka  Marka z rodziną/

Sobota   9.05 +Marka Olkowskiego w 4 r.śm. i Zygmunta Olkowskiego/int. rodziny/

17.00+ Romana  Zrobczyńskiego w 2 r.sm./int. żony/

Niedziela   03 11  2019    

9.05 +Lucynę w r.sm i Stefana Przybylaków/int. syna Stanisława/

11.30 Za parafian+ Jana Marzola w 7 r.sm, Rozalię i Mieczysława Marzol/int. rodziny/

 

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego – 03 11 2019

+Wojciecha Śliwińskiego

+Karolinę Przybylak

+Stanisławę Lamentowicz

+Kazimierza Mizgalskiego

+Józefa Świgodę

+Cecylię Kaczmarek

+Stefana Bartosika

+Alinę Lis

+Krzysztofa Szymańskiego

+Cr. Śliwczyńskich;+Romana Hieronima Kaczmarek i Zenona Witkowskiego;+ Jadwigę Arent, dziadków Lebiodów i Arentów;+ Irenę Józefa Jerzego Kaszubów, Józefa i Jana Ryszarda Jana Przybysławskich, Zygmunta Irenę Mirosława Przybysławskich;.

 


 

XXIX Niedziela Zwykła Rok C 2019

Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.

 1. Dziś i za tydzień na Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej . , jak również dziś i za tydzień spotkanie z młodzieżą klas 6 i 7 którzy przygotowującą się do Sakramentu bierzmowania. Zapraszam.
 2. Modlitwa Różańcowa :w niedzielę zawsze o godz. 8.30.

W tygodniu zawsze o godz. 16.30. Zapraszam na Różaniec Święty:  dzieci, a szczególnie przygotowujące się do I Komunii św. , młodzież, a przede wszystkim  klas 6 i 7   od poniedziałku do piątku .Roża Różańcowa.

 1. Do nabycia są: tygodnik „ Idziemy” i kalendarze ścienne i rolników. Zachęcam do nabycia.
 2. Ofiary na ogrzewanie kościoła.
 3. Dziś Niedziela Misyjna . Ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na Misje. Taca inwestycyja w ostatnią niedzielę października.
 4. Można zamawiać modlitwy wypominkowe na cały rok i na cmentarz w Starym Mieście i na niedzielę 3 listopada na 16.00.
 5. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 21 10 2019

Poniedziałek  12.00 Msza św. pogrzebowa +Władysławę Bagrowicz

17.00+ Stanisława Trafnego w 12 r.śm/int. żony z dziećmi/

Wtorek     17.00  +Andrzeja Molka w 15 r.śm./int. żony/

Środa     17.00+Wojciecha Śliwińskiego/int. Tomasza Mizgalskiego z rodziną/

Czwartek  17.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. Pawła Goździkiewicza z rodziną/

Piątek  17.00+ Marka Maruszczyka/int. Kroszyńskich z dziećmi/

Sobota   17.00+ Stefana Bartosika/int. wnuczki Buariany z rodziną/

Niedziela   27 10  2019    

9.05 +Antoniego i Zofię Kaźmierczaków/int. córki z rodziną/

11.30 Za parafian+ Mariannę Wierzbińską w 3 r.śm/int. syna Krzysztofa z rodziną/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego – 27 10 2019

+Wojciecha Śliwińskiego

+Karolinę Przybylak

+Adama Ciesielczyka, Marię Ciesielczyk, Aleksandra Gorgolewskiego i Mariana Ciesielczyka

+Stanisławę Lamentowicz

+Kazimierza Mizgalskiego

+Józefa Świgodę

+ Marka Maruszczyka

+Cecylię Kaczmarek

+Alinę Lis

+ Władysława i Marię Krzyminskich

+Edwarda i Jadwigę Hypków

+Krzysztofa Szymańskiego

+Arkadiusza Marciszaka

+Mariannę Pawlak

 

 


 

XXVIII Niedziela Zwykła Rok C 2019

Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Na początku października , tak jak zawsze, osoby z Komitetu Budowy Kościoła zbierają ofiary na budowę kościoła. Za złożone ofiary Bóg zapłać.

 1. Dziś i za tydzień na Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej . , jak również dziś i za tydzień spotkanie z młodzieżą klas 6 i 7 którzy przygotowującą się do Sakramentu bierzmowania. Zapraszam.
 2. Dziś zapraszam na Mszę św. o 11.30  szczególnie rodziców z dziećmi, które zostały ochrzczone w roku 2018r. Będzie to sposobność by podziękować Bogu za dar życia Bożego, za błogosławieństwo  i opiekę Bożą nad dziećmi i rodzinami w których dzieci wzrastają:, tzw . Roczek  połączony z uroczystym błogosławieństwem dzieci i rodziców.
 3. Modlitwa Różańcowa :w niedzielę zawsze o godz. 8.30.

W tygodniu zawsze o godz. 16.30. Zapraszam na Różaniec Święty:  dzieci, a szczególnie przygotowujące się do I Komunii św. , młodzież, a przede wszystkim  klas 6 i 7   od poniedziałku do piątku .Roża Różańcowa.

 1. Do nabycia są: tygodnik „ Idziemy” i kalendarze ścienne i rolników. Zachęcam do nabycia.
 2. Dziś ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na młodzież uzdolnioną, ale pochodzącą z biednych rodzin na stypendia dla nich.
 3. Ofiary na ogrzewanie kościoła.
 4. Za tydzień Niedziela Misyjna . Ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na Misje. Taca inwestycyja w ostatnią niedzielę października.
 5. Można zamawiać modlitwy wypominkowe na cały rok i na cmentarz w Starym Mieście.
 6. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 14 10  2019

Poniedziałek  17.00+ Alinę Lis/int. Mileny i Grzegorza Jaskólskich z dziećmi/

Wtorek     17.00  +Cecylię Kaczmarek/int. Józefy Kałeckiej/

Środa     17.00+Wojciecha Śliwińskiego/int. kuzyna Franciszka z żoną/

Czwartek  17.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. Marii Chruścińskiej i Jadwigi Drzewieckiej z rodziną/

Piątek  17.00+ Annę Dukarską/int. wnuka Kamila z rodziną/

Sobota   17.00+ Błażeja Przybylaka/int. rodziny Jasińskich/

Niedziela   13 10  2019    

9.05 +Tadeusza Jankowskiego w 9 r. śm./int. zony z rodziną/

11.30 Za parafian+ Miroslawa Dziubek w 7 r.śm/int.żony z rodziną/

11.30 Dziękczynno- blagalna w 97 r.urodzin dla Salomei

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego – 20 10 2019

+Wojciecha Śliwińskiego

+Karolinę Przybylak

+Stanisławę Lamentowicz

+Kazimierza Mizgalskiego

+Józefa Świgodę

+ Marka Maruszczyka

+Cecylię Kaczmarek

+Alinę Lis

+ Aleksandrę Śliwińską w 16 r.sm

+Krzysztofa Szymańskiego

 


 

XXVII Niedziela Zwykła Rok C 2019

Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Na początku października , tak jak zawsze, osoby z Komitetu Budowy Kościoła zbierają ofiary na budowę kościoła. Za złożone ofiary Bóg zapłać.

 1. Dziś i za tydzień na Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej . , jak również dziś i za tydzień spotkanie z młodzieżą klas 6 i 7 którzy przygotowują się do Sakramentu bierzmowania. Zapraszam.
 2. Na 13 października za tydzień zapraszam na Mszę św. o 11.30  szczególnie rodziców z dziećmi, które zostały ochrzczone w roku 2018r. Będzie to sposobność by podziękować Bogu za dar życia Bożego, za błogosławieństwo  i opiekę Bożą nad dziećmi i rodzinami w których dzieci wzrastają:, tzw . Roczek  połączony z uroczystym błogosławieństwem dzieci i rodziców.
 3. Modlitwa Różańcowa :w niedzielę zawsze o godz. 8.30.

W tygodniu zawsze o godz. 16.30. Zapraszam na Różaniec Święty:  dzieci, a szczególnie przygotowujące się do I Komunii św. , młodzież, a przede wszystkim  klas 6 i 7   od poniedziałku do piątku .

W sobotę 12 oddajemy cześć NMP. z Guadalupe. O godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu o prowadzenie Różańca Świętego proszę Koło Żywego Różańca z Janowic.O godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza św. zakończona Hymnem do Matki Bożej i Apelem Maryjnym . Zapraszam.

 1. Do nabycia są: tygodnik „ Idziemy” i kalendarze ścienne i rolników. Zachęcam do nabycia.
 2. Dziś ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty. Za złożone ofiary Bóg zapłać. Za tydzień ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na młodzież uzdolnioną, ale pochodzącą z biednych rodzin na stypendia dla nich.
 3. Ofiary na ogrzewanie kościoła.
 4. Można zamawiać modlitwy wspominkowe na cały rok i na cmentar

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 07  10  2019

Poniedziałek  17.00+ Jadwigę Urbańską/int. Agnieszki i Krzysztofa z Żychlina/

Wtorek     17.00  +Cecylię Kaczmarek/int. Kazimiery Kałeckiej z synem/

Środa     17.00+Wojciecha Śliwińskiego/int. Zdzisława i Dariusza Szmajdków z rodziną/

Czwartek  17.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. Katarzyny i Stanisława Buciaków z synem/

Piątek  17.00+ Annę Dukarską/int. synowej Lucyny/

Sobota   19.00 Msza św. z nowenną do Matki Bożej z  Guadalupe;+ Jadwigę Owsińską/int. Teresy i Marka Koralewskich/;+ Wojciecha Śliwińskiego/int. Małgorzaty i Władysława Osajdów/;+ Karolinę Przybylak/int.Adama i Barbary z dziećmi/;+Kazimierza Mizgalskiego/int. rodziny Mijalskich z Barczyglowa/;+Marka Maruszczyka/int. koleżanek Eli ze sklepu Lewiatan/;+Stefana Bartosika/int.rodziny Górczyńskich i Dziekanowiczów/;+Władysława i Marię Krzymińskich/int. córek/;+ Cr. Karczewskich i Przybyłów i +Cr. Ćwiek/int. rodziny/;+Krzysztofa Szymańskiego/int. sąsiadów Ćwiek z rodziną/;+ Helenę Jana Byczków Stanislawę Ziarniewicz, Józefa Piotrowskiego/int. rodziny/

Niedziela   13 10  2019    

9.05 +Ryszarda Kościelskiego w r.śm./int. zony z synem/

11.30 Za parafian+ Zenona Kaczmarka urodzinowa/int. syna z rodziną/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego – 13 10 2019


 

 

XXVI Niedziela Zwykła Rok C 2019

Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Dziś ofiary zbieram w Parafii Stare Miasto. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Na początku października , tak jak zawsze, osoby z Komitetu Budowy Kościoła będą zbierać ofiary na budowę kościoła. Za złożone ofiary Bóg zapłać.

 1. Dziś na Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej . Dzieci otrzymają poświęcone Różańce.Zapraszam.
 2. Na 13 października za trzy tygodnie zapraszam na  Mszę św. o 11.30  szczególnie rodziców z dziećmi, które zostały ochrzczone w roku 2018r. Będzie to sposobność by podziękować Bogu za dar życia Bożego, za błogosławieństwo  i opiekę Bożą nad dziećmi i rodzinami w których dzieci wzrastają:, tzw . Roczek  połączony z uroczystym błogosławieństwem.
 3. Modlitwa Różańcowa :w niedzielę zawsze o godz. 8.30.

W tygodniu zawsze o godz. 16.30. Zapraszam:  dzieci  na wtorek  środę i czwartek; młodzież na poniedziałek  piątek i sobotę.

 1. Do nabycia są: tygodnik „ Idziemy” i kalendarze ścienne i rolników. Zachęcam do nabycia.
 2. Za tydzień ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 3. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 30 09  2019

Poniedziałek  17.00+ Cecylie Kaczmarek/int. chrześniaczki Marii Hodernej z rodziną/

Wtorek     17.00  +Teresę Ignaczak/int. Karola Krzysztofa i Jacka z rodzinami/

Środa     17.00+Wojciecha Śliwińskiego/int. sąsiadów Baczyńskich/

Czwartek  17.00+ Józefa Ławniczaka i Janinę i Kazimierza Karczewskich/int. żony i dzieci/

Piątek  17.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. Edwarda Mijalskiego z rodziną/

Sobota   16.00 Msza Święta ślubna

Niedziela   29 09 2019    

9.05 +Henryka Szymczaka w 7 r.sm/int. żony z rodziną/

11.30 Za parafian +Stanisława Szopę/int. córki z rodziną/

11.30 Za parafian+ Henryka Pawłowskiego w 9 r.śm/int. żony z rodziną/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego – 06 10 2019

+Wojciecha Śliwińskiego/int. Małgorzaty Piotra Kuby Piątkowskich/

+Karolinę Przybylak/;+Stanisławę Lamentowicz;+Kazimierza Mizgalskiego;+Józefa Świgodę;+ Szczepana Andrzejewskiego;+ Marka Maruszczyka;+Cecylię Kaczmarek;+Alinę Lis;+Stefana Bartosika;+ Mariannę Michalak;+ Jadwigę i Edwarda Hypków, Ireneusza Nawrockiego i Mariannę i Czesława Karczewskich;+Krzysztofa Szymańskieg/+Edwarda Szafrańskiego

 

 


                

XXV Niedziela Zwykła Rok C 2019- Wizytacja Kanoniczna Ks. Bpa Stanisława Gębickiego

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 2. Dziś podczas wizytacji kanonicznej Jego Ekscelencji Ks. Bpa Stanisława Gębickiego w naszej parafii dziękuję także: pani katechetce Joannie Pogorzelskiej, OSP z Żychlina Janowic, ministrantom , państwu kościelnym, panu organiście, chórowi parafialnemu. Bóg zapłać.
 3. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej . Zapraszam.
 4. Do nabycia są: tygodnik „ Idziemy” i kalendarze ścienne i rolników. Zachęcam do nabycia.
 5. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 09 09  2019

Poniedziałek  Nie ma Mszy św.

  Wtorek     17.00  +Marka Maruszczyka/int. rodziny Lis/

Środa     17.00+Wojciecha Śliwińskiego/int. Leszka i Wiesława Maciejewskich z rodzinami/

Czwartek  17.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. Szatkowskich i Sienkiewiczów/

Piątek  17.00+ Stanisławę Lamentowicz/int. Elzbiety Śliwińskiej z rodziną/

Sobota   17.00 +Teresę Ignaczak/int. Jadwigi Ani z Tomkiem i Renaty z rodziną/ Niedziela   29 09 2019    9.05 +Jerzego Drzewieckiego w 1 r.śm/int. żony i dzieci/

11.30 Za parafian +Jadwigę i Jana Owsińskich w r.śm /int. syna z rodziną/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego – 29 09 2019+Wojciecha Śliwińskiego;+Karolinę Przybylak+Stanisławę Lamentowicz+Kazimierza Mizgalskiego+Józefa Świgodę;+ Mariannę Michalak;+ Marka Maruszczyka;+ Cecylię Kaczmarek;+ Alinę Lis;+ Stefana Bartosika;+Bronisława Rzeszotarskiego w 15 r.śm.;+Genowefę Batorską i Jana Batorskiego;+ Michalinę w 20 r.śm, Stefana Józefa Karczewskich, + Cr. Karczewskich i Przybyłów,+ Zofię Edwarda Ćwiek

 

 


 

 

XXIV Niedziela Zwykła Rok C 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 2. Dziś po Mszy św. o godz. 9.05 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.
 3. W przyszłą niedzielę o godz. 11.30  będzie miała miejsce w naszej parafii wizytacja kanoniczna Ks. Bpa Stanisława Gębickiego, a także zostanie udzielony Sakrament Bierzmowania. Zapraszam OSP z Żychlina i Janowic, chór,  ministrantów, dzieci, młodzież, dorosłych.
 4. Spowiedź dla mających przystąpić do bierzmowania , rodziców, świadków w czwartek o godz. 18.00. Zapraszam.
 5. W środę święto św. Stanislawa Kostki patrona Polski . Zapraszam na godz. 17.00.
 6. Do nabycia są:tygodnik „ Idziemy” i kalendarze ścienne i rolników. Zachęcam do nabycia.
 7. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 09 09  2019

Poniedziałek  17.00+ Cecylię Kaczmarek/int. Krzysztofa z rodziną ze Słupcy i synowej Zofii z rodziną/

  Wtorek     17.00  +Alinę Lis/int. syna z żoną i dziećmi/

Środa     17.00+Kazimierza Mizgalskiego/int. rodziny Jagodzińskich/

Czwartek  17.00+ Wojciecha Śliwińskiego/int. Cr. Kmieciaków/

Piątek  17.00+ Wiesława Berdziaka w 5 r.śm/int. córki z rodziną/

Sobota  9.00+ Wojciecha Śliwińskiego w 1 r.sm/int. żony z rodziną/

15.50 Msza św. ślubna

17.00 Msza św. slubna

Niedziela   22 09 2019

9.05 Dziekczynno- blagalna na 30 lecie slubu Agnieszki i Krzysztofa Szymczaków/int. rodziców i dzieci/

11.30 Za parafian

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego – 22 09 2019

+Wojciecha Śliwińskiego;+Karolinę Przybylak+Stanisławę Lamentowicz+Kazimierza Mizgalskiego;+Zofię Zygmunta Truskiewiczów i ich synów;+Józefa Świgodę;+ Mariannę Michalak;+ Marka Maruszczyka;+ Cecylię Kaczmarek;+ Alinę Lis;+ Bronislawa Rzeszotarskiego;

W minionym tygodniu odszedł do Pana śp. +Krzysztof Szymański. Pamietajmy o nim w naszych modlitwach. Wieczany odpoczynek ….

 

   


 

XXIII Niedziela Zwykła Rok C 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Taca inwestycyjna w przyszłą niedzielę. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 2. Dziś i za tydzień po Mszy św. o godz. 9.05 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. o godz. 11.30 zapisy dzieci do I Komunii św. i spotkanie z rodzicami., a także poświęcenie tornistrów i zeszytów i przyborów szkolnych pierwszoklasistów. Zapraszam.
 3. W sobotę obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym dniu zgodnie z zapowiedzią Biskupa Ordynariusza Polska Pod Krzyżem o godz. 19.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu możliwość adoracji , 19.15 zostanie odmówiony Różaniec Święty tajemnice bolesne., a także zaśpiewana litania do Krzyża Świętego. O godz. 20.00 zostanie odprawiona Msza św. i po Mszy św. przejdziemy pod Krzyż Misyjny wraz z krzyżami i zostanie udzielone błogosławieństwo. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych.
 4. 12-tego w czwartek oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie z Guadalupe. O godzinie 19.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu . O prowadzenie Różańca Świętego proszę Koło Żywego Różańca z Żychlina, o godz. 20.00 Msza św. z Nowenną do Matki Bożej zakończona Apelem Maryjnym. Zapraszam.
 5. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 09 09  2019

Poniedziałek  17.00+ Alinę Lis/int. siostrzeńca Eliasza z Iloną/

  Wtorek     17.00  +Ryszarda Szkudlarka/int. chrześniaczki Karoliny Kaszuby/

Środa     17.00+Stanislawę Lamentowicz/int. rodziny Kubiaków Ziółkowskich i Ptaków/

Czwartek  20.00 Msza św. z Nowenną do Matki Bożej z Guadalupe 12 09 2019

Piątek  17.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. rodziny Majewskich z Liscca Wielkiego/

Sobota  Polska Pod Krzyżem      20.00+ Teresę Ignaczak/int. Włodzimierza Ignaczaka i Teresy Krzesłowskiej z rodziną/

 Niedziela Matki Bożej Bolesnej

    9.05 + Jerzego w 28 r.śm, Irenę i Józefa Kaszubów/int. Grażyny/

11.30 Za parafian + Ireneusza SAitkowskiego w 2 r.sm/int. rodzin Sitkowskich i Wapniarskich/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego – 15 09 2019


 

                                        XXII Niedziela Zwykła Rok C 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Taca inwestycyjna w przyszłą niedzielę. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 2. Dziś po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.05 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. o godz. 11.30 zapisy dzieci do I Komunii św. i spotkanie z rodzicami. Zapraszam.
 3. W piątek I Piątek Miesiąca spowiedź od godz. 15.30. Jest to spowiedź na rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszam.
 4. Dziś ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 5. Polska pod Krzyżem….
 6. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 02 09 2019

Poniedziałek  17.00+ Lucjana w 40 r.śm , Stefanię Józefa i Krzysztofa Małolepszych

  Wtorek     17.00  +Sabinę Pietrzak/int. Barbary i Mariana Żółtek z Janowic/

Środa     17.00+Kazimierza Mizgalskiego/int. Joli i Gienka Serafin/

Czwartek  17.00+ Wojciecha Śliwińskiego/int. Jagody z mężem/

 17.30 Dziękczynno- błagalna w 70 r. urodzin Józefa/int. żony i dzieci z rodzinami/

Piątek  17.00+ Stanislawę Lamentowicz/int. rodzin Kuligów i Maciejewskich/

Sobota       9.00+ Jacka Szumigalskiego w 4 r.śm/int. żony z dziećmi/

 Niedziela Narodzenie NMP- Matki Bożej Siewnej

    9.05 + Marię i Stanisława Przybylak w 11 r.śm/int. syna Krzysztofa z żoną i dziećmi/

11.30 Za parafian + Tomasza Kościelskiego w 17 r.śm/int.żony z synem i mamą/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego – 08 09 2019


             

XXI Niedziela Zwykła Rok C 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolno- katechetycznego zostanie odprawione w przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godzinie 11.30. Zapraszam dzieci młodzież. Po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.
 3. W przyszłą niedzielę ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 4. W poniedziałek Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msze św. o godz. 9.05 i o godz. 18.00. Zapraszam.
 5. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 26 08 2019

Poniedziałek  9.05 Za parafian

18.00+ Karolinę Przybylak urodzinowa/int. mamy/

  Wtorek     17.00  +Marka Maruszczyka/int. Stefana i Emili Dębińskich z dziećmi/

Środa     17.00+Wojciecha Śliwińskiego/int. kolegi Jacka Konieczki/

Czwartek  17.00+ Stanisławę Lamentowicz/int. Barbary i Waldemara Ziarnieckich z rodziną/

Piątek  17.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. Jadwigi Zrobczyńskiej i Maryli i Franza Wagner/

Sobota       17.00+ Ryszarda Szkudlarka/int. Zdzisława Kaszuby z rodziną/

Niedziela    9.05 + Michała i Janinę Kubiak/int. córki Czesławy z rodziną/

11.30 Za parafian + Janusza Sobczaka /int. żony

11.30 Dziękczynno- błagalna w 80 r. urodzin Honoraty/int. dzieci/

 16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego – 01 09 2019


 

XX Niedziela Zwykła Rok C 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Msza św. dożynkowa jako dziękczynienie za tegoroczne zbiory w naszej parafii zostanie odprawiona dziś o godz. 11.30. Bardzo proszę o przygotowanie chleba tegorocznych owoców, mieszkańców: Oś. Słonecznego, Starego Żychlina, Janowic, Oś. za Lasem, Lipin. Zapraszam.
 3. Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”
 4. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 19 08 2019

Poniedziałek  17.00+ Cecylię Kaczmarek/int. wnuka Radoslawa z żoną Justyną i córką Amelią/

  Wtorek     17.00  +Alinę Lis/int. siostry Izabeli z męzem i synem Tobiaszem/

Środa     17.00+Wojciecha Śliwińskiego/int. Magdy Wysockiej z męzem/

Czwartek  17.00+ Stanisławę Lamentowicz/int. Ireny i Andrzeja Wiśniewskich z dziećmi/

Piątek  17.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. Maćkowiaków i Czapików/

Sobota       9.00+ Annę Ćwiek/int. wnuka Piotra z żoną Olgą i prawnuczką Ewą/

Niedziela    9.05 + Jadwigę Mizgalską w 5 r.śm/int. córki z rodziną/

11.30 Za parafian + Zofię i Zygmunta Truśkiewiczów/int. rodziny/

 16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego – 25  08 2019


 

XIX Niedziela Zwykła Rok C 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.Taca inwestycyjna w przyszłą niedzielę z racji „Dożynek”
 2. Msza św. dożynkowa jako dziękczynienie za tegoroczne zbiory w naszej parafii zostanie odprawiona 18  sierpnia o godz. 11.30. Bardzo proszę o przygotowanie chleba tegorocznych owoców, mieszkańców: Oś. Słonecznego, Starego Żychlina, Janowic, Oś. za Lasem, Lipin. Zapraszam.
 3. W poniedziałek 12 sierpnia oddajemy cześć NMP z Guadalupe. O godz. 19.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. O prowadzenie Różańca Świętego proszę Koło Żywego Różańca z Żychlina. O godz. 20.00 zostanie odprawiona Msza św. ku czci NMP z Guadalupe zakończona procesją. Zapraszam.
 4. W czwartek uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. tak jak w niedzielę o godz. 9.05, 11.30 i o godz. 16.00. Zapraszam. Ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na renowacje Katedry Włocławskiej
 5. Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”
 6. Dziś ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty. Za złożone ofiary Bóg zapłać/
 7. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 12 08  2019

 

Poniedziałek 20.00 Msza św. z Nowenną do Matki Bożej z Guadalupe:+ Jadwigę Owsińską/int. rodziny Ambroziaków i Truśkiewiczów/;+Wojciecha Śliwińskiego/int. Stanisława Chojnackiego i Teresy Krzymińskiej/;+Mariannę Kujawę/int. syna Pawła Mirosława i córki Teresy/;+Karolinę Przybylak/int.sąsiadów Śliwczyńskich i Beinków/;+Stanisławę Lamentowicz/int.Jadwigi Toda/;+ Kazimierza Mizgalskiego/int. Andrzeja i Mariana Urbaniaków z rodz./;+Józefa Świgodę/int. rodziny Klimków/;+Ryszarda Szkudlarka/int.Hieronima i Walentyny Kaszubów/;+Lesława Kaźmierczaka, Antoniego Kaźmierczaka/int. rodziny/;+Adama Patrzykąta/int. Henryka Filipiaka z rodziną/;+Marka Maruszczyka/int. Anny Działek/;+Józefa Kantarowskiego w 59 r.śm i Genowefę Kantarowską/int. syna/;+Alinę Lis/int. sąsiadki Ewy Kościelskiej z synem/;+ Stefana Bartosika/int. siostry Haliny z Królikowa/

  Wtorek     17.00  +Marka Maruszczyka/int. szwagra Henryka z rodziną/

Środa     17.00+Stanisławę Lamentowicz/int. Elżbiety/

Czwartek  9.05 + Janusza Ruszkowskiego i Annę Kucharczyk/int. Ruszkowskich i Wiśniewskich/

11.30 Dziękczynno- błagalna w 10 r. ślubu  Dawida i Kamili

16.00 + Elzbietę Staszak w 6 r.śm/int. męża i dzieci z rodzinami/

Piątek  17.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. Janiny Gorgolewskiej z dziećmi/

 17.30 + Edwarda Szafrańskiego w r.śm /int. syna i córki z rodziną/

Sobota       16.00 Msza św. ślubna

                    17.10 Msza św. ślubna

Niedziela    9.05 + Jadwigę Owsińską/int. rodziny Zagórowskich/

11.30 Za parafian Dziękczynno- błagalna za tegoroczne zbiory

11.30+ Henryka Skowronka/int. syna Arkadiusza z żoną/

 16.00 Msza św. z nowenną do Matki Bożej z Guadalupe 18  08 2019


XVIII Niedziela Zwykła Rok C 2019- Uroczystość odpustowa

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Dziś w naszej parafii Odpust ku czci św. Jana Diego/ zawsze w pierwszą niedziele sierpnia/ . Suma Odpustowa o godz. 11.30. Na uroczystość zapraszam ministrantów, asystę, OSP z  Żychlina i Janowic , przedstawicieli szkół, dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe  WSZYSTKICH  PARAFIAN  I  GOŚCI.
 3. We wtorek obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. zostaną odprawione o godz. 9.05 i o godz. 17.00. Zapraszam. Odpust w parafii św. Bartłomieja /Fara/ w Koninie – suma odpustowa o godz. 12.00.
 4. Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”
 5. Za tydzień ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty. Za złożone ofiary Bóg zapłać/
 6. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 05 08  2019

Poniedziałek Nie ma Mszy św.

  Wtorek  Święto Przemienienia Pańskiego  

   9.05+ Stefana Bartosika/int. Ewy i Jerzego Sokół/

17.00  +Dziękczynno- błagalna w 87 r. urodzin/int. córek z rodzinami/

Środa     17.00+Stanisławę Lamentowicz/int. rodziny Janiaków ze Sławska/

Czwartek  17.00+ Wojciecha Śliwińskiego/int. szwagra Janusza z żoną i synem/

Piątek        17.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. wnuczki Natalii z mężem i dziećmi/

Sobota       16.00 Msza św. ślubna

Niedziela    9.05 + Józefę w 39r.śm, Ryszarda w 22 r.śm Przybysławskich/int. Grazyny/

11.30 Za parafian + Janusza Ruszkowskiego/int. siostry mamy i męża/

 

 

16.00 Msza św. z nowenną do Matki Bożej z Guadalupe 11 08 2019

 

 


 

XVII Niedziela Zwykła Rok C 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Odpust w naszej parafii ku czci św. Jana Diego zawsze w pierwszą niedziele sierpnia , a więc w przyszłą niedzielę przeżywamy Uroczystość Odpustową. Suma Odpustowa o godz. 11.30. Na uroczystość zapraszam ministrantów, asystę,chór,  OSP z  Żychlina i Janowic , przedstawicieli szkół, dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe, WSZYSTKICH PARAFIAN  I  GOŚCI. Sumie odpustowej będzie przewodniczył Ks. Dr. hab. Ireneusz Werbiński.
 3. W piątek I piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 16.30. Zapraszam. Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”
 4. Ofiary zbierane na tacę za tydzień są przeznaczone na kwiaty i na sprzątanie.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 29  08  2019

Poniedziałek     17.00  +Rafała i Nikodema Przybylskich/int. rodziny Wanotów i Grabarków/

wtorek    17.00  +Marka Maruszczyka/int. Klary Andrzejewskiej i kuzyna Zbigniewa z rodziną/

Środa     17.00+Jadwigę Owsińską/int. Agnieszki Sławomira Czapla z rodziną/

Czwartek  17.00+ Stanisławę Lamentowicz/int. Anny Ławniczak ze Sławska/

Piątek        17.00+ Wojciecha Śliwińskiego/int. Aliny i Tadeusza Matczak/

Sobota       17.00 +Alinę Lis/int. córki Oli z mężem i dziećmi/

Niedziela    9.05 + Mariannę Staszak, Mariannę i Ludwika Jacków/int. męza z rodziną/

12.00  Suma Odpustowa- za parafian

 

 

 

16.00 Msza św. z nowenną  do Miłosierdzia Bożego 4 08 2019:


 

XVI Niedziela Zwykłą Rok C 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.Taca inwestycyja za tydzień. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 2. W przyszłym tygodniu z racji św. Krzysztofa będą święcone pojazdy. Zapraszam.
 3. W tym tygodniu w poniedziałek świeto św. Marii Magdaleny, we wtorek ś. Brygidy,w czwartek św. Jakuba.
 4. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.
 5. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 22 07 2019

Poniedziałek  17.00+ Teresę Ignaczak/int. rodziny Ignaczak/

Wtorek     17.00+Stanisława w 8 r.śm i Józefę Rusin w 20 r.sm/int. córki Bożeny z rodziną/

Środa     17.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. córki Anny/

Czwartek     17.00+Jadwigę Owsińską/int. chrześniaczki Małgorzaty z rodziną z Żychlina/

Piątek   17.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. wnuka Łukasza z żoną i dziećmi/

Sobota    17.00+ Annę Ćwiek/int. wnuka Zbigniewa z żoną Anną i prawnuczkami Kingą i Julią/

 Niedziela  28 07  2019

9.05 +Barbarę Maślankę i Janusza Kaszubę/int. rodziny Walczaków/

11.30   Za parafian+ Marię Kreczmer w 29 r.śm i Cr. Kreczmerów/int. córki z rodziną/

16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego / 28 07 2019/

 

 

 


XIV Niedziela Zwykłą Rok C 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. 12 w piątek oddajemy cześć NMP z Guadalupe. O godz. 19.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu.Proszę o prowadzenie różańca Koło z Janowic. O godz. 20.00 zostanie odprawiona Msza św. zakończona hymnem do Matki Bożej i Apelem Maryjnym. Zapraszam.
 3. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.
 4. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 08 07 2019
 5. Poniedziałek  00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. wnuczki Anny z mężem i synami/

Wtorek     17.00+Jana  Weronikę Sławomira i Jana Kolskich/int. Piotra/

Środa     17.00+ Karolinę Przybylak/int.rodziny z Morzysławia/

Czwartek     17.00+Jadwigę Owsińską/int. Karola z żoną/

Piątek   20.00   Msza św. z Nowenną do Matki Bożej z Guadalupe:

Sobota    16.00  Dziękczynno- błagalna w 40 r.ślubu Wandy i Bogdana

Niedziela  14 07  2019

9.05 +Annę w r.śm i Tadeusza Łubków/int. córki z rodziną/

11.30   Za parafian+ Jerzego Drzewieckiego/int. szwagra Jana/

16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego / 14 07 2019/

 


 

XIII Niedziela Zwykłą Rok C 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. W piątek I piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.30. Zapraszam.
 3. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 01 07 2019

Poniedziałek  17.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. Elżbiety i Andrzeja Majewskich/

Wtorek     17.00Dziekczynn-błagalna z prośbą o Boże Błogosławieństwo w 18 r. urodzin Michała/int. rodziców/

Środa     17.00+ Jadwigę Owsińską/int. rodziny Guźniczak z Konina/

Czwartek     17.00+Karolinę Przybylak/int. rodziny Nowaczyków/

Piątek      17.00+ Jarosława Kaszubę w 13 r.śm./int. rodzeństwa/

Sobota    17.00  + Stanisławę Lamentowicz/int. Kępińskich i Włodarkiewiczów z rodziną/

 Niedziela  07 07  2019

9.05 +Józefa Andrzeja Teresę , +Cr. Rumaków i Piotrowskich/int. Krystyny Rumak z rodziną/

11.30   Za parafian+ Annę  Głąbicką w 6 r.śm/int. męża z rodziną/

16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego / 7 07 2019/

XII Niedziela Zwykłą Rok C 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła .Taca inwestycyja wyniosła ……, a w parafii Stare Miasto… Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Trwa Oktawa Bożego Ciała
 3. Jutro Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Uroczysta Msza św. o godz. 17.00 Zapraszam. W parafii Lisiec Wielki Uroczystość Odpustowa .
 4. W sobotę Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o godz. 9.05 i o godz. 17.00 Zapraszam. W parafii Stare Miasto uroczystość odpustowa.
 5. Jest do nabycia nowy numer Idziemy

 Intencje mszalne w tym tygodniu: od 24  czerwca 2019

Poniedziałek  17.00+ Piotra Kaszubę w 12 r.śm/int. dzieci z rodzinami/

Wtorek     17.00+Henryka Skowronka/int. sąsiadów Magdy i Lukasza/

Środa     17.00+ Jadwigę Owsińską/int. Komitetu Budowy Kościoła/

Czwartek     17.00+Wojciecha Śliwińskiego/int. rodziny Wejmanów z Kałek/

Piątek      17.00+ Jadwigę Owsińską/int. chrześniaczki Lili z rodziną/

Sobota       9.00 Dziekczynno- błagalna w 1r. ślubu Magdaleny i Tomasza/int.rodziny/

17.00  + Kazimierę Goździkiewicz w 2 r.śm/int. córki Jadwigi z rodziną/

 Niedziela  30 czerwca 2019

9.05 +Zdzisława Chorzewskiego w 3 r.śm/int. Marianny Niewiadomskiej/

11.30   Za parafian+ Martę Niechcielską w 1 r.śm/int. męża/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego/ 23 czerwca 2019


 

Niedziela Trójcy Przenajświętszej 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła .Taca inwestycyja wyniosła…. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Msza św. na zakończenie Roku Szkolno- katechetycznego zostanie odprawiona dziś o godz.11.30. Zapraszam dzieci, młodzież.
 3. 20 czerwca w czwartek  Uroczystość Bożego Ciała, proszę o przygotowanie Ołtarzy:

a/ przy kościele – Janowice,

b/ ul. Cisowa    –  mieszkańcy ul. Cisowej i Osiedla za Lasem, a także Oś. Słonecznego

c/ ul.Sosnowa , przy krzyżu /sklep/ – mieszkańcy ul. Jodłowej i Czeremchowej

d/ul. Parkowa –  mieszkańcy ul. Parkowej  Leśnej  Tuliszkowskiej i  Świerkowej .

Pragnę poinformować, ze Msza św. wraz z procesją rozpocznie się o godzinie 9.05 /ze względu na upały/ Pozostała Msza św. o godz.11. 30. Nie ma Mszy św. o godz. 16.00. Zapraszam dzieci  I Komunii św, rocznicowej. młodzież asystę, dorosłych. Do asysty zapraszam ministrantów, OSP z Żychlina i Janowic, proszę o kierowanie ruchem tak jak w ubiegłym roku.

4.Jest do nabycia nowy numer Idziemy

 Intencje mszalne w tym tygodniu: od 17 czerwca 2017

Poniedziałek  17.00+ Stanisławę Lamentowicz/int. Renaty i Bogdana Kubiak z dziećmi/

Wtorek     Nie ma Mszy św.

Środa     17.00+ Wojciecha Śliwińskiego/int. Elżbiety i Antoniego Kaszuby z rodziną/

Boże Ciało  Czwartek     9.05  + Janusza Kaszubę w 8 r.śm/int. rodzeństwa/

11.30+ Tadeusza i Weronikę Surdyk/int. wnuka Jacka z rodziną/

Piątek      17.00+ Karolinę Przybylak/int. Elżbiety i Andrzeja Majewskich/

Sobota       9.00 Dziekczynno- błagalna w 70 r. urodzin Joanny i Mariana i w 48 r.ślubu/int. dzieci z rodzinami/

17.00  Msza św. ślubna

18.00 Dziękczynno- błagalna w 45 r. ślubu Haliny i Józefa/int. dzieci z rodzinami/

 Niedziela  23 czerwca 2019

9.05 + Ewę Rzeszotarską w 6 r.śmierci/int. męża z dziećmi/

11.30   Za parafian+ Janinę Władysława Staskowiaków, Stefana i Różę Pawlaków, Janinę Pawlak i Jana Szymczaka/int. Ireny Pawlak z rodziną/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego/ 23 czerwca 2019

 

 

 

 

 


 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego 2019 Rok C

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. W tym tygodniu i następnym Komitet Budowy Kościoła będzie zbierał ofiary na Osiedlu Słonecznym, za lasem i na ul. Staromiejskiej, Sosnowej i Cisowej na budowę kościoła tzn. na kaplicę pogrzebową . Za złożone ofiary Bóg Zapłać.
 2. Nabożeństwo czerwcowe w tygodniu o godz. 17.00, a w niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 9.05.
 3. W poniedziałek Święto Matki Kościoła. Msze Św. o godz. 9.05 i o godz. 17.00. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, a 12 dnia miesiąca w środę oddajemy cześć NMP z Guadalupe. O godz. 19.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu proszę Koło Żywego Różańca z Żychlina. O godz.  00 zostanie odprawiona Msza Święta zakończona  Apelem Maryjnym.
 4. Jest do nabycia nowy numer „Idziemy”
 5. Intencje Mszalne – od 10 06 2019   Poniedziałek  Święto Matki Kościoła 05 + Kazimierza Mizgalskiego/int. wnuczki Marty z rodziną/

17.00+Kazimierza Mizgalskiego/int. pracowników Anestezjologii WSZ w Koninie/

Wtorek          Nie ma Mszy św.

Środa  20.00 Msza św . ku czci NMP z Guadalupe:+ Mieczysława Kaszubę+Jadwigę Owsińską;+Wojciecha Śliwińskiego+Antoniego Kujawę;+Karolinę Przybylak +Stanisławę Lamentowicz, +Kazimierza Mizgalskiego ;+Radosława Kwiatkowskiego;+Alinę Kusiak w 13 r. śm., Zdzislawę Wincentego Kusiaków;+Bogumiła Wróbla;+ Krystynę Pawlaczyk ;+Eugenię Trocha;+ Jana i Helenę Byczków, Stanisławę  Ziarniewicz Józefa Piotrowskiego ;+ Józefa Świgodę;+ Irenę Józefa Jerzego Kaszubów, +Cr. Przybysławskich,

Czwartek    17.00 +Henryka Skowronka/int. Tomasza i Mileny Fic/

Piątek   17.00+ Karolinę Przybylak/int. Niny Malesza z rodziną/

Sobota     17.00 Dziękczynno- błagalna w 50 r. ślubu Daniela i Krystyny

Niedziela 

 9.05+ Franciszka i Marianne Toda i Stanisława Gołdyna/int. rodziny/

11.30 Za parafian+ Piotra Skąpskiego w 17 r.śm./int.żony i dzieci/

16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego 16 06  2019


 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  Rok C 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Taca inwestycyjna za tydzień.
 2. Nabożeństwo czerwcowe w tygodniu o godz. 17.00, a niedzielę o na Mszy św. o godz.9.05. Zapraszam.
 3. W piatek I piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.30. Zapraszam .
 4. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
 5. Spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania odbędzie się za tydzień po Mszy św. o godz. 9.05. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 będą rozlosowane nagrody w ramach zbieranych „ ziarenek”
 6. Jest do nabycia nowy numer „Idziemy”
 7. Dziś ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na kwiaty i sprzątanie świątyni. Bóg zapłać.
 8. Intencje Mszalne – od 03 06 2019

Poniedziałek  17.00+ Ryszarda Filipiaka/int. Przybylaków z rodziną/

Wtorek          17.00 +Henryka Skowronka/int. WEandy i Tadeusza Wituckich/

Środa  17.00+ Wojciecha Śliwińskiego/int. Jana z rodziną/

Czwartek    17.00 +Karolinę Przybylak/int. Janusza i Grzegorza Góreckich z rodzinami/

Piątek   17.00+ Henryka Skowronka/int. koleżanek i kolegów z pracy córki Kamili/

Sobota     17.00 +Wojciecha Śliwińskiego/int. Anny z Wrześni z rodziną/

Niedziela 

 9.05+ Jadwigę Gromadę w 1 r.sm./int. córki/

11.30 Za parafian+ Jadwigę Owsińską/int. siostry Anny z mężem i Mariuszem/

16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego


 

VI Niedziela Wielkanocna  Rok C 2019-  Dzień Matki

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła.Taca Inwestycyjna…. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. W przyszłą niedzielę przezywać będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
 3. Dziś na Mszy św. o godz. 11.30 dzieci przystąpią do Komunii Świętej Rocznicowej .
 4. W dniu jutrzejszym o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynno- błagalna w rocznicę święceń kapłańskich Rocznik 1991. W naszej parafii będą gościć kapłani, którzy wraz ze mną przyjęli święcenia w tym czasie i sprawować Mszę św. koncelebrowaną.Zapraszam. Nabożeństwo majowe o godz. 17.00.
 5. Jest do nabycia nowy numer „Idziemy”
 6. Za tydzień ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na kwiaty i sprzątanie świątyni.
 7. Intencje Mszalne – od 20 05 2019:

Poniedziałek

12.00 Msza św. dziękczynno- błagalna w 28 rocznicę święceń      kapłańskich .

Wtorek

17.00 +Kazimierza Mizgalskiego/int. teściowej Łucji Mijalskiej/

Środa 

17.00+ Karolinę Przybylak/int. koleżanki Anny Niemczewskiej z rodziną/

Czwartek

17.00 +Henryka Skowronka/int. rodziny Janczaków/

Piątek 

17.00+ Karoline Przybylak/int. Zygmunta Przybylaka z żoną/

Sobota

17.00 +Kazimierza Mizgalskiego/int. wnuczki Joanny z rodziną/

Niedziela 

 9.05+ Tadeusza Wierzbińskiego/int. Krzysztofa z rodziną/

11.30 + Czesławę i Eugeniusza Kasprzak/int. córki z rodziną/

16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego 02 06  2019


 

V Niedziela Wielkanocna  Rok C 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Dziś na Mszy św. o godz. 11.30 dzieci /7/przystąpią do I Komunii św. i przez cały tydzień będą uczestniczyć we Mszy św. /biały tydzień/
 3. Dziś po Mszy św. o godz. 9.05 spotkanie z dziećmi przystępującymi do Komunii św. rocznicowej. Komunia św. rocznicowa będzie miała miejsce 26 maja na Mszy św. o godz. 11.30. Obecność obowiązkowa. Spowiedź dla dzieci i rodziców Komunii Świętej Rocznicowej w piątek od godz. 17.40.
 4. Jest do nabycia nowy numer „Idziemy”
 5. Dziś po Mszy św. o godz. 16.00 zapisy i spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klas 7 i 8.
 6. Intencje Mszalne – od 20 05 2019:

Poniedziałek

17.00+ Stanisławę Lamentowicz/int. Maryli Kaszuby z rodziną/

Wtorek

17.00 +Henryka Skowronka/int. koleżanek żony Maryli, Barbary i Marioli z rodzinami/

Środa 

17.00+ Karolinę Przybylak/int. Mirosława Radziemskiego, chrzestnego/

Czwartek

17.00 Dziękczynno- błagalna w 40 r. urodzin córki /int. rodziców/

Piątek

17.00+ Henryka Skowronka/int. rodziny Ficów z Modlibogowic/

Sobota

17.00 +Eugeniusza i Irenę Śliwczyńskich/int. córki z rodziną/

Niedziela  

 9.05+ Janinę i Adama Bisiorków/int. Wandy z mężem/

11.30 O Błogosławieństwo Boże dla dzieci przystępujących do Komunii Świętej Rocznicowej

16.00 Msza św. z Nowenną do Matki Bożej z Guadalupe 26 05 2019


 

IV Niedziela Wielkanocna  Rok C 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Dziś spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30 . W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30 dzieci przystąpią do I Komunii św.
 3. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.05 odbędzie się spotkanie z dziećmi przystępującymi do Komunii św. rocznicowej. Komunia św. rocznicowa będzie miała miejsce 26 maja na Mszy św. o godz. 11.30. Obecność obowiązkowa.
 4. Nabożeństwo majowe w tygodniu o godz.00, a w niedzielę o godz. 8.30. Zapraszam dzieci komunijne , rocznicowe , młodzież szczególnie tę, która w tym roku przystąpi do sakramentu bierzmowania z klas 7 i 8 , dorosłych.
 5. Jest do nabycia nowy numer „Idziemy”
 6. Ofiary zbierane dziś przed kościołem są przeznaczone na zakup przez OSP z Żychlina specjalistycznego wykrywacza
 7. Sakrament bierzmowania dla klas obecnych 7 i 8 będzie miał miejsce 20 wrzesnia 2019 r. podczas  kanonicznej wizytacji Biskupa w parafii. Dziś po Mszy św. o godz. 9.05  a  za tydzień po Mszy św. o godz. 16.00 zapisy i spotkanie z kandydatami wymienionych klas do bierzmowania.
 8. Ofiary zbierane za tydzień na tacę są przeznaczone na budowę kościoła.
 9. Intencje Mszalne – od 13 05 2019:

Poniedziałek  17.00+ Stanisławę Lamentowicz/int. rodziny Ławniczaków/

Wtorek          17.00 +Teresę Kolską/int. chrzesniaka Marka z mamą/

Środa  17.00+ Karolinę Przybylak/int. Przybylaków Piotrowskich i Koźlińskich/

Czwartek    17.00+ Henryka Skowronka/int. córki Marzeny z Pawłem/

Piątek   16.30+ Stanisława Paściaka w 10 r.śm/int. żony/

17.00+Sylwię Kopeć/int. córki z rodziną i syna i rodziców i braci/

Sobota     17.00 +Stanisławę Lamentowicz/int. rodzin Kaszubów Jesiołowskich i Wojciechowskich/

Niedziela   9.05+ Jana Przybysławskiego w 12 r.śm.;+Józefa w 57 r.śm;+Irenę w 8 r.śm Kaszubów/int. Grażyny/

11.30 O Błogosławieństwo Boże dla dzieci przystępujących do I Komunii Świetej

16.00 Msza św. z Nowenną do Matki Bożej z Guadalupe 19 05 2019


 

III Niedziela Wielkanocna  Rok C 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Dziś spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30 i za tydzień
 3. Nabożeństwo majowe w tygodniu o godz.05, a w niedzielę o godz. 8.30. Zapraszam dzieci komunijne , rocznicowe , młodzież szczególnie tę, która w tym roku przystąpi do sakramentu bierzmowania z klas 7 i 8 , dorosłych.
 4. Jest do nabycia nowy numer „Idziemy”
 5. Ofiary zbierane w przyszłą niedziele przed kościołem są przeznaczone na zakup przez OSP z Żychlina specjalistycznego wykrywacza
 6. Sakrament bierzmowania dla klas obecnych 7 i 8 będzie miał miejsce 20 wrzesnia 2019 r. podczas kanonicznej wizytacji Biskupa w parafii
 7. W niedzielę 12 –tego oddajemy cześć NMP z Guadalupe. O godz. 16.00 zostanie odprawiona Msza Święta zakończona wystawieniem Najświętszego Sakramentu i procesją Maryjną wokół Kościoła. Zapraszam. Intencje Mszalne –  od 06 05 2019:                                     Poniedziałek  17.00+ Tadeusza Kolskiego/int. rodziny Zalasów/

Wtorek

17.00 +Teresę Kolską/int. córki Bożeny z mężem/

Środa  Uroczystość św. Stanisława głównego patrona Polski

16.30 + Stanisława Trafnego/int. mamy i rodziny/

17.00+ Karolinę Przybylak/int. Marcina Beinka z żoną i dziećmi/

Czwartek

16.30+Stanisława Wawrzyniaka, +Hildegarda i Czesława Molka/int. rodziny/

17.00+ Martę Niechcielską/int. bratanicy Anety z mężem i synami/

Piątek   17.00+ Helenę Rezler/int. Łucji Mijalskiej z rodziną z Żychlina/

Sobota     17.00 +Jadwigę Cichą w 2 r.śm/int. wnuczki Karoliny z rodziną/

Niedziela   9.05+ Zygmunta Olkowskiego, +Ireneusza Gołdyna/int. rodziny/

11.30 Za parafian + Stanisławę Klimczak/int. Marianny z mężem/

16.00 Msza św. z Nowenną do Matki Bożej z Guadalupe 12 05 2019

+ Jadwigę Owsińską

+Wojciecha Śliwińskiego+Weronikę Janiak, Stanisławę i Antoniego Piotrowskich, Kazimierę Durnik, Annę Opielkę, Joannę Józefa i Wojciecha Kaczmarków

+Karolinę Przybylak

+Stanisławę Lamentowicz

+Kazimierza Mizgalskiego

+Zofię Grajek w r.śm

+Aleksandrę Stanisławę Ryszarda Jana  Śliwińskich

+ Helenę Kobuz

+Józefę Jana Kaszubów, Stanisławę Wincentego Ćwiek

+Zofię Michalinę Władysława Mieczysława Kaszubów

 

 

 


 

Niedziela Miłosierdzia Bożego Rok C 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Dziś spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30.
 3. W Piątek Uroczystość N.M.P. Królowej Polski. Święto Konstytucji 3 maja.  Msze św. według porządku niedzielnego. 9.05  30 16.00. Po Mszy św.o godz. 11.30 , podczas której będziemy modlić się za ojczyznę przejdziemy z kwiatami przed tablicę św. Jana Pawła II i złożymy kwiaty i zaśpiewamy Boże coś Polskę…
 4. Nabożeństwo majowe w tygodniu o godz.05, a w niedzielę o godz. 8.30. Zapraszam dzieci , młodzież , dorosłych.
 5. W piątek I Piątek Miesiąca. Spowiedź przed każdą Mszą św. Zapraszam. W niedzielę św. Floriana Patrona Strażaków.
 6. Jest do nabycia nowy numer „Idziemy”
 7. Ofiary zbierane w przyszłą niedziele przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie kościoła .W imieniu Fundacji Królowej Różańca Świętego i Instytutu Myśli Schumana chciałbym zaprosić parafię do udziału w ogólnopolskiej inicjatywie pod nazwą „Modlitwa pompejańska bez granic”. Orędować będziemy za wybory europarlamentarne oraz do Sejmu i Senatu, które odbędą się w tym roku. O dobry wybórZobowiązanie kościoła stacyjnego polega na zorganizowaniu czuwania przed Najświętszym Sakramentem z modlitwą różańcową w duchu nowenny pompejańskiej.

30 kwietnia 2019 r.

Podczas czuwania należy:na początku podać intencję i wzbudzić miłość do Maryi słowami: Ten różaniec odmawiamy na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego,odmówić trzy części różańca (radosną, bolesną i chwalebną), poprzedzając modlitwami początkowymi (Wierzę…), a na zakończenie Pod Twoją obronę, dodać modlitwę błagalną lub dziękczynną, zależnie od dnia nowenny  oraz trzykrotną prośbę: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!Sakrament bierzmowania dla klas obecnych 7 i 8 będzie miał miejsce 20 wrzesnia 2019 r. podczas kanonicznej wizytacji Biskupa w parafii

Intencje Mszalne –  od 29 04 2019:

Poniedziałek

17.00+ Janinę Karczewską w 4 r.sm/int. syna Piotra z rodziną/

Wtorek

17.00 Dziękczynno- błagalna  o zdrowie i błogosławieństwo Boże w dniu 18 urodzin Anny/int. rodziców/

Środa

17.00+Henryka Skowronka/int. córki Kamili z mężem/

Czwartek

17.00+ Martę Niechcielską/int. chrześniaczki Grażyny z Osieczy/

Piątek

Uroczystość N.M.P. Królowej Polski

9.05+ Stanisława Szmajdkę w 15 r.sm/int. żony/

11.30 Za parafian+ Janinę Cebulską i Mateusza Fabiszaka/int. rodziny/

16.00 Dziękczynno- błagalna w 60 rocznicę urodzin Zbigniewa/int. wnuków/

Sobota

17.00 +Stanisławę  Lamentowicz/int. Roberta i Magdy/

Niedziela  

 9.05+ Stanisława Woźniaka;+ Mariannę i Artura Przybylaków/int. rodziny Przyby6laków z Niesłusza/

11.30 Za parafian + Zenona Kaczmarka 1 r.sm/int. syna Adama z rodziną/

16.00 Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego 5 05 2019

 

 

 


 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego C – 2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Za tydzień ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na budowę Kościoła. Za złożone ofiary Bóg Zapłać.
 2. Pragnę podziękować OSP z Janowic i z Żychlina za straż przy Grobie Pańskim, panu organiście , kościelnym ministrantom, asyście .Bóg Zapłać.
 3. W tym roku Grób Pański ubierali mieszkańcy Janowic . Bóg Zapłać. W przyszłą Niedzielę obchodzimy Uroczystość Miłosierdzia Bożego.
 4. Jest do nabycia nowy numer „Idziemy” 5.Życzenia
 5. Za tydzień po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. i ich rodzicami. Obecność obowiązkowa.

Intencje Mszalne –  od 22  04 2019:

Poniedziałek  II Dzień Świąt

9.05 + Macieja Sznycera i za babcię i dziadków/int. mamy/

11.30 +Kazimierę w 16 r.śm, Henryka, Stanisława Hajdasz/int. syna Ryszarda z rodziną/

16.00  +Mariana i Józefę Wiśniewskich/int. wnuka Jacka z rodziną/

Wtorek

17.00+Wojciecha Śliwińskiego imieninowa/int. żony z rodziną/

Środa

17.00   +Martę Niechcielską/int. rodziny Niechcielskich z Osieczy/

Czwartek

17.00 + Henryka Skowronka/int. teściów Małgorzaty i Romana Fic z dziecmi/

Piątek

17.00+ Teresę Kolską/int. syna Jerzego z córką z zięciem i wnukiem/

Sobota

16.00 Dziękczynno- błagalna w 50 r.ślubu Wanty i Stanisława/int. dzieci z rodzinami/

17.00 Dziekczynno- błagalna w 80 rocznicę urodzin Jerzego/int.żony i dzieci/

Niedziela Miłosierdzia Bożego

9.05+ Martę  Niechcielską/int. najbliższych sąsiadów Henryki i Henryka z rodziną/

11.30 Za parafian+ Janusza Ruszkowskiego/int. siostrzenicy Anny z mężem i Jasiem/

16.00 Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego


Niedziela Palmowa roku C – 2019

 1. Niedziela Palmowa przypomina nam triumfalny wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Wołanie „hosanna” wnet zamieni się na „ukrzyżuj Go”. Tak często te same usta wypowiadają słowa błogosławieństwa i słowa przekleństwa.
 2. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 3. W tym roku Grób Pański ubierają mieszkańcy Janowic Proszę o pomoc na poniedziałek na godzinę 17.30. Spotkanie z osobami, które będą czytać Słowo Boże w Wielką sobotę odbędzie się w  Wielki Wtorek o godz.17.30.Zapraszam.
 4. Spotkanie z ministrantami w Wielki Czwartek Piątek i Sobotę o godz.17.45
 5. Spowiedź święta: środę, czwartek, piątek od 17.15 .
 6. Poświęcenie pokarmów odbędzie się w Kośćiele o godz.10.00 11.00 i 12.00, w Janowicach w remizie o godz. 9.00 i w Lipinach o godz.9.30 proszę o przygotowanie miejsca na święconkę.
 7. Triduum Paschalne- w Wielki Czwartek nabożeństwo zostanie odprawione o godz.18.00, w Wielki Piątek o godz.18.00, w Wielką Sobotę o godz. 18.00, adoracja w Wielki Piątek do godz.22.00. w Wielką Sobotę do godz. 22.00. Rezurekcja wraz z procesją zostanie odprawiona o godz.6.00. Zapraszam: asystę, straż, ministrantów, młodzież, dorosłych, do udziału w procesji.
 8. Jest do nabycia nowy numer Idziemy

Intencje Mszalne – w tym tygodniu :Wielki Tydzień 2019:

Poniedziałek. 17.00+Teresę Kolską/int. syna Janusza z rodziną/

Wtorek          17.00+ Karolinę Przybylak/int. Agnieszki Zbigniewa i Mateusza Beinek/

Środa             17.00 + Martę Niechcielską/int. rodziny Głąbickich/

Czwartek       18.00 + Wojciecha Śliwińskiego/int. Marii Wąchały z rodziną/

Piątek             18.00 Nabożeństwo Wielkiego Piątku

Sobota            18.00 + Wiesława Zagórowskiego i rodzinę Zagórowskich, Teodozję i Tadeusza Kociołków/int. rodziny/

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

6.00 Rezurekcja- Za parafian + Alojzego Kaczmarka w 20 r.śm/int. żony i dzieci/

9.05+ Janusza Ruszkowskiego/int. mamy/

11.30+ Wojciecha Mariannę i Franciszka Toda/int. Jadwigi Toda z rodziną/

16.00 Nie ma Mszy św.

Poniedziałek  II Dzień Świąt

9.05 + Macieja Sznycera i za babcie i dziadków/int. mamy/

11.30 Kazimierę w 16 r.śm., +Henryka, Stanisława Hajdasz/int. syna Ryszarda z rodziną/

16.00  +Mariana i Józefę Wiśniewskich/int. wnuka Jacka z rodziną/

 

 

 


V Niedziela Wielkiego Postu  2019 Rok C

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Bóg Zapłać.
 2. Trwa Okres Wielkiego Postu.
 3. Droga Krzyżowa w piątek rozpocznie się o godz.19.00 po Mszy św. ku czci NMP z Guadalupe , która zostanie odprawiona o godzinie 18.00 i wyruszy do Starego Miasta. Około godziny 20.30. zostanie podstawiony autokar na parking przed kościołem w Starym Mieście, którym będziemy mogli wrócić do Żychlina. Zakończenie drogi krzyżowej w kościele w Starym Mieście. Zapraszam do jak najliczniejszego udziału: młodzież dorosłych. Proszę o pomoc OSP z Żychlina i Janowic. Ofiary zbierane z racji drogi krzyżowej są przeznaczone na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego; Gorzkie Żale w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 8.30.  Zapraszam.
 4. Za tydzień Niedziela Palmowa. Na uroczystą procesję symbolizującą wjazd Jezusa do Jerozolimy zapraszam na godz. 11.30. Gromadzimy się z palmami przed kościołem. Jest ogłoszony konkurs na najpiękniejsze palmy, ale ręcznie osobiście wykonane.
 5. W piątek oddajemy cześć NMP.z Guadalupe z racji 12 dnia miesiąca.O godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. O prowadzenie Różańca Świętego proszę Koło Różańca Świętego z Janowic. O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. wotywna ku czci NMP z Guadalupe. Zapraszam.
 6. W tym roku Grób Pański przygotowują mieszkańcy Janowic od Krzyża do drogi Tuliszkowskiej.
 7. Jest do nabycia tygodnik katolicki Idziemy.
 8. Do chorych udam się w środę od godz. 9.00. Proszę zgłaszać osoby do zakrystii, bądź do kancelarii parafialnej.8.Ofiary zbierane dziś przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie kościoła. Bóg zapłać.
 9. Piatek  całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
 10. Intencje Mszalne w tym tygodniu od 08 04 2019

Poniedziałek   Nie ma Mszy św.

Wtorek  7.00+ Kazimierza Mizgalskiego/int. Zakładu Pogrzebowego Dyderscy/

Środa     17.00 +Martę Niechcielską/int.rodziny Dobersztyn z Rumina/

Czwartek  17.00  +Wojciecha Śliwińskiego /int. Piotra i Jadwigi Kozioł/

Piątek    9.00  + Henryka Skowronka/int. Zdzisławy i Jana Radzimskich/

18.00 Msza św. ku czci NMP. z Guadalupe

Sobota     8.00+ Henryka Skowronka/int. mamy i siostry z rodziną/

Niedziela    9.05   +Mieczysława Niewiadomskiego, Bolesława i Ewę Rzeszotarskich/int. Marianny Niewiadomskiej/

11.30 Za parafian+Piotra Kościelskiego w 2 r. śm./int. mamy/

16.00 Msza św. z Nowenną do  Miłosierdzia Bożego/14 04 2019


IV Niedziela Wielkiego Postu  2019 Rok C

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Bóg Zapłać. W tym i w przyszłym tygodniu, tak jak każdego roku, Komitet  Budowy Kościoła będzie zbierał ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, a pozostałe pieniądze będą przeznaczone na budowę Kościoła tzn. kaplicę pogrzebową wraz z chłodnią.Za złożone ofiary Bóg zapłać.Taca inwestycyjna wyniosła:
 2. Trwa Okres Wielkiego Postu. Nabożeństwa: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.05 Zapraszam wszystkie dzieci, a szczególnie Komunii św. Rocznicowej i przygotowujące się do I Komunii św, młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania i dorosłych. Ofiary zbierane z racji drogi krzyżowej są przeznaczone na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego; Gorzkie Żale w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 8.30.  Zapraszam.        W piątek I Piątek miesiąca spowiedź w sobotę przed każda Mszą św.
 3. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się w tym tygodniu w dniach: 4,5,6,7 kwietnia tj.czwartek, piątek , sobota, niedziela. Zapraszam..Program Rekolekcji 4.Zapraszam chłopców z klas III, IV , V , do zapisywania się na kandydatów na ministrantów.5.Dziś po Mszy św. o godzinie  o godz. 11.30 odbędzie się spotkanie  z dziećmi przygotowującymi się do Komunii św.Rocznicowej. 6.Jest do nabycia tygodnik katolicki Idziemy 7. Ogłaszam konkurs na najpiękniejsze palmy, ale ręcznie ,osobiście wykonane. 8. Ofiary zbierane za tydzień przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie kościoła, natomiast z piątku i soboty na tacę  jako wyraz wdzięczności za trud prowadzenia rekolekcji dla ojca rekolekcjonisty.

Intencje Mszalne w tym tygodniu od 01 04 2019

Poniedziałek   17.00+ Karolinę Przybylak/int. mamy/

Wtorek  Nie ma Mszy św.

Środa     17.00 +Martę Niechcielską/int.sąsiadów Kamińskich/

Czwartek  9.05 + za zmarłych darczyńców, ofiarodawców na budowę kościoła

11.30 Za parafian

17.00  +Wojciecha Śliwińskiego /int. z ul. Szafirowej z Janowic/

Piątek      9.05+ Henryka Skowronka/int. Adama Radzimskiego z żoną i dziećmi/

11.30+ Teresę Kolską/int. wnuka Michała/

17.30+ Stanisławę Grzesiuk w 20 r.śm, Jana Grzesiaka, Zygmunta Straszewskiego w 27 r.śm./int. rodziny/

Sobota     9.05+ Teresę Kolską/int. wnuka Krzysztofa/

11.30+ Karolinę Przybylak/int. brata z żoną i dziećmi/

17.00 Dziękczynno- błagalna w 50 r. urodzin Doroty/int. rodziców/

17.00+ Wiesława Zagórowskiego i +cr. rodziny Zagórowskich, Tadeusza i Teodozję Kociołek/int. rodziny/

Niedziela    9.05   +Mariannę i Franciszka Toda, + Waldemara Gołdyna i Marka Olkowskiego/int. rodziny/

11.30 Za parafian+Jerzego Drzewieckiego/int. dzieci Julity Kingi i Damiana

16.00 Msza św. z Nowenną do  Miłosierdzia Bożego

III Niedziela Wielkiego Postu  2019 Rok C

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Bóg Zapłać. W tym i w przyszłym tygodniu, tak jak każdego roku, Komitet  Budowy Kościoła będzie zbierał ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, a pozostałe pieniądze będą przeznaczone na budowę Kościoła tzn. kaplicę pogrzebową wraz z chłodnią.Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 2. Trwa Okres Wielkiego Postu. Nabożeństwa: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.05 Zapraszam wszystkie dzieci, a szczególnie Komunii św. Rocznicowej i przygotowujące się do I Komunii św, młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania i dorosłych. Ofiary zbierane z racji drogi krzyżowej są przeznaczone na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego; Gorzkie Żale w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 8.30.  Zapraszam.

3.Zapraszam chłopców z klas III, IV , V , do zapisywania się na kandydatów na ministrantów.

4.Dziś po Mszy św. o godzinie 9.05 odbędzie się spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa. Po Mszy św.      o godz. 11.30 odbędzie się spotkanie  z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. Na  Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się losowanie upominków dla tych dzieci, które zbierają „ziarenka”. Proszę przynieść odcinki z ”ziarenek”.

5.Jest do nabycia tygodnik katolicki Idziemy

6.W poniedziałek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego- Dzień Świętości Życia. Uroczysta  Msza św. zostanie  odprawiona o godz. 17.00. Zapraszam.

7.Sołtys:

8.Ogłaszam konkurs na najpiękniejsze palmy, ale ręcznie ,osobiście wykonane.

Intencje Mszalne w tym tygodniu od 25 03 2019

Poniedziałek   17.00+ Teresę Kolską/int. sąsiadów Grabarczyków z rodziną/

Wtorek  Nie ma Mszy św.

Środa     17.00 +Martę Niechcielską/int.Kucnerów z dziećmi i Kłodzińskich z dziećmi/

Czwartek    17.00  +Wojciecha Śliwińskiego urodzinowa/int. Józefa Kantarowskiego z Janowic/

Piątek      16.30 + Tadeusza Kolskiego/int. Jerzego Dubel z rodziną/

17.05 Droga Krzyżowa

Sobota     8.00 + Teresę Kolską/int. rodziny Chorzewskich i Kreczmerów ze Starego Miasta/

Niedziela    9.05   +Zofię i Antoniego w 26 r.sm/int. córki z rodziną/

11.30 Za parafian+Eugenię i Stefana Wieczorek/int. córek z rodzinami/

16.00 Msza św. z Nowenną do  Miłosierdzia Bożego

 

 


II Niedziela Wielkiego Postu  2019 Rok C

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Bóg Zapłać. Dziś głoszę nauki rekolekcyjne w parafii Zakrzewo. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę są przeznaczone na budowę kościoła.
 2. Trwa Okres Wielkiego Postu. Nabożeństwa: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.05. Zapraszam wszystkie dzieci, a szczególnie Komunii św. Rocznicowej i przygotowujące się do I Komunii św, młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania i dorosłych. Ofiary zbierane z racji drogi krzyżowej są przeznaczone na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego; Gorzkie Żale w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 8.30.  Zapraszam.
 3. .Zapraszam chłopców z klas III, IV , V , do zapisywania się na kandydatów na ministrantów.
 4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godzinie 9.05 odbędzie się spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa. Po Mszy św.      o godz. 11.30 odbędzie się spotkanie  z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. Na  Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się losowanie upominków dla tych dzieci, które zbierają „ziarenka”. Proszę przynieść odcinki z ”ziarenek”.
 1. Ofiary zbierane dziś po Mszy św.  są przeznaczone na pomoc misjom w Afryce. Za złożone ofiary- Bóg Zapłać.

6Jest do nabycia tygodnik katolicki Idziemy

Intencje Mszalne w tym tygodniu od 18 03 2019

Poniedziałek   Nie ma Mszy św.

Wtorek  Nie ma Mszy św.

Środa     17.00 +Wojciecha Śliwińskiego/int. Andrzeja Strużyńskiego z rodziną/

Czwartek    17.00  +Martę Niechcielską/int. wnuczki Pauliny z Arturem/

Piątek      17.00   +Tadeusza Kolskiego/int. pracowników firmy/

Sobota     17.00+Edwarda Jasińskiego/int. syna Jana z rodziną/

Niedziela

9.05   + Walentego Niewiadomskiego w 18 r.śm; +Jadwigę Niewiadomską w 15 r.śm.;+Jana Nowaka w 11 r.śm/int. córki Jolanty i syna Janusza z rodziną/

11.30 Za parafian

16.00 Msza św. z Nowenną do  Miłosierdzia Bożego


I Niedziela Wielkiego Postu  2019 Rok C

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Bóg Zapłać. Dziś ofiary na budowę kościoła zbieram w parafii Stare Miasto.
 2. Trwa Okres Wielkiego Postu. Nabożeństwa: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30. Zapraszam wszystkie dzieci, a szczególnie Komunii św. Rocznicowej i przygotowujące się do I Komunii św, młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania i dorosłych. Ofiary zbierane z racji drogi krzyżowej są przeznaczone na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego; Gorzkie Żale w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 8.30.  Zapraszam.
 3. .Zapraszam chłopców z klas III, IV , V , do zapisywania się na kandydatów na ministrantów .
 4. We wtorek oddajemy cześć NMP.z Guadalupe z racji 12 dnia miesiąca.O godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. O prowadzenie Różańca Świętego proszę Koło Różańca Świętego z Żychlina. O godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza św. wotywna ku czci NMP z Guadalupe. Zapraszam.
 1. Ofiary zbierane za tydzień po Mszy św. są przeznaczone na pomoc Afryce. Za złożone ofiary- Bóg Zapłać.
 2. Jest do nabycia tygodnik katolicki Idziemy

Intencje Mszalne w tym tygodniu od 11 03 2019

Poniedziałek      +Jerzego Rzeszotarskiego w r.sm./int. mamy/

Wtorek 19.00 Msza św. ku czci NMP. Z Guadalupe: +Mieczysława Kaszubę+Jadwigę Gromadę+ Jadwigę Owsińską+Wojciecha Śliwińskiego;+ Marię i Władysława Krzymińskich+Karolinę Przybylak+Kazimierza Ratajczyka i Mirosława Dziubek, Mariannę Ratajczyk;+Teresę Kolską+ Stanisławę Lamentowicz+ Kazimierza Mizgalskiego;+Romualdę Małolepszą w 7 r.śm.

Środa          17.00 +Mieczysława Przybyłek/int. Marzeny i Piotra Karczewskich z rodziną/

Czwartek    17.00  +Teresę Kaszubę/int. rodziny Durskich/

Piątek      17.00   +Martę Niechcielską/int. teściowej Józefy Gosztkowskiej z mamą i Agaty z synem/

Sobota     9.00+ cr. Dukarskich i Lipińskich/int. córki Lucyny/

Niedziela    9.05   + Helenę Marzol w 16 r.śm./int. brata z rodziną/

11.30 Za parafian+ Ks. Zbigniewa Wąsiniaka/int. Danuty i Jerzego Wiśniewskich/

16.00 Msza św. z Nowenną do  Miłosierdzia Bożego

 


 

VIII  Niedziela Zwykła  2019 Rok C

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Bóg Zapłać.
 2. W środę Środa Popielcowa Msze Św. o godz. 9.05 11.30 i 18.00. Zapraszam. Będzie miał miejsce obrzęd posypania głów popiołem. Rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu.
 3. Nabożeństwa: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30. Zapraszam wszystkie dzieci, a szczególnie Komunii św. Rocznicowej i przygotowujące się do I Komunii św, młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania i dorosłych. Ofiary zbierane z racji drogi krzyżowej są przeznaczone na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego; Gorzkie Żale w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 8.30. Zapraszam.
 4. Zapraszam chłopców z klas III, IV , V , do zapisywania się na kandydatów na ministrantów.
 5.  Po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się spotkanie z dziećmi przygotowującymi się  do  Komunii św. Rocznicowej.
 6.  Jest do nabycia tygodnik katolicki Idziemy.
 7.  Ofiary zbierane dziś po Mszy św.  są przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie Kaplicy. Za złożone ofiary- Bóg Zapłać.

Intencje Mszalne w tym tygodniu od 04 03 2019

Poniedziałek      Nie ma Mszy św.

Wtorek 17.00  +Karolinę Przybylak/int.rodziny Krzos, Łętowskich i Głowackich/

Środa   Środa Popielcowa  9.05  +Ks. Zbigniewa Wąsiniaka/int. pracowników firmy Anna/

11.30 Mieczysława Przybyłek/int. Krystyny i Tadeusza Lenczewskich/

18.00+ Martę Niechcielską/int. chrześniaka Włodzimierza Witkowskiego z rodziną/

Czwartek    17.00  +Wojciecha Śliwińskiego/int. teściów Mizgalskich z rodziną/

Piątek      17.00   +Martę Niechcielską/int. wnuka Krzysztofa z Anetą/

Sobota     17.00+ Teresę Kaszubę/int. Tomasza Kaszuby z żoną i synami/

Niedziela    9.05   + Zofię i Wincentego Grajek/int. córki/

11.30 Za parafian+ Stanisława Woźniaka w 16 r.śm/int. żony/

16.00 Msza św. z Nowenną do  Miłosierdzia Bożego


VII Niedziela Zwykła    2019

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Taca inwestycyjna wyniosła :

2.Dziś spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. Mszy św. o godz.11.30. Zapraszam., a za tydzień z dziećmi Komunii św. rocznicowej. Zapraszam.

* W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godzinie 11.30 uświetni liturgię chór „Misericordia „ z Konina .Zapraszam.

3.Do nabycia jest tygodnik” Idziemy”.

4.Zapraszam chłopców z klas III, IV , V , do zapisywania się na kandydatów na ministrantów.

5.W piątek I Piątek Miesiąca. Spowiedź od godz. 16.15. Zapraszam.

6.Ofiary zbierane za tydzień przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie kościołą . Bóg zapłać.

Intencje Mszalne w tym tygodniu od 25  02  2019

Poniedziałek      17.00+Tadeusza Kolskiego/int. chrzestnego Piotra/

Wtorek     7.00+ Wojciecha Śliwińskiego/int. wójta, pracowników URZĘDU Gminy Stare Miasto, GOPS-u i Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto/

Środa        17.00+ Martę  Niechcielską /int. wnuczki Sylwi z rodziną/

Czwartek    17.00+ Jana Ratajczyka/int. Jana Kaźmierczaka z rodziną/

Piątek         17.00+ Martę Niechcielską/int. Zofii Krzępiec i rodziny Kupców/

Sobota        17.00+Teresę Kolską/int. córki Barbary/

Niedziela       9.05   + Józefa w 39 r. śm., Zygmunta Irenę Mirosława Przybysławskich/int. Grażyny/

11.30 Za parafian+ Teofilę i Wojciecha Witkowskich/int. córki/

 16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego/03 03 2019:

+Jadwige Owsińską

+Wojciecha Śliwińskiego

+Kazimierza Płóciennika imieninowa

+Tadeusza Kolskiego

+Karolinę Przybylak

+Kazimierza Ratajczyka i Mirosława Dziubek, Mariannę Ratajczyk

+Teresę Kolską

+Henryka Skowronka

+Stanisławę Lamentowicz

 


VI Niedziela Zwykła     2019

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.

2.Dziś  po Mszy  św. o godz. 11.30 odbędzie się  spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do Komunii św. Rocznicowej .Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. za tydzień po Mszy św. o godz.11.30. Zapraszam.

3.Do nabycia jest tygodnik” Idziemy”.

4.Zapraszam chłopców z klas III, IV , V , do zapisywania się na kandydatów na ministrantów.

Intencje Mszalne w tym tygodniu od 18  02  2019

Poniedziałek      17.00+Teresę Kolską/int. syna Piotra/

Wtorek     Nie ma Mszy św.

Środa        17.00+ Martę  Niechcielską /int. rodziny Augustyniaków z Brzeźna/

Czwartek    17.00+ Wojciecha Śliwińskiego/int. Marianny Wojdak i Lidii Darul z rodziną/

Piątek         17.00+ Mieczysława Przybyłka/int. chrześniaczki Katarzyny z rodziną/

Sobota        16.00  Dziękczynno- błagalna w 40 r. ślubu Barbary i Mariana /int. dzieci/

Niedziela       9.05   + Martę Niechcielską/int. wnuka Łukasza z rodziną/

11.30 Za parafian+ Czesława i Zofię Jakubowskich/int. córki z rodziną/

        16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego/24 02 2019:


V Niedziela Zwykła       2019

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.Za tydzień taca na budowę Kościoła

2.Dziś  po Mszy św. o godz. 9.05 odbędzie się spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania 6,7,8 klasy , a za tydzień po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do Komunii św. Rocznicowej .Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. dziś po Mszy św. o godz.11.30. Zapraszam.

3.Do nabycia jest tygodnik” Idziemy”.

4.Zapraszam chłopców z klas III, IV , V , do zapisywania się na kandydatów na ministrantów.

5.W dniu jutrzejszym we wspomnienie NMP z Lourdes kościół obchodzi Światowy Dzień Chorego. Zapraszam na godz. 17.00.

6.We wtorek oddajemy cześć NMP. z Guadalupe z racji 12 dnia miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 18.00. O prowadzenie Różańca Świętego  proszę Koło Żywego Różańca z Janowic. Msza św. o godz. 19.00. Zapraszam.

Intencje Mszalne w tym tygodniu od 11 02  2019

Poniedziałek      17.00+Wojciecha Śliwińskiego/int. sąsiadów Małgorzaty i Ireneusza Ćwiek/

Wtorek     19.00 Msza św. ku czci NMP z Guadalupe

Środa        17.00+ Martę Niechcielską/int. brata Józefa z rodziną/

Czwartek    17.00+ Karolinę Przybylak/int. koleżanek i kolegów z KMK KLINKIER/

Piątek         17.00+ Jerzego Drzewieckiego/int. Eweliny Sebastiana Kurczoba z synem z Tuliszkowa /

Sobota        17.00+ Jana Trubowicza/int. Arkadiusza Janika z żoną i synem /    

Niedziela       9.05   + Martę Niechcielską/int. syna Tomasza/

11.30 Za parafian+ Walerię i Romana Studzińskich/int. syna z rodziną/

 16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego/17  02 2019:


IV Niedziela Zwykła     2019

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.

2.Za tydzień w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.05 odbędzie się spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania 6,7,8 klasy , a po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. Zapraszam.

3.Do nabycia jest tygodnik” Idziemy”.

4.Dziś ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i kwiaty do kościoła. Za złożone ofiary Bóg zapłać.

5.Zapraszam chłopców z klas III, IV , V , do zapisywania się na kandydatów na ministrantów.

6.Bardzo proszę mieszkańców z ul. Staromiejskiej o pomoc w rozebraniu żłóbka na poniedziałek na godz. 10.00.

Intencje Mszalne w tym tygodniu od 4 02  2019

Poniedziałek      17.00+Danutę Synkowską/int. mamy/

Wtorek     Nie ma Mszy św.

Środa        17.00+ Martę Niechcielską/int. Krystyny Głębockiej z rodziną/

Czwartek    17.00+ Karolinę Przybylak/int. rodziny Zajączkowskich/

Piątek         Nie ma Mszy św.

Sobota        Nie ma Mszy św.

Niedziela       9.05   + Stefana i Lucynę Przybylak/int. syna Stanisława/

11.30 Za parafian+ Sławomira Brylla/int. rodzin Skąpskich i Gorzkowskich/

        16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego/10  02 2019:


III  Niedziela Zwykła     2019

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.
 2. W Sobotę Uroczystość Ofiarowania Pańskiego- Matki Bożej Gromnicznej . W tym dniu przynosimy do kościoła świece do pobłogosławienia zwane gromnicami. Nazwa „gromnica” mówi, że chroni ona od gromów. Od bardzo dawna w chwilach trwogi ludzie stawiali tę świecę przed obrazem Maryi i modlili się, Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko. W ludowych podaniach Matka Boża Gromniczna pod płaszcz swej przemożnej opieki bierze zwłaszcza sieroty… Gromnicę daje się do dłoni umierającym. Zachowujemy szacunek dla świecy gromnicznej, jaki mieli do niej nasi ojcowie i dziadowie. Msze św. W tym dniu zostaną odprawione o godz. 9.05 i o godz. 17.00.
 3. W piątek pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.15.O godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św. z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa.
 4. Za tydzień w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się spotkanie z dziećmi i rodzicami Komunii św. Rocznicowej i przygotowującymi się do I Komunii św. Zapraszam.
 5. Do nabycia są kalendarze: ścienne, zwykłe, biurkowy i kieszonkowy ,a także tygodnik Idziemy.
 6. W przyszłą niedzielę ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie kościoła. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 7. Zapraszam chłopców z klas III, IV , V , do zapisywania się na kandydatów na ministrantów.
 1. Kolęda uzupełniająca w piątek od godz. 17.30.

Intencje Mszalne w tym tygodniu od 28  stycznia 2019

Poniedziałek      Nie ma Mszy św.

Wtorek     7.00+Wojciecha Śliwińskiego/int. Zakładu Gospodarki Komunalnej/

Środa        16.00+ Martę Niechcielską/int. Józefy Kałeckiej/

Czwartek    16.00+ Tadeusza Kolskiego/int. Jadwigi i Ryszarda Dubel/

Piątek         17.00 +Irenę w 3 r.śm i Mieczysława Kaszubów/int. dzici i wnuków/

Sobota        Matki Bożej Gromnicznej

9.05+ Edmunda Szramę/int. Barbary Śliwczyńskiej z rodziną/

17.00+Sławomira Brylla/int. rodziny Zamiatowskich/

Niedziela       9.05   + Martę Niechcielską/int. córki Jadwigi z mężem/

11.30 Za parafian+ Janusza Ruszkowskiego/int. siostry Danuty z mężem/

        16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego/3 02 2019:


 

II Niedziela Zwykła 2019

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.. Bóg zapłać .

 1. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
 2. Dziś ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Za złożone ofiary Bóg zapłać.

Program wizyty duszpasterskiej:/od 21 01 2019/

Poniedziałek od godz. 16.30 kolęda uzupełniająca.

 1. Intencje Mszalne od 2101 2019

Poniedziałek  16.00+ Elżbietę Staszak urodzinowa z okazji Dnia Babci/int. wnuków Igora Marceliny i Gabrieli/

Wtorek 7.00+ Wojciecha Śliwińskiego/int. sołtysów z  Gminy Stare Miasto/

Środa  Nie ma Mszy św.

Czwartek     16.00+Tadeusza Kolskiego/int. Bronisława Kolskiego z rodziną/

Piątek  16.00 + Wojciecha Śliwińskiego/int. Katarzyny i Błażeja Kozioł z dziećmi/

Sobota  16.00+Cr. Grzybowskich Józefa i Józefę i Krystiana Barbarę/int. Kazimiery Grudlewicz/

Niedziela   27 01 2019      9.05  + Martę Niechcielską/int. córki Danuty/

11.30  Za parafian + Wandę Niewiadomską w 16 r.śm./int. męża z dziećmi z rodzinami/

    16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego 27 01 2019 :+ /

 

 

 

 

 

 


 

Niedziela Chrztu Pańskiego 2019

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.. Bóg zapłać .

 1. W piątek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
 2. Dziś ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie kościoła. Bóg zapłać.
 3. W przyszłym tygodniu ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Za złożone ofiary Bóg zapłać.

Program wizyty duszpasterskiej:/od 14 01 2019/

Poniedziałek 

od godz.   9.00 ul. Staromiejska od Starego Miasta do krzyża

od godz. 16.30 Jagodowa i Jałowcowa

Wtorek

od godz. 9.00 ul. Borowa

od godz. 16.30 ul. Wrzosowa i Poziomkowa

Środa

od godz. 16.30 Os. Słoneczne od sklepu VEA i Ośrodka Zdrowia do lasu i wzdłuż lasu

Czwartek

od godz. 16.30 Os. Słoneczne domy przy ul. Tuliszkowskiej i domy od strony ogródków działkowych i przy lesie zewnętrzne

Piątek  Nie ma kolędy

Sobota  od godz. 9.00  Pozostała część osiedla Słonecznego.

Poniedziałek od godz. 16.30 kolęda uzupełniająca. Proszę zgłaszać.

 

 

 

 1. Intencje Mszalne od 14 01 2019

Poniedziałek  Nie ma Mszy św.

Wtorek 7.00+ Wojciecha Śliwińskiego/int. Rady Gminy Stare Miasto/

Środa  16.00+ Janusza Ośmielaka w 1 r.śm/int. rodziny Janc/

Czwartek     16.00+Wojciecha Śliwińskiego/int. szwagra Jerzego Staszaka z Bożeną/

Piątek  16.00 + Marię Makowską/int. siostry Wandy z rodziną/

Sobota  Nie ma Mszy św.

 

Niedziela   14 01 2019     

 9.05  + Włodzimierza Olkowskiego i Karolinę Jagodzinską/int. rodziny/

11.30  Za parafian Dziękczynno- Błagalna

    16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego 20 01 2019 :
 

 

 

 

 

 


 

Niedziela Objawienie Pańskie  2019

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.. Bóg zapłać .

 1. Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego
 2. W sobotę 12- tego oddajemy cześć NMP z Guadalupe. O godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. O odmawianie Różańca Świętego proszę Koło Żywego Różańca z Żychlina. O godz. 19.00 Msza św. zakończona Hymnem do Matki Bożej i Apelem Maryjnym. Zapraszam.
 3. Za tydzień ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie kościoła. Bóg zapłać.

Program wizyty duszpasterskiej:/od 07 01 2019/

Poniedziałek 

od godz.   9.00 ul. Jodłowa od rodziny Czarneckich i Ławniczaków do szkoły średniej /jedna strona/

od godz. 16.30 ul. Zielony Zakątek numery parzyste- od  numeru 2

Wtorek

od godz. 9.00 ul. Jodłowa od rodziny Nowińskich do ul. Sosnowej

od godz. 16.00 ul. Bukowa numery nieparzyste od numeru 1

Środa

od godz.  9.00  ul. Staromiejska od rodziny Muchów do ul. Sosnowej /jedna strona/

od godz. 16.30 ul. Południowa

Czwartek

od godz. 9.00 ul. Leśna obie strony od Brzeźna i ul. Świerkowa

od godz. 16.30 ul. Cisowa od Remizy

Piątek od godz. 9.00 ul. Borowa

od godz. 16.30 ul. Kalinowa i Jarzębinowa

Sobota  od godz. 9.30  ul. Bukowa numery parzyste od numeru 2 i ul. Modrzewiowa

 1. Intencje Mszalne od 07 01 2019

Poniedziałek  Nie ma Mszy św.

Wtorek Nie ma Mszy św.

Środa  16.00+ Tadeusza Kolskiego/int. rodziny Zalasów/

Czwartek     16.00+Wojciecha Śliwińskiego/int. teściowej Konstancji/

Piątek  16.00 Dziękczynno- błagalna w 18 r. urodzin Michała/int. rodziców babci i dziadka/

Sobota  19.00 Msza św. ku czci NMP z Guadalupe 12 01 2019

 

Niedziela   13 01 2019     

 9.05  + Tadeusza i Annę Łubków/int. córki z rodziną/

11.30  Za parafian +Walentego i Jadwigę Niewiadomskich oraz dziadków Niewiadomskich i Chruścińskich/int. córek i syna z rodziną/

    16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego 13 01 2019 :


   

Niedziela Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.. Bóg zapłać .

2.Msza św. na zakończenie roku 2018 zostanie odprawiona w poniedziałek  o godz. 17.00. Będziemy dziękować Bogu za miniony rok, a także  modlić się o błogosławieństwo na Nowy Rok.

3.We wtorek UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI  MSZE ŚW. O GODZ. 9.05; 11.30; 16.00. Zapraszam

4.W niedzielę 6 stycznia za tydzień  Objawienie Pańskie  Uroczystość Trzech Króli. Parafia przy współudziale Fundacji Orszak Trzech Króli , Zespołu Szkół Jana Pawła II, OSP z Żychlina i Janowic, organizuje i zaprasza na Orszak Trzech Króli, który rozpocznie się Mszą Św. o godz. 11.00.Po Mszy św. formuje się orszak w kolejności: sztandary, kolędnicy, Aniołowie, królowie, dzieci, młodzież i dorośli ubrani w kolorowe peleryny, harcerze, strażacy i pozostali. Zakończenie Orszaku ok. godz. 13.00. Ogłaszam konkurs na najciekawszy strój orszakowy. Zapraszam.

5.W piątek I piątek miesiąca. Spowiedź  od godz. 15.15.Zapraszam

Program wizyty duszpasterskiej:/od 31 12 2018/

Poniedziałek  od godz.   9.00 ul. Tuliszkowska od ul. Świętojańskiej

Środa 2 01 2019  od godz. 9.00 Janowice  ul. Diamentowa od drogi Tuliszkowskiej do krzyża.  Proszę o pojazd.

Od godz. 16.30  ul. Jodłowa blok nauczycielski

Czwartek  od godz.  9.00  ul. Parkowa od szkoły średniej do sklepu.

Od godz. 16.30 ul. Zielony Zakątek/numery nieparzyste od 1/

Piątek od godz. 16.30 ul. Sosnowa cała i ul. Czeremchowa

Sobota  od godz. 9.30  ul. Grabowa i Parkowa od ul. Sosnowej do krzyża

 

6.Intencje Mszalne od 31 12 2018

Poniedziałek  Św. Sylwestra I, papieża. Zakończenie Roku 2018

17.00 + Ryszarda Filipiaka/int. rodziny Kałużnych z Liscca Małego/

Wtorek Uroczystość  Świętej Bożej Rodzicielki  

9.05     Za parafian

11.30+Tadeusza i Teodozję Kociołek i Halinę Skórkę/int. rodziny/

16.00 +Danielę Kaczmarek w 15 r.sm/int. męża i córek z rodzinami/

Środa  Nie ma Mszy św.

Czwartek     16.00+Wojciecha Śliwińskiego/int. Krzysztofa z żoną i dziećmi/

Piątek  +Tadeusza Kolskiego/int. córki Haliny z mężem/

Sobota  9.00+ Wojciecha Śliwińskiego /int syna Macieja z Aleksandrą/

 

Niedziela   06 01 2019     

 9.05  + Martę Niechcielską/int. męża Mieczysława/

11.00  Za parafian O zdrowie dla Zdzisława/int. żony/

    16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego 06 01 2019 :


   

IV Niedziela Adwentu 2018 Rok C

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Bóg zapłać. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Pasterka JUTRO dla wszystkich; dzieci, młodzieży dorosłych o godz. 22.00. Zapraszam. O godz.21.00 czuwanie i śpiewanie kolęd. Zapraszam.
 3. Msze św. w pierwszy dzień świąt zostaną odprawione o godz.9.05 i o godz. 11.30., natomiast w drugi dzień o godz. 9.05, 11.30 i o godz. 16.00. Zapraszam wszystkich gości i parafian.
 4. 6 stycznia w niedzielę jest w naszej parafii organizowany Orszak Trzech Króli. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 11.00. Ogłaszam konkurs na najciekawszy strój orszakowy. Zapraszam.
 5. Są do nabycia kalendarze: ścienne, zwykłe, biurkowe i kieszonkowe .
 6. Jest do nabycia nowy numer Idziemy z kalendarzem/ 5 zł./
 7. Jest do nabycia opłatek. Ofiary z racji opłatka- na budowę koscioła.
 8. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 24 12 2018

Poniedziałek  Pasterka   22.00 Za parafian+ Mariannę w 25 r.śm, Romana Bernarda Irenę Jarosława Janusza Kaszubów

Wtorek Uroczystość Narodzenia Pańskiego  9.05+ Marka Woźniaka

11.30+Wiesława Zagórowskiego i rodzinę Żydków

15.00 Msza św. ślubna

Środa  II Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego 9.05 + Mieczyslawa Reginę Zalewskich

11.30+ Mariannę Ślebiodę w 2 r.śm.

16.00+ Irenę Kupińską w 23 r.śm

Czwartek        Nie ma Mszy św.

Piątek  Nie ma Mszy św.

Sobota  9.00+ Kazimierza Karczewskiego w 9 r.śm

16.00 Msza św. ślubna

Niedziela   30 12 2018

9.05  + Józefa Rydzewskiego

11.30  Za parafian +Zygmunta w 10 r.śm; + Zofię w 26 r.sm Truśkiewiczów

16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego 30 12 2018 :


                        

III Niedziela Adwentu 2018 Rok C

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Bóg zapłać. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Pasterka dla wszystkich; dzieci, młodzieży dorosłych o godz. 22.00. Zapraszam. O godz.21.00 czuwanie i śpiewanie kolęd. Zapraszam.
 3. Msze św. w pierwszy dzień świąt zostaną odprawione o godz.9.05 i o godz. 11.30., natomiast w drugi dzień o godz. 9.05, 11.30 i o godz. 16.00. Zapraszam wszystkich gości i parafian.
 4. W tym roku o pomoc w ubraniu żłóbka bardzo proszę mieszańców uL. Staromiejskiej i rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. na środę na godz. 18.00  .
 5. Do chorych udam się w środę od godz. 9.00. Proszę zgłaszać chorych w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej, bądź telefonicznie.
 6. Msze św. Roratnie w tym tygodniu zostaną odprawione w środę  i czwartek o godz. 17.00. Zapraszam z lampionami  dzieci, młodzież ,dorosłych .
 7. Są do nabycia kalendarze: ścienne, zwykłe, biurkowe i kieszonkowe .
 8. Jest do nabycia nowy numer Idziemy z obszernym historycznym artykułem z Uroczystości Odpustowej z udziałem księdza Biskupa Ordynariusza
 9. Jest do nabycia opłatek. Ofiary z racji opłatka na budowę koscioła.
 10. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 17 12 2018

Poniedziałek   8.00+Romualdę Tarczewską

Wtorek  Nie ma Mszy św.

Środa              17.00 +Ryszarda Filipiaka

Czwartek        17.00+Mieczyslawa Kaszubę

Piątek  17.00+ Romualdę Tarczewską

Sobota 17.00+ Walerię Wiśniewską w 13 r.śm i Stefana Wiśniewskiego

Niedziela

9.05  + Zenona Kaczmarka

11.30  Za parafian +Mieczysława Kaszubę

16.00 Msza św. z Nowenną do Miłosierdzia Bożego 23 12 2018 :


 

II Niedziela Adwentu 2018 Rok C

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Bóg zapłać. Ofiary zbierane za tydzień na tacę są przeznaczone na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Msze św. Roratnie w tym tygodniu zostaną odprawione w poniedziałek   i  w piątek o godz. 17.00. Zapraszam z lampionami  dzieci, młodzież, dorosłych .
 3. 12 grudnia w środę główny  Odpust w Sanktuarium Maryjnym w Guadalupe .W naszej parafii tradycyjnie o godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. O prowadzenie Modlitwy Różańcowej proszę Koło Żywego Różańca z Janowic. O godz. 18.00, natomiast,  zostanie odprawiona Msza św. ku czci Matki Bożej z Guadalupe zakończona hymnem i apelem Maryjnym. Zapraszam
 4. W tym tygodniu 13 w czwartek obchodzimy wspomnienie św. Łucji dziewicy i męczennicy, w piątek  św. Jana prezbitera i doktora Kościoła.
 5. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.
 6. Są do nabycia kalendarze: ścienne, zwykłe, biurkowe i kieszonkowe i świece Caritasu  w ramach wigilijnego  Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 5 i 15 z

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 10 12 2018

Poniedziałek   17.00 Msza Święta Roratnia;

Wtorek    Nie ma Mszy Świetej

Środa          18.00 Msza św. ku czci Matki Bożej z Guadalupe

Czwartek        16.00+Romualdę Tarczewską/int. rodziny Ruszkowskich/

Piątek  17.00+ Romana Zrobczyńskiego/int. Teresy Urbańskiej i Danuty, Elzbiety z rodzinami/

Sobota   8.00+ Mieczyslawa Kaszubę/int. rodziny Bartosików/

Niedziela        9.05  +Genowefę Tadeusza Kaszubów, Józefę Stanisławę Kaszubów, Józefę Przybyła/int. rodziny/

11.30  Za parafian + Henryka w 6 r.śm, Kazimierę Stanisława Hajdasz Józefa Józefę Wincentego Hajdasza/int. syna Ryszarda z żoną i rodziną/

  16.00  Msza św.  z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 16 12 2018  

 

 


  I Niedziela Adwentu  2018 Rok C

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Dziś po Mszy św. o godz.9.05 spotkanie z młodzieżą, która za tydzień ma przystąpić do sakramentu bierzmowania, a po Mszy św. godz. 11.30 odbędzie  się  spotkanie z  dziećmi , które mają przystąpić w tym roku katechetycznym  do I Komunii św.
 3. Dziś rozpoczynamy Okres Adwentu czas przygotowania na Święta Bożego Narodzenia. Msze św. Roratnie w tym tygodniu zostaną odprawione w środę i piątek o godz. 17.00. W sobotę  obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. otrzymają medaliki z Matką Bożą w sobotę na Mszy św. o godz. 11.30
 4. Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii będą miały miejsce 7,8,9 grudnia/piątek sobota niedziela/Rekolekcje adwentowe będzie głosił ks.dr. Jacek Bartczak . Ofiary zbierane na tacę z soboty są wyrazem naszej wdzięczności za trud prowadzenia Rekolekcji Adwentowych. Program

Piątek   9.05  Msza św. z nauką ogólną

11.30 Msza św. z nauka ogólną

17.00 Msza św. z nauką ogólną z uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Sobota/ Dzień spowiedzi. Spowiedź przed i  w trakcie każdej Mszy św./

9.05  Msza św. z nauką ogólną z uwzględnieniem osób chorych

11.30 Msza św. dla dzieci i młodzieży

17.00 Msza św. z nauką ogólną

Niedziela  Odpust Parafialny

           9.05  Msza św. z nauką ogólną

11.30  Msza św. Odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe z udziałem Ks. Bpa Ordynariusza Wiesława Alojzego Meringa .Zapraszam. 

16.00 Msza św. z nauką ogólną- Zakończenie rekolekcji

5.                     Główny Odpust Parafialny ku czci N.M.P. z Guadalupe

9 grudnia w niedzielę główny Odpust w parafii ku czci N.M.P. z Guadalupe. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 11.30. z udziałem Ks. Bpa Ordynariusza  Wiesława Alojzego Meringa  podczas której ,mlodzież z naszej parafii przystąpi do sakramentu bierzmowania. Zapraszam chór, ministrantów , OSP Z Żychlina i Janowic

6. Są do nabycia : nowy numer „ Idziemy”. i kalendarze, świece.

7.Ofiary zbierane dziś przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie  i dekorację na święta Bożego Narodzenia. Za złożone ofiary Bóg Zapłać.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 03 12 2018

Poniedziałek   17.00+Stefana Wiśniewskiego w 4 r.sm/int. siostry Danuty z mężem/

Wtorek           18.00+Henryka Woźniaka/int. Beaty Szczesniak z mężem i synem/

Środa              17.00 +Ryszarda Filipiaka/int. szwagra Stefana z rodziną/

Czwartek        17.00+Mieczyslawa Kaszubę/int. Michalaków z Konina z synem/

Piątek Rekolekcje Adwentowe

9.05+ Zofię Grajek/int. wnuka Przemyslawa z Karoliną i rodziny Szczepańskich/

11.30+ Zdzisława Walczaka/int. kuzynki Zofii Lorenc/

17.00 + Ryszarda Filipiaka/int. właścicieli i pracowników Galwa – Met’u/

Sobota  Dzień Chorych

9.05+ Marcelego Żółtka/int. syna z rodziną/

9.05+Stanisławę Wąsowicz/int. rodziny/

11.30+ Ryszarda Filipiaka/int. Jerzego i Małgorzaty Hypków z dziećmi/

11.30+Edwarda Pogodskiego

17.00 +Władysława Lewandowskiego/int.żony corki wnuków i prawnuczki/

Niedziela

9.05 + Genowefę Kantarowską w 4 r.sm/int. syna Józefa

11.30  Suma Odpustowa ku czci NMP. z Guadalupe -Za parafian

16.00  Msza św.  z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 09 12 2018Niedziela –  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski. Ostatnia niedziela Roku Liturgicznego- 2018 Rok B

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Dziś ofiary na budowę kościoła zbieram w parafii Stare Miasto. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 2. W przyszłą niedzielę  po Mszy św. o godz. 9.05  odbędzie  się  spotkanie z młodzieżą, która ma 9 grudnia przystąpić do Sakramentu Bierzmowania. Obecność obowiązkowa.
 3. Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu. Dziś zostały poświęcone opłatki , które rozniosą do naszych domów osoby z Komitetu Budowy Kościoła. Spotkanie z komitetem odbędzie się w środę o godz. 17.30. na plebanii.
 4. Rekolekcje Adwentowe 7,8,9 grudnia 2018/piątek, sobota, niedziela/
 5. Są do nabycia : nowy numer „ Idziemy” i kalendarze, świece w ramach  Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 5 i 15 zł.
 6. Ofiary zbierane za tydzień przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie   i dekorację na święta Bożego Narodzenia. Za złożone ofiary Bóg Zapłać.
 7. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 26 11  2018

Poniedziałek   17.00 + Mieczysława Kaszubę/int. sąsiadki Genowefy Struglińskiej/

Wtorek           Nie ma Mszy św.

Środa              17.00 + Stefanię Lenczewską w 12 r.śm/int. wnuczki Marzeny z rodziną/

Czwartek        17.00+ Ryszarda Filipiaka/int. koleżanek i kolegów z Firmy Zepter/

Piątek              17.00 + Mieczysława Kaszubę/int. Krzysztofa i Joli Rybarczyk z dziecmi/

Sobota            17.00 +Mieczysława Kaszubę/int. chrześniaczki Leny/

Niedziela         9.05 + Marię  i Leona Nawrockich Edytę i Stanisława Wójcik/int. wnucząt Renaty i Sebastiana Szczerba i prawnuczki Oliwii/

11.30  Za parafian+ Stanisława Paczesnego w 7 r.śm/int. żony z dziećmi/

16.00  Msza św.  z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 02 02 2018


XXXIII Niedziela Zwykła Rok B 2018

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.

2.Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”

3.Modlitwa wypominkowa…

4.W przyszłą niedzielę  obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

5.Są do nabycia świece w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom prowadzonego przez CARITAS w cenie 5, 15 zł.

 

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 19 11 2018

Poniedziałek  17.00 + Mieczysława Kaszubę/int. rodziny Zawieruchów/

Wtorek    17.00  +Marka Siudaja/int. siostry Elzbiety z mężem/

Środa    17.0000 + Ryszarda Filipiaka/int. Agnieszki i Jacka Krysztofik z dziecmi/

Czwartek  17.00+ Romana Zrobczyńskiego/int. INST- GAZ- Ryszard Wisniewski/

Piątek   +Ryszarda Filipiaka/int. kolegów z byłego Rejonu Dróg  Publicznych z Konina/

Sobota  17.00+ Mieczyslawa Kaszubę/int. Wandy Agnieszki i Marka Marciniaków

Niedziela    9.05 + Grzegorza Płuciennika w 15 r.śm/int. siostry Hanny z rodziną/

11.30  Za parafian+ Izabelę Krygier w 13 r.sm/int. męża i dzieci/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego :25 11 2018


XXXII Niedziela Zwykła Rok B 2018

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Taca inwestycyjna na budowę kościoła w przyszłą niedzielę.W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz.9.05  odbędzie się spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, który przyjmą  9 grudnia tegoż roku. Obecność obowiązkowa.

2.Dziś 100 lecie odzyskania Niepodleglości.  Po Mszy Świętej o godz. 16.00,  ok.  godz. 17.00 w naszym kościele   odbędzie się koncert „ Niepodległa- Niepokorna z okazji na który zaprasza nasza parafia i  szkoła wokalno- aktorska FAMA. Wstęp wolny

3.Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”

4.Modlitwa wypominkowa…

5.W poniedziałek tj. jutro oddajemy cześć NMP z Guadalupe. O godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu: Różaniec Święty prowadzi Koło Żywego Różańca z Żychlina. Msza św. zostanie odprawiona o godz. 19.00 zakończona Apelem Maryjnym.

6.Dziś ofiary zbierane przed kosciołem są przeznaczone na pomoc kościołowi w potrzebie.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 12 11 2018

Poniedziałek  19.00 Msza św. ku czci NMP z Guadalupe

Wtorek    7.00  +Mieczysława Kaszubę/int. Włodzimierza z rodziną/

Środa    17.00+Romana Zrobczyńskiego/int. Alicji i Zygmunta Kaczmarków/

Czwartek  17.00 + Ryszarda Filipiaka/int. Romana Ciesielczyka, Agaty i Agnieszki z rodziną/

Piątek   17.00+ Romana Zrobczyńskiego/int. Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego Janusza Antczaka/

Sobota  16.00  Msza św. ślubna

Niedziela    9.05 + Zofię Gorzkowską w 5 r.śm/int. męża z dziećmi i rodziną/

11.30  Za parafian+ Bogumiła Wróbla w 14 r.śm/int. żony z rodziną/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego :18 11 2018


XXXI Niedziela Zwykła Rok B 2018

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Taca inwestycyjna:

2.W Niedzielę 11 listopada 100 lecie odzyskania Niepodleglości.

9.00 – Msza Święta  za Ojczyznę. Zapraszam samorządowców, OSP. z Żychlina i Janowic,a także przedstawicieli ZSE- Usługowych im Fryderyka Chopina  z udziałem pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej w Żychlinie i ZSE -usługowych, dodatkowo uświetniona występami uczniów tej szkoły oraz zaproszeniem do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Po Mszy św. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żychlinie Katarzyna Wojciechowska zaprasza do wspólnego patriotycznego przemarszu do szkoły, złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą wybitnego Polaka- szczególnie zasłużonego dla wolności Ojczyzny patrona szkoły – Jana Pawła II. W części nieoficjalnej Dyrektor oraz rodzice zapraszają wszystkich mieszkańców Żychlina i Janowic w mury szkoły na słodki poczęstunek oraz grochówkę z kotła.

Natomiast po Mszy Świętej o godz. 16.00,  ok.  godz. 17.00 w naszym kościele      

11 listopada odbędzie się koncert

„ Niepodległa- Niepokorna

z okazji Święta Niepodległości na który zaprasza nasza parafia i  szkoła wokalno- aktorska FAMA. Wstęp wolny

 Podstawowe RGB

3.Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”

4.Modlitwa wypominkowa…

5.Dziś ofiary zbierane przed kosciołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty a ofiary zbierane za tydzień przed kościołem są przeznaczone na pomoc kościołowi w potrzebie.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 5 11 2018

Poniedziałek  17.00  +Piotra Janiszewskiego/int. Marioli i Stanisława Smorawskich/

Wtorek    7.00  +Ryszarda Filipiaka/int. Jana i Hanny Ciesielczyk/

Środa    17.00+Zofie Grajek/int. kuzynki Sabiny i Teresy z rodziną/

Czwartek  17.00 + Ryszarda Filipiaka/int. Zofii i Józefa Fleśman z rodziną/

Piątek   17.00+ Romana Zrobczyńskiego/int. firmy Instalacje wod- kan i co – Zbigniew Marzol/

Sobota 17.00 Dziękczynno- błagalna w 60 r. ślubu Ireny i Zenona Studzińskich/int. córek z rodzinami/

17.45 Dziękczynno- błagalna w 20 r. ślubu Beaty i Piotra Różańskich/int. siostry Ilony z mężem i córką/

Niedziela    9.05 Msza św. w 100 – lecie odzyskania Niepodleglości

11.30  +Lucjana Lorenca w 7 r.śm/int. żony z dziećmi/

11.30  + Jadwigę i Edwarda Hypków/int. dzieci z rodzinami/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego :11 11 2018


XXX Niedziela Zwykła Rok B 2018

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.

2.Dziś i za tydzień po Mszy św. o godz. 9.05. odbędzie się spotkanie z młodzieżą , która w tym roku ma przystąpić do sakramentu bierzmowania. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz.11.30 obędzie się spotkanie z  dziećmi, które mają przystąpić do I Komunii św.- obecność obowiązkowa

3.Modlitwa Różańcowa : W tygodniu o godz. 16.30.

4.Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”

5.Modlitwa wypominkowa…

6.W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych. Nabożeństwo na cmentarzu w Starym Mieście o godz. 11.30. W naszej parafii Msza św. o godz. 9.05.

7.W Piątek  Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Dzień Zaduszny. Msze św. o godz.   9.05, 11.30  i  o godz. 17.00 wraz z początkiem oktawalnych modlitw za zmarłych. Zapraszam.

8.Ofiary zbierane za tydzień przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie kościoła

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 29  10 2018

Poniedziałek  17.00  +Zofie Grajek/int. rodziny Głąbickich/

Wtorek    17.00  +Ryszarda Filipiaka/int. Tadeusza Hypki z rodziną/

Środa    17.00+Romana Zrobczyńskiego/int. Mirosława i Dariusza Rybarczyków z rodzinami/

Czwartek  Uroczystość Wszystkich Świętych

9.05 + Janinę Kaszubę w 1 r.śm./int. dzieci/

Piątek    Dzień Zaduszny

9.05+ Marka Olkowskiego i Zygmunta Olkowskiego/int. rodziny/

11.30 + Ryszarda Filipiaka/int. sąsiadów  Mariana Żółtka z rodziną/

17.00+ Marię Adama Aleksandra Gorgolewskich i Mariana Ciesielczyka/int. Zofii z rodziną/

Sobota 17.00 + Sylwię Kopeć/int. córki Sandry z mężem i Leną oraz syna Kamila/

Niedziela    9.05 + Lucynę w 2 r.śm i Stefana Przybylak/int. syna z rodziną/

11.30 Za parafian +Mariannę Wierzbińską w 2 r.śm./int. syna Krzysztofa z rodziną/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego :04 11 2018

+ za wszystkich zmarłych darczyńców i ofiarodawców na budowę naszej świątyni

 

 


XXIX Niedziela Zwykła Rok B 2018

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Wszystkie ofiary zbierane na tacę, poza inwestycyjną, w miesiącu październiku zostaną przeznaczone na ogrzewanie świątyni. Taca inwestycyjna w przyszłą niedzielę.W tym tygodniu prawdopodobnie w środę zostaną zainstalowane ołtarz, ambona i ambonka..

2.Dziś i za tydzień po Mszy św. o godz. 9.05. odbędzie się spotkanie z młodzieżą , która w tym roku ma przystąpić do sakramentu bierzmowania. Dziś i za tydzień po Mszy św. o godz.11.30 obędzie się spotkanie z  dziećmi, które mają przystąpić do I Komunii św.- obecność obowiązkowa. Klasy III, IV,V otrzymały teczki na ziarenka  , które w formie karteczek z Ewangelią i nie tylko będą otrzymywać po Mszy św. w niedzielę., młodzież natomiast klas VI,VII,VIII otrzymała  indeksy na wpisy z uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i w nabożeństwach Roku Liturgicznego, albowiem rozpoczął się dla nich trzyletni cykl przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. W ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.05 będę sprawdzał uczestnictwo w nabożeństwach na podstawie indeksów. Po Nowym Roku raz w miesiącu będą odbywać się spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania.

3.Modlitwa Różańcowa :w niedzielę zawsze o godz. 8.30. W tygodniu o godz. 16.30. W tym tygodniu ,w sobotę, nie ma Różańca Świętego. Zapraszam: dzieci i młodzież gimnazjalną  na  środę , czwartek, piątek na godz. 16.30; młodzież ponad gimnazjalną  w każdy dzień.

4.Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”

5. Modlitwa wypominkowa…

6.Dziś  Niedziela Misyjna. W naszej parafii tradycyjnie są Misjonarze Świętej Rodziny, którzy głoszą  kazania, a przed kościołem będą rozprowadzać pamiątki misyjne .Cel to wsparcie  placówek misyjnych tam, gdzie pracują  Misjonarze Świętej Rodziny

7.Dziś liczenie wiernych. Proszę powoli wychodzić ze świątyn

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 22  10 2018

Poniedziałek  17.00  +Romana Zrobczyńskiego/int.pracowników Regionalnej Izby obrachunkowej z Konina/

Wtorek    17.00  +Ryszarda Filipiaka/int. kuzynki Elżbiety Konieczka/

Środa    17.00+Zofię Grajek/int. wnuczek Renaty Beaty i wnuka Krzysztofa z rodzinami/

Czwartek  17.00+ Romana Zrobczyńskiego/int. firmy PUH „Działak”

Piątek   17.00+ Ryszarda Filipiaka/int. Jerzego i Krystyny Konieczków z dziećmi/

Sobota       17.00 Msza św. ślubna

Niedziela    9.05 + Romana Zrobczyńskiego/int. kuzyna Mikołaja i kuzynki Urszuli/

11.30 Za parafian +Mirosława Dziubekw 6 r.śm./int. żony z rodziną

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego/ 28 10 2018/


XXVIII  Niedziela Zwykła Rok B 2018

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Wszystkie ofiary zbierane na tacę, poza inwestycjną, w miesiącu październiku zostaną przeznaczone na ogrzewanie świątyni. W minionym i w  tym tygodniu Komitet Budowy Koscioła będzie zbierał ofiary na spłatę prezbiterium kościoła. Po 20 października zostanie zainstalowany ołtarz, ambona i ambonka. Za złożone ofiary Bóg zapłać. Dziś Dzień Papieski- ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone dla zdolnej młodzieży z biednych rodzin na stypendia dla nich.

2.Dziś i za tydzień po Mszy św. o godz. 9.05. odbędzie się spotkanie z młodzieżą , która w tym roku ma przystąpić do sakramentu bierzmowania. Dziś i za tydzień po Mszy św. o godz.11.30 obędzie się spotkanie z  dziećmi, które mają przystąpić do I Komunii św.- obecność obowiązkowa. Klasy III, IV,V otrzymały teczki na ziarenka  , które w formie karteczek z Ewangelią i nie tylko będą otrzymywać po Mszy św. w niedzielę., młodzież natomiast klas VI,VII,VIII otrzymała  indeksy na wpisy z uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i w nabożeństwach Roku Liturgicznego, albowiem rozpoczyna się dla nich trzyletni cykl przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. W ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.05 będę sprawdzał uczestnictwo w nabożeństwach na podstawie indeksów. Po Nowym Roku raz w miesiącu będą odbywać się spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania.

3.Modlitwa Różańcowa :w niedzielę zawsze o godz. 8.30. W tygodniu o godz. 16.30. W tym tygodniu ,w sobotę, nie ma Różańca Świętego. Zapraszam: dzieci i młodzież gimnazjalną  na  środę na godz. 8.00 rano a w czwartek, piątek na godz. 16.30; młodzież ponadgimnazjalną  w każdy dzień.

4.Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”

5.Modlitwa wypominkowa…

6.Za tydzień Niedziela Misyjna. W naszej parafii tradycyjnie będą Misjonarze Świętej Rodziny, którzy będą głosić kazania, a przed kościołem będą rozprowadzać pamiątki misyjne .Cel to wsparcie  placówek misyjnych tam, gdzie pracują  Misjonarze Świętej Rodziny

Roczek  połączony z uroczystym błogosławieństwem

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 15  10 2018

Poniedziałek  17.00  +Zofię Grajek/int. Stefanii Grzelak z rodziną/

Wtorek    17.00  +Ryszarda Filipiaka/int. Urszuli Nawrockiej i Anny Nowak z rodziną/

Środa    8.00 Różaniec Święty DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ.  17.00+Romana Zrobczyńskiego/int. Marii i Janusza Błaszczyków//

Czwartek  17.00+ Janusza Ośmielaka/int. rodziny Modelskich/

Piątek   17.00+ Aleksandrę Śliwińską w 15 r.śm/int. mamy /

Sobota       17.00+ Józefa Molo w r.sm/int. synów z rodzinami/

Niedziela    9.05 Dziękczynno- błagalna w 30 r.ślubu Teresy i Piotra/int. najbliższej rodziny/

11.30 Za parafian +Jana Marzola w 6 r.śm; + Rozalię i Mieczysława Marzol/int. rodziny/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego/ 21 10 2018/


XXVII  Niedziela Zwykła Rok B 2018

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Wszystkie ofiary zbierane na tacę, poza inwestycjną, w miesiącu październiku zostaną przeznaczone na ogrzewanie świątyni. W tym tygodniu Komitet Budowy Koscioła będzie zbierał ofiary na spłatę prezbiterium kościoła. Po 15 października zostanie zainstalowany ołtarz, ambona i ambonka. Za złożone ofiary Bóg zapłać.

2.Dziś i za tydzień po Mszy św. o godz. 9.05. odbędzie się spotkanie z młodzieżą , która w tym roku ma przystąpić do sakramentu bierzmowania. Dziś i za tydzień po Mszy św. o godz.11.30 obędzie się spotkanie z  dziećmi, które mają przystąpić do I Komunii św.- obecność obowiązkowa. Klasy III, IV,V otrzymają w tym tygodniu teczki na ziarenka  , które w formie karteczek z Ewangelią i nie tylko będą otrzymywać po Mszy św. w niedzielę., młodzież natomiast klas VI,VII,VIII otrzyma indeksy na wpisy z uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i w nabożeństwach Roku Liturgicznego, albowiem rozpoczyna się dla nich trzyletni cykl przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.. Po Nowym Roku raz w miesiącu będą odbywać się spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania.

3.Modlitwa Różańcowa :w niedzielę zawsze o godz. 8.30. w tygodniu o godz. 16.30. W tym tygodniu ,w sobotę, nie ma Różańca Świętego. Zapraszam: dzieci i młodzież gimnazjalną  na  środę na godz. 8.00 rano a w czwartek, piątek na godz. 16.30; młodzież ponad gimnazjalną  w każdy dzień.

4.Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”

5.Modlitwa wypominkowa…

6.W tym tygodniu w piątek z racji 12 dnia miesiąca  oddajemy cześć NMP z Guadalupe. Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 18.00. O prowadzenie Różańca  Świętego proszę mieszkańców Janowic. Msza św. o godz. 19.00, zakończona Hymnem do Matki Bożej z Guadalupe i Apelem Maryjnym. Zapraszam.

7.Za tydzień Dzień Papieski- ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone dla zdolnej młodzieży z biednych rodzin na stypendia dla nich.

poniedziałek  piątek i sobotę.

8. Na 14 października niedziela za tydzień zapraszam na  Mszę św. o 11.30  szczególnie rodziców z dziećmi, które zostały ochrzczone w roku 2017r. Będzie to sposobność by podziękować Bogu za dar życia Bożego, za błogosławieństwo  i opiekę Bożą nad dziećmi i rodzinami w których dzieci wzrastają:, tzw . Roczek  połączony z uroczystym błogosławieństwem

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 08 10 2018

Poniedziałek  17.00  +Edwarda Ciesiołkiewicza/int. rodziny Wierzbińskich/

17.30+ Mariannę w 2 r.śm i Stanisława Kaczmarek/int. syna Piotra/

wtorek    17.00  +Janinę Kraszewską/int. sąsiadki Janiszewskiej z dziećmi/

Środa    8.00 Różaniec Święty DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ.  17.00+Romana Zrobczyńskiego/int. Lidii Maciejewskiej z Lichenia/

Czwartek  17.00+ Zofię Grajek/int. wnuczki Jolanty z mężem i córkami/

Piątek   Msza św. ku czci NMP z Guadalupe

O błogosławieństwo  Boże i zdrowie dla rodziców

Sobota       16.00 +Ryszarda Kościelskiego w 2 r.śm/int. żony i syna/

17.00 Msza św. ślubna

Niedziela    9.05 + Antoniego w 19 r.śm,+Zofie Kaźmierczaków/int. córki z rodziną/

11.30 Za parafian +Stanisława w 4 r.śm. Szopę/int. córki z rodziną/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego/ 14 10 2018/

 

 

 

XXVI  Niedziela Zwykła Rok B 2018

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Taca inwestycyjna wyniosła….Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Wszystkie ofiary zbierane na tacę, poza inwestycjną, w miesiącu październiku zostaną przeznaczone na ogrzewanie światyni. W tym tygodniu i następnym Komitet Budowy Koscioła będzie zbierał ofiary na spłatę prezbiterium kościoła. Po 15 października zostanie zainstalowany ołtarz, ambona i ambonka. Za złożone ofiary Bóg zapłać. Ofiary zbierane w przyszłym tygodniu przed kościołem  są  przeznaczone  na sprzątanie i na kwiaty.

2.Dziś i za tydzień po Mszy św. o godz. 9.05. odbędzie się spotkanie z młodzieżą , która w tym roku ma przystąpić do sakramentu bierzmowania. Za tydzień po Mszy św. o godz.11.30 obędzie się spotkanie z  dziećmi, które mają przystąpić do I Komunii św.- obecność obowiązkowa.

3.Modlitwa Różańcowa :w niedzielę zawsze o godz. 8.30. W tygodniu o godz. 16.30. Zapraszam: dzieci i młodzież gimnazjalną  na  środę na godz. 8.00 rano i czwartek, piątek na godz. 16.30; młodzież na poniedziałek wtorek  i sobotę.

4.Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”

 1. Modlitwa wypominkowa…
 2. W piątek I piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.00. Zapraszam.
 3. We wtorek wspomnienie św. Aniołów Stróżów, czwartek św. Franciszka z Asyżu, w piątek  św. Faustyny Kowalskiej

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 01 10 2018

Poniedziałek  17.00  +Ryszarda Filipiaka/int. pracowników Restauracji Biały Dwór/

wtorek    17.00  +Dawida Młodzikowskiego/int. Elżbiety i Jana Pogodskich/

17.30+ Stanisława Trafnego w 11 r.sm/int. żony z dziecmi/

Środa

8.00 Różaniec Święty DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ.  17.00+Romana Zrobczyńskiego/int. koleżanek i kolegów Administracji   Osiedla Zachód/

Czwartek  17.00+ Ryszarda Filipiaka/int. rodziny Strużyńskich i Wąsowiczów/

Piątek   15.30 Dziękczynno- błagalna w 50 r.ślubu Ireny i Jana/int. dzieci z rodzinami/

17.00+ Janusza Osmielaka/int. uczennicy Emili z rocznika 92-96/

Sobota       16.00 Msza św. ślubna

17.00 Msza św. ślubna

Niedziela    9.05 + Henryka Szymczaka w 6 r.śm/int. żony z dziećmi/

11.30 Za parafian Dziękczynno- błagalna w 20 r.ślubu Agaty i Krzysztofa

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego/ 07 10 2018/


XXV  Niedziela Zwykła Rok B 2018

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.

 1. Za tydzień po Mszy św. o godz. 9.05. odbędzie się spotkanie z młodzieżą , która w tym roku ma przystąpić do sakramentu bierzmowania. Za tydzień po Mszy św. o godz.11.30 obędzie się spotkanie z dziećmi, które mają przystąpić do I Komunii św.- obecność obowiązkowa.

Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 24 09 2018

Poniedziałek  17.00  +Janusza Ośmielaka/int. Zaborowskich z Osieczy/

wtorek    7.00  +Mieczysława Kaszubę/int. Grażyny/

Środa    12.00 Msza św. pogrzebowa +Wojciech Śliwiński- sołtys Janowic

17.00+Romana Zrobczyńskiego/int. Renaty i Krzysztofa Adamczyk z dziećmi/

Czwartek  17.00+ Janusza Ośmielaka/int. Dariusza Barbary i Weroniki Loch i Heleny Stróż/

Piątek   17.00+ Ryszarda Filipiaka/int. teściów Żabierków/

Sobota       16.00 Msza św. ślubna

17.00 Msza św. ślubna

Niedziela    9.05 + Ryszarda Stasińskiego/int. żony z córką Dorotą/

11.30 + Henryka Pawłowskiego w 8 r.śm/int. żony z dziećmi/

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego/ 30 09 2018/


XXIV  Niedziela Zwykła Rok B 2018

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Dziś ofiary na budowę kościoła  zbieram w parafii Stare Miasto. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Taca inwestycyjna za tydzień w niedzielę

2.Za tydzień po Mszy św. o godz. 9.05. odbędzie się spotkanie z młodzieżą , która w tym roku ma przystąpić do sakramentu bierzmowania. Za tydzień po Mszy św. o godz.11.30 obędą się zapisy dzieci, które mają przystąpić do I Komunii św.- obecność obowiązkowa.

3.We wtorek obchodzimy święto św. Stanisława Kostki. Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona o godz. 17.00. Zapraszam.

Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 17 09 2018

Poniedziałek  17.00  +Teodorę Żabierek

wtorek    17.00  +Halinę Kubiak

Środa    17.00+Romana Zrobczyńskiego

Czwartek  17.00+ Janusza Ośmielaka

Piątek   17.00+ Romana Zrobczyńskiego

Sobota       17.00 +Ryszarda Filipiaka

Niedziela    9.05 + Jerzego w 27 r.sm , + Irenę Józefa Kaszubów

11.30 Za parafian +Janinę Pawlak

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego/ 23 09 2018/


XXIII Niedziela Zwykła Rok B 2018

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła

Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.

2.W środę 12 tego oddajemy cześć NMP z Guadalupe. O godz. 19.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. O prowadzenie modlitwy różańcowej proszę Koło Żywego Różańca z Żychlina. O godz. 20.00 zostanie odprawiona Msza św. zakończona procesją. Zapraszam.Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 10 09 2018

Poniedziałek  17.00  +Zofie Grajek

wtorek    7.00  +Ryszarda Filipiaka

Środa    20.00+ Jana Ratajczyka;+Romana Zrobczyńskiego;+Ryszarda Filipiaka/;+ Zofie Grajek;+Mieczysławę Kaszubę/;+ Jadwigę Gromadę;+Henryka Woźniaka ;+ Martę Niechcielską;+Leonarda Kropidłowskiego w 1 r.śm.;+ Henryka Pomockę;+ Wiesława Berdzika w 4 r.śm.;+ Zofię Michalinę Władyslawa Mieczysława Kaszubów

Czwartek  17.00+ Janusza Ośmielaka

Piątek   Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 17.00+ Janinę Kaszubę

Sobota       16.00 Msza św. ślubna

Niedziela    9.05 + Mieczysława Żaczkiewicza w 1 r.sm

11.30 Za parafian +Wiesława Zagórowskiego w r.sm.

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego 16  09 2018


 

XXII Niedziela Zwykła Rok B 2018

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.

 1. Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolno- katechetycznego zostanie odprawiona dziś o godz. 11.30. Zapraszam dzieci młodzież, rodziców. Przed nami nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci, młodzież i wszystkich zachęcamy  do skorzystania z sakramentu pokuty, aby w ten czas pracy i nauki wejść z Bożym błogosławieństwem. Spowiedź Święta dla dzieci młodzieży:  w pierwszy piątek miesiąca od godz. 16.00. Zapraszam.
 2. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.05. Odbędzie się spotkanie z młodzieżą, która w tym roku ma przystąpić do sakramentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa, natomiast po Mszy św. o godz. 11.30 ,w przyszłą niedzielę ,zostaną pobłogosławione, poświęcone tornistry i przybory szkole pierwszoklasistów. Zapraszam rodziców z dziećmi.
 3. W sobotę obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny/ Matki Bożej Siewnej/ Msze Święte wraz z poświęceniem ziarna pod zasiew zostaną odprawione o godz. 9.05, 11.30 i o godz. 16.00.Zapraszam. /Według porządku niedzielnego/
 4. Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”

6.Ofiary zbierane dziś przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na  kwiaty. Za złożone ofiary Bóg zapłać.

 1. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 3 09 2018

Poniedziałek  17.00  +Janusza Ośmielaka

wtorek    17.00  Dziękczynno- błagalna w 1 r.urodzin Zuzanny

Środa    17.00+ Janinę Kaszubę

Czwartek  17.00+ Jana Ratajczyka

Piątek        17.00+ Romana Zrobczyńskiego

Sobota       9.05 + Jana Owsińskiego w 2 r.sm.

                  11.30  W intencji bliskich krewnych i rodziny

                  16.00+ Zofie Grajek

Niedziela    9.05 + Marię i Stanisława w 10 r.śm. Przybylak

11.30 Za parafian +Tomasza Kościelskiego w 16 r.sm.

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego/ 09  09 2018/

 

 


XXI Niedziela Zwykła Rok B 2018

Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.

Msza św. dożynkowa jako dziękczynienie za tegoroczne zbiory w naszej parafii zostanie odprawiona dziś w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej o godz. 11.30. Bardzo proszę o przygotowanie chleba tegorocznych owoców, mieszkańców: Oś. Słonecznego, Starego Żychlina, Janowic, Oś. za Lasem, Lipin. Zapraszam.

 1. Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolno- katechetycznego zostanie odprawiona za tydzień w niedzielę o godz. 11.30. Zapraszam dzieci młodzież, rodziców. Przed nami nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci, młodzież i wszystkich zachęcamy  do skorzystania z sakramentu pokuty, aby w ten czas pracy i nauki wejść z Bożym błogosławieństwem. Spowiedź Święta dla dzieci młodzieży:  czwartek piątek  sobota/ pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą/
 2. Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”

5.Ofiary zbierane za tydzień przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na  kwiaty. Za złożone ofiary Bóg zapłać.

 1. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 27 08 2018

Poniedziałek  17.00  +Ryszarda Filipiaka

wtorek    17.00  +Jadwigę Gromadę

Środa    17.00+ Romana Zrobczynskiego

Czwartek  17.00+ Jacka Szumigalskiego w 3 r.śm.

Piątek        17.00+ Janusza Ośmielaka

Sobota       17.00+Jadwigę Mizgalską

Niedziela    9.05 + Michała i Janinę Kubiak

11.30 Za parafian +Romana Zrobczyńskiego

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego/ 02 09 2018/


XX Niedziela Zwykła Rok B 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Taca inwestycyjna w przyszłą niedzielę z racji „Dożynek”
 2. Msza św. dożynkowa jako dziękczynienie za tegoroczne zbiory w naszej parafii zostanie odprawiona 26 sierpnia w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej o godz. 11.30. Bardzo proszę o przygotowanie chleba tegorocznych owoców, mieszkańców: Oś. Słonecznego, Starego Żychlina, Janowic, Oś. za Lasem, Lipin. Zapraszam.
 3. Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”
 4. W środę Kościół obchodzi wspomnienie NMP. Królowej Polski, w piątek święto św. Bartłomieja Apostoła
 5. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 20 08 2018

Poniedziałek  17.00  +Janinę i Jerzego Smarsz

wtorek    7.00  +Ryszarda Filipiaka

Środa    17.00+ Romana Zrobczynskiego

Czwartek  17.00+ Jana Ratajczyka

Piątek        17.00+ Janusza Ośmielaka

Sobota       17.00+Ryszarda Filipiaka

Niedziela    9.05 + Janusza Sobczaka w 4 r.śm., Irenę Józefa Sobczaków,+ Jadwigę i Mieczysława Hyżaków

11.30 Za parafian Dziękczynno- błagalna za tegoroczne zbiory

11.30 Dziękczynno- błagalna w 40 r.ślubu Haliny i Andrzeja

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego/ 26 08 2018/


XIX Niedziela Zwykła Rok B 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. We wtorek Kościół obchodzi wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 3. W środę uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. tak jak w niedzielę o godz. 9.05, 11.30 i o godz. 16.00. Zapraszam.Ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na renowcje Katedry Włocławskiej.
 4. Msza św. dożynkowa w naszej parafii zostanie odprawiona 26 sierpnia o godz. 11.30.Zapraszam.
 5. Jest do nabycia nowy numer” Idziemy
 6. Dziś ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty. Za złożone ofiary Bóg zapłać
 7. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 13 08  2018

Poniedziałek  17.00  +Ryszarda Filipiaka

wtorek    17.00  +Jadwigę Gromadę

Środa  Uroczystość Wniebowzięcia NMP  

9.05+ Piotra Janiszewskiego w 1 r.śm

11.30 + Edwarda Szafrańskiego

16.00+ Janusza Ośmielaka

Czwartek  17.00+ Jana Ratajczyka

Piątek        17.00+ Romana Zrobczyńskiego

Sobota       16.30 Msza św. ślubna

                   17.30 Msza św. ślubna

Niedziela    9.05 + Mariannę Staszak i +Mariannę Jacek

11.30 Za parafian Lucjana Dziardziela

16.00 Msza św. z nowenną do Miłosierdzia Bożego/ 19 08 2018/


XVIII Niedziela Zwykła Rok B 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Dziś w naszej parafii Odpust ku czci św. Jana Diego/ zawsze w pierwszą niedziele sierpnia/ . Suma Odpustowa o godz. 12.00. Na uroczystość zapraszam ministrantów, asystę, OSP z  Żychlina i Janowic , przedstawicieli szkół, dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe  WSZYSTKICH  PARAFIAN  I  GOŚCI. Uroczystość odpustową uświetni Orkiestra Staromiejska.
 3. W poniedziałek obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. zostaną odprawione o godz. 9.05 i o godz. 17.00. Zapraszam. Odpust w parafii św. Bartłomieja /Fara/ w Koninie – suma odpustowa o godz. 12.00.
 4. W niedzielę za tydzień 12 –tego oddajemy cześć NMP z Guadalupe. Na uroczystą Mszę Świętą zapraszam na godz. 16.00. Mszę św. zakończymy procesją i hymnem do Matki Bożej z Guadalupe. Zapraszam.
 5. Jest do nabycia nowy numer” Idziemy”
 6. Za tydzień ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty. Za złożone ofiary Bóg zapłać/
 7. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 06 08  2018

Poniedziałek  Święto Przemienienia Pańskiego  

   9.05+ Jadwigę Gromadę

17.00  +Stanislawa Koniecznego

wtorek    17.00  +Józefa Knapkiewicza

Środa     17.00+Romana Zrobczyńskiego

Czwartek  17.00+ Jana Ratajczyka

Piątek        17.00+ Janusza Ośmielaka

Sobota       17.00 + Bogumiła Skowrońskiego w 3 r.śm

Niedziela    9.05 + Józefę w 38 r.śm, Ryszarda w 21 r.śm Przybysławskich

11.30 Za parafian + Bogdana Paś

 16.00 Msza św. z nowenną do Matki Bożej z Guadalupe 12 08 2018

 


XVII Niedziela Zwykła Rok B 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Taca inwestycyjna. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Odpust w naszej parafii ku czci św. Jana Diego zawsze w pierwszą niedziele sierpnia , a więc w przyszłą niedzielę przeżywamy Uroczystość Odpustową. Suma Odpustowa o godz. 12.00. Na uroczystość zapraszam ministrantów, asystę,chór,  OSP z  Żychlina i Janowic , przedstawicieli szkół, dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe, WSZYSTKICH PARAFIAN I GOŚCI.
 3. W piątek I piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 16.15. Zapraszam. Jest do nabycia nowy numer” Idziemy” 3. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 30 07  2018

Poniedziałek     17.00  +Czesławę Beinek

wtorek    17.00  +Jadwigę Gromadę/int. wnuka Adama z rodziną/

Środa     17.00+Romana Zrobczyńskiego

Czwartek  17.00+ Jana Ratajczyka

17.30 Dziękczynno- błagalna w intencji gości z Meksyku

Piątek        17.00+ Czesławę Beinek

Sobota       16.00 Msza św. ślubna Alicja Gołdyn /Michał Klawikowski

                   17.00 Dziękczynno- błagalna w 10 r. ślubu Dominiki i Jakuba

Niedziela    9.05 + Józefa Andrzeja i Teresę Rumaków

12.00  Suma Odpustowa- za parafian

16.00 Msza św. z modlitwą do Miłosierdzia Bożego 5 08 2018:

 

 

 

 


XV Niedziela Zwykła 2018 Rok B

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Taca inwestycyjna w przyszłą niedzielę. Dziś ofiary na budowę kościoła zbieram w parafii Stare Miasto. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Jest do nabycia nowy numer Idziemy
 3. .Intencje mszalne w tym tygodniu: od 16 07 2018

Poniedziałek    17.00 + Romana Zrobczyńskiego

Wtorek         17.00 +Jadwigę Gromadę

Środa           17.00+Piotra Janiszewskiego

Czwartek   17.00+ Jana Ratajczyka

 Piątek         17.00 +Romana Zrobczyńskiego

Sobota        17.00 +Czesławę Beinek

Niedziela   9.05 + Annę i Tadeusza Łubek

11.30   Za parafian + Janinę Kaszubę

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego  22  07 2018 

 

 


XIV Niedziela Zwykła 2018 Rok B

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. W tym tygodniu 12- tego oddajemy cześć N.M.P. z Guadalupe. O godz. 19.00 proszę o prowadzenie Nabożeństwa Różańcowego Koło Żywego Różańca z Janowic. O godz. 19.40 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Matki Bożej z Guadalupe zakończona modlitwą św. Jana Pawła II . O godzinie 20.00 uroczysta Msza św. zakończona procesją i Apelem Maryjnym. Zapraszam.
 3. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.Intencje mszalne w tym tygodniu: od 09 07 2018

Poniedziałek    17.00 + Antoninę Molo w r.śm/int. syn ów z rodzinami/

Wtorek         17.00 + Romana Zrobczyńskiego/int. firmy” Elektroczka „/

Środa           17.00+Jana Ratajczyka/int. wnuczki Beaty z rodziną/

Czwartek   20.00 Msza św. z Nowenną do Matki Bożej z Guadalupe

Piątek         17.00 +Czesławę Beinek/int. koleżanek Liliany z pracy Caprice Moden/

Sobota        17.00 +Irenę Sztamblewską/int. Elżbiety i Marka Maruszczyk/

Niedziela   9.05 + Janinę i Władysława Staskowiaków/int. córki z rodziną/

11.30   Za parafian + Janinę Kaszubę/int. siostry Stanisławy z mężem/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego  15  07 2018

W minionym tygodniu odeszła do Pana śp. + Marta Niechcielska  z  ul. Leśnej. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie….

 

 

 


XIII Niedziela Zwykła 2018 Rok B

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.
 3. W piątek pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź święta od godz. 16.00.Zapraszam.
 4. Ofiary zbierane dziś przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na wyposażenie kościoła.Za złożone ofiary Bóg zapłać.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 02 07 2018

Poniedziałek    17.00 + Romana Zrobczyńskiego/int. Marioli i Ryszarda Cieplińskich/

Wtorek         17.00 + Mariusza Piotrowskiego w 2 r.śm./int. Gauzów z rodziną/

Środa               17.00+Jana Ratajczyka/int. wnuczki Joanny z mężem i dziećmi/

Czwartek   17.00+ Janinę Kaszubę/int. córki Katarzyny z męzem i dziecmi/

Piątek         17.00 +Jarosława w 12 r.śm i Janusza w 7 r.śm Kaszubów/int. rodziny/

Sobota  17.00 Msza św. ślubna

Niedziela   9.05 + Zdzisława Chorzewskiego/int. Marianny Niewiadomskiej/

11.30   Za parafian + Annę Głąbicką w 5 r.śm/int. rodziny/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego

 

 


XII Niedziela Zwykła 2018 Rok B

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Czerwiec jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo Czerwcowe zawsze po Mszy św. o godz. 17.00, w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.05.Zapraszam.
 2. W piątek Uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła .Uroczysta Msza św. o godz. 9.05. Odpust w parafii Stare Miasto
 3. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.
 4. Ofiary zbierane za tydzień przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na wyposażenie kościoła.Za złożone ofiary Bóg zapłać.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 25 06 2018

Poniedziałek    17.00 + Janinę Kaszubę

Wtorek              17.00 + Franciszka Mariannę i Stanisława Gołdyn

Środa               17.00+Jana Ratajczyka

Czwartek   17.00+ Piotra Janiszewskiego

Piątek         Uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła

9.05 Dziękczynno- błagalna w 18 r. urodzin Marty

17.00 Msza św. ślubna

18.00 Msza św. ślubna

Sobota  17.00 +Klementynę Rybarczyk,+ Krystynę i Edmunda Wesołowskich

Niedziela   9.05 + Piotra Janiszewskiego

11.30   Za parafian + Wacława Płuciennika w 30 r.śm

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego 


 

XI Niedziela Zwykła 2018 Rok B

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Czerwiec jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo Czerwcowe zawsze po Mszy św. o godz. 17.00, w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.05.Zapraszam.
 2. Ministranci
 3. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.
 4. W przyszłą niedziele na Mszy św. o godz. 11.30 zakończenie roku szkolno- katechetycznego z nabożeństwem dziękczynno- błaglnym z prośbą o błogosławieństwo na czas wakacyjny. Zapraszam dzieci i młodzież
 5. Dziś gości w naszej parafii redaktor czasopisma „ Posłaniec „ ze zgromadzenia Saletynów.

 Intencje mszalne w tym tygodniu: od 18 06 2018

Poniedziałek

17.00 + Elżbietę Staszak imieninowa/int. męża i dzieci/

Wtorek

7.00 + Piotra Janiszewskiego/int. rodziny Perkowskich/

Środa

17.00+Romana Zrobczyńskiego/int. Józefy Hani Oliwiera z żoną z Francji/

Czwartek

17.00+ Jana Ratajczyka/int. wnuka Tomasza z narzeczoną/

Piątek 

17.00+ Jana Ratajczyka/int. wnuka Darka z rodziną i teściami/

17.30+Ewę Rzeszotarską w 5 r.śm/int. męża dzieci i wnuków/

Sobota

16.00  Dziękczynno- błagalna w w podziękowaniu za lata pracy społeczno- zawodowej z prośbą o błogosławieństwo Bożę w życiu osobistym i rodzinnym/

17.00 Msza św. ślubna

Niedziela

9.05 + Zofię i Jana Kaszubów/int. syna Stanisława z rodziną/

11.30   Za parafian + Janinę i Władysława i Stefana i Różę Pawlaków/int. rodziny  Pawlaków/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego

W minionym tygodniu odszedł do Pana  +Henryk Woźniak:…wieczny odpoczynek

 

 

 


 

X Niedziela Zwykła 2018 Rok B

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. W tym tygodniu osoby z Komitetu Budowy Kościoła będą zbierać ofiary na budowę kościoła na Os. za Lasem, Os. Słonecznym, na ul. Sosnowej, Cisowej Staromiejskiej i Czeremchowej .Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 2. We wtorek oddajemy cześć NMP z Guadalupe. O godz. 19.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu . Różaniec Święty prowadza mieszkańcy Janowic. O godz. 20.00 uroczysta Msza św. zakończona procesją z lampionami wokół kościoła. Zapraszam.
 3. Czerwiec jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo Czerwcowe zawsze po Mszy św. o godz. 17.00, w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.05.Zapraszam.
 4. Ministranci
 5. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.
 6. Za tydzień po Mszy św. o godz. 9.05 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania . Zapraszam.
 7. W przyszłą niedziele na Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się Uroczystość poświęcenia obrazu św. Jana Pawła II ufundowanego przez naszych parafian Lili i Hieronima Erenc.
 8. W przyszłą niedzielę będzie gościł w naszej parafii redaktor naczelny czasopisma „ Posłaniec „ ze zgromadzenia Saletynów. Zapraszam
 9. W sobotę 16.06. 2018 obchodzimy 35 rocznicę II pielgrzymki Papieża Jana
  Pawła II do Polski.
  W związku z tym Kino za Rogiem prezentuje film pt. „Apartament”. Są to
  nigdzie niepublikowane wywiady najbliższych współpracowników naszego Ojca
  Świętego.
  Sobota 16 czerwca godzina 18:00 w Kinie za Rogiem w Starym Mieście. seans
  trwa 1h 7min. Serdecznie Zapraszamy!

 

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 11 06 2018

Poniedziałek    17.00 + Henryka Kubaszewskiego/int. sąsiadów z ul. Jarzębinowej /

Wtorek     20.00Msza św. z Nowenną do Matyki Bożej z Guadalupe

Środa         17.00+Janusza Ośmielaka/int. Izabeli Zagórowskiej/

Czwartek   17.00+ Jana Ratajczyka/int. rodziny Wawrzyniak/

Piątek         17.00+ Piotra Janiszewskiego/int. pracowników firmy „ Jaguar”/

Sobota    17.00  Dziękczynno- błagalna w 80 r. urodzin Zenona/int. córek  z rodzinami/

       Niedziela   9.05 + Piotra Janiszewskiego/int. siostry Danuty z mężem/

9.05+Józefa Gauze/int. żony/

11.30   Dziękczynno- błagalna  z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji ofiarodawców obrazu św. Jana Pawła II Lili i Hieronima Erenc  z Żychlina

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego  W minionym tygodniu odszedł do Pana  +Jadwiga Gromada:…wieczny odpoczynek

 

 


IX Niedziela Zwykła 2018 Rok B

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. NAWIEDZENIE FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ NA GÓRZE GARGANO

Czwartek 7 czerwca 2018

17.30 – Nabożeństwo oczekiwania.

18.00 – Powitanie i Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia. Po Mszy św. modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem.

21.00 – Apel Jasnogórski z rozważaniem na zakończenie dnia.

Piątek 8 czerwca 2018

 8.30 – Koronka do św. Michała Archanioła i dziewięciu chórów anielskich.

 9.00 – Msza św. dla chorych, samotnych i starszych z indywidualnym błogosławieństwem z nałożeniem rąk.

 10.30-12.00 – Czas osobistej modlitwy.

 12.00 – Anioł Pański, konferencja dla Róż Różańcowych i modlitwa różańcowa.

 13.00-16.30 – Czas osobistej modlitwy.

  16.30 – Nabożeństwo do św. Michała Archanioła.

  17.00 – Msza św. Pożegnania z Aktem Zawierzenia Parafii św. Michałowi Archaniołowi. W czasie nawiedzenia możliwość przyjęcia
Szkaplerza św. Michała Archanioła
oraz nabycia anielskich pamiątek

Ofiary złożone na tacę w czasie nawiedzenia są przeznaczone na rozwój kultu
św. Michała Archanioła oraz na dzieła apostolskie Zgromadzenia Księży Michalitów (szkoły, domy dziecka, praca misyjna i wydawnicza,
budowa sanktuarium św. Michała Archanioła w Mińsku na Białorusi)

Zapraszam asystę, ministrantów,  OSP z Żychlina i Janowic dzieci młodzież dorosłych.

4. Czerwiec jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo Czerwcowe zawsze po Mszy św. o godz. 17.00, w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.05.Zapraszam.

5. Ofiary zbierane dziś przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie kościoła. Za złożone ofiary Bóg zapłać.

6. Jest do nabycia nowy numer Idziemy

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 03 06 2018

Poniedziałek

17.00 + Marka Kaszubę urodzinowa/int. chrześniaczki i siostrzenicy/

Wtorek

17.00 + Janinę Kaszubę/int. chrześniaka Marcina z rodziną/

Środa

17.00+Piotra Janiszewskiego/int. Doroty Wegner z rodzicami/

Czwartek  NAWIEDZENIE FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ  NA GÓRZE GARGANO

17.30 Nabożeństwo oczekiwania

18.00

Msza św. na rozpoczęcie Nawiedzenia+ Jana Ratajczyka/int. sąsiadów Śliwińskich i Staszak/

Piątek  Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

9.00  Msza św. dla chorych

Za parafian

17.00

+ Janinę Kaszubę/int.rodziny  Zbierskich/

Sobota

17.00 + Jadwigę Bonikowską/int. wychowanków z klasy I LO/

 Niedziela

9.05 + Jana Ratajczyka/int. Henryka Kaźmierczaka i rodziny Kaszubów/

11.30   Za parafian+ Janinę Kaszubę/int. córki Doroty z mężem i córkami/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego  10  06 2018:

W minionym tygodniu odszedł do Pana  +Mieczysław Kaszuba:…wieczny odpoczynek

 

 

 

 

 

 


Niedziela Trójcy Przenajświętszej 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. W tym tygodniu w czwartek  Uroczystość Bożego Ciała, proszę o przygotowanie Ołtarzy: a/ przy kościele – Lipiny, b/ ul.Cisowa    –  mieszkańcy ul. Cisowej i Osiedla za Lasem, a także Oś. Słonecznego c/ ul.Sosnowa , przy krzyżu /sklep/ – mieszkańcy ul. Staromiejskiej, Sosnowej , Jodłowej, Czeremchowej d/ul. Parkowa –  mieszkańcy ul. Parkowej  Leśnej  Tuliszkowskiej i  Świerkowej .

Pragnę przypomnieć ze Msza św. wraz z procesją rozpocznie się na sumie o godz.11.00. Pozostałe Msze św. o godz.9.05, i o godz.16.00.  Zapraszam dzieci  I Komunii św. i Rocznicowej. młodzież asystę, dorosłych. Do asysty zapraszam ministrantów, OSP z Żychlina i Janowic, proszę o kierowanie ruchem tak jak w ubiegłym roku.

Próba sypania kwiatków i asysty w środę po Mszy św. o godz. 17.30. Zapraszam.

 1. W piątek I Piątek Miesiąca. Spowiedź od godz. 16.00. Zapraszam.
 2. Czerwiec jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo Czerwcowe zawsze po Mszy św. o godz. 17.00, w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.05.Zapraszam.
 3. Ofiary zbierane za tydzień przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie kościoła. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 4. Jest do nabycia nowy numer Idziemy
 5. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 28 maja 2018

Poniedziałek

16.30  Nabożeństwo majowe

Wtorek

17.00 + Jana Ratajczyka/int. Marka i Bogumiła Grzywacz/

Środa

17.00+Piotra Janiszewskiego/int. Marioli i Stanisława Smorawskich/

Boże Ciało  Czwartek   

9.05  + Eugeniusza i Irenę Śliwczyńskich/int. córki z rodziną/

11.00   +Janinę Bisiorek w r.śm./int. córki Wandy z mężem/

16.00   +Janinę Kaszubę /int. Anny i Janusza Nowaków z synami/

Piątek

17.00+ Romana Zrobczyńskiego/int. Elżbiety Grabarczyk/

Sobota

17.00 + Marię Adamczyk/int. Elżbiety i Leonarda Sarnocińskich  z   Żychlina

 Niedziela

9.05 + Piotra Janiszewskiego/int. mamy/

11.30   Za parafian+ Eugeniusza i Czesławę Kasprzak/int. córki z rodziną/

11.30+Wojciecha Morkowskiego/int. żony z rodziną/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego


 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego   B – 2018

 

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę są przeznaczone na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Spotkanie z dziećmi, które przygotowują się  do Komunii św. rocznicowej odbędzie się w czwartek  o godzinie 19.00. Obecność obowiązkowa.
 3. W poniedziałek Święto NMP Matki Kościoła. Uroczysta Msza św.o godz. 17.00. Zapraszam.
 4. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
 5. Maj jest miesiącem Maryjnym. Na nabożeństwo majowe zapraszam w tygodniu na godz. 16.30 dzieci młodzież dorosłych, a w niedzielę na godz. 8.30.
 6. Jest do nabycia nowy numer „Idziemy”
 7. Intencje Mszalne – od 21 05 2018:

Poniedziałek   17.00+ Czesławę Beinek/int. wnuka Marcina z żoną i dziećmi/

Wtorek          17.00 +Stanisława Gradeckiego i Mariannę i Piotra Kozioł/int. dzieci z rodziną/

Środa             17.00+ Piotra Janiszewskiego/int. rodziny Glanców z Zarzewka/

Czwartek       17.00+Jana Ratajczyka/int. chrześniaczki Marii z mężem/

Piątek             17.00+ Janinę  Kaszubę/int. rodzin: Ziemiańskich i Michalaków/

Sobota            17.00 + Jadwigę Bonikowską/int. Piotra i Izabeli Naskręckich/

Niedziela   

9.05+ Tadeusza Wierzbińskiego/int. syna Krzysztofa z rodziną/

11.30 Dziękczynno- błagalna w intencji dzieci Komunii św. rocznicowej

 16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego  27 05  2018;


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego   B – 2018

 

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę są przeznaczone na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. w środę i czwartek o godz. 17.30 .Spowiedż dla dzieci, które mają przystąpić do I Komunii św. i ich rodziców, chrzestnych, rodziny w sobotę o godz. 10.30 .. Za tydzień w niedzielę na Mszy św. o godzinie 11.30 dzieci przystąpią do I Komunii św.
 3. Spotkanie z dziećmi, które przygotowują się  do Komunii św. rocznicowej odbędzie się w poniedziałek i wtorek o godzinie 19.00. Obecność obowiązkowa.
 4. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dzień narodzin Kościoła.
 5. Maj jest miesiącem Maryjnym. Na nabożeństwo majowe zapraszam w tygodniu na godz. 16.30 dzieci młodzież dorosłych, a w niedzielę na godz. 8.30. W sobotę nie ma nabożeństwa majowego.
 6. Jest do nabycia nowy numer „Idziemy”
 7. Intencje Mszalne – od 14 05 2018:

Poniedziałek   17.00+ Czesławę Beinek/int. szwagra Ludomira Beinka/

Wtorek          17.00 +Janinę  Kaszubę/int. rodziny Walczaków i Stolarków/

Środa             17.00+ Piotra Janiszewskiego/int. rodziny Kraszewskich//

Czwartek       17.00+Romana Zrobczyńskiego /int. Jolanty i Eugeniusza Serafin/

Piątek             17.00+ Janinę  Kaszubę/int. bratowej Elżbiety z mężem/

Sobota            15.00 Msza św. ślubna

/ Niedziela   9.05+ Jana Ratajczyka/int. OSP z Janowic//

11.30 Dziękczynno- błagalna w intencji dzieci przystępujących do I Komunii św.
16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego  20 05  2018;


 

VI Niedziela Wielkanocna Rok  B – 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę i za dwa tygodnie są przeznaczone na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. w piątek o godz. 17.30 i w niedziele po Mszy św. o godz. 11.30. Obecność obowiązkowa. W tym roku Komunia św. rocznicowa odbędzie się 27 maja .
 3. Maj jest miesiącem Maryjnym. Na nabożeństwo majowe zapraszam w tygodniu na godz. 16.30 dzieci młodzież dorosłych, a w niedzielę na godz. 8.30. W sobotę nabożeństwo majowe zostanie odprawione o godz. 19.30. Zapraszam. We wtorek obchodzimy Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika głównego patrona Polski.
 4. W sobotę oddajemy cześć NMP.z Guadalupe z racji 12 dnia miesiąca. O godz.19.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Różaniec święty prowadzi Koło Żywego Różańca z Janowic.20.00 Msza św. zakończona procesją i Apelem Maryjnym. Zapraszam.
 5. Jest do nabycia nowy numer „Idziemy”
 6. Ofiary zbierane dziś przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie świątyni. Za złożone ofiary Bóg Zapłać.
 7. Intencje Mszalne – od 07 05 2018:     Poniedziałek   00+ Stanisława Pacześnego/int. żony z dziećmi/

Wtorek          17.00 +Janine Kaszubę/int. Zdzislawa Kaszuby z zoną i dziecmi/

Środa             17.00+ Piotra Janiszewskiego/int. Renaty i Andrzeja Kurleto z córkami/

Czwartek       17.00+Jana Ratajczyka/int. Kaszuby i Gołdyn/

Piątek             17.00+ Józefa Kołodziejczaka w 3 r.śm./int. żony z synami/

Sobota            20.00  Msza ku czci NMP.z Guadalupe:Niedziela   9.05+ Jana Ratajczyka/int. córki Agnieszki z mężem i Natalią/

11.30 Za parafian  +Stanisława , Mariannę i Artura Przybylaków/int. rodziny z Niesłusza/

 

 

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego  13 05  2018;


 

V Niedziela Wielkanocna Rok  B – 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Dziś spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30.
 3. Maj jest miesiącem Maryjnym.Na nabożeństwo majowe zapraszam w tygodniu na godz. 16.30 dzieci młodzież dorosłych, a w niedzielę na godz. 8.30. We wtorek nie ma nabożeństwa ze względu na Mszę św. ślubną i w sobotę ze względu na ślub. 3 maja nabożeństwo majowe zostanie odprawione o godz. 8.30. Zapraszam.
 4. W czwartek 3 maja obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze św. tak jak w niedzielę o godz. 9.05, 11.30 i o godz. 16.00. Zapraszam., W piątek wspomnienie św. Floriana, a także I Piątek Miesiąca. Spowiedź od godz.16.30. Zapraszam.
 5. Jest do nabycia nowy numer „Idziemy”
 6. Ofiary zbierane za tydzień przed kościołem SA przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie świątyni. Za złożone ofiary Bóg Zapłać.
 7. Intencje Mszalne – od 30 04 2018:     Poniedziałek   00+ Janinę Karczewską                w 3 r.śm./int. syna Piotra z rodziną/

Wtorek          16.00 Msza św. ślubna

Środa             17.00+ Romana  Zrobczyńskiego/int. Marleny Rumak z rodziną/

Czwartek       9.05 +Jana Ratajczyka/int. córki Teresy z mężem i synem Michałem/

                     11.30 +Stanisława Szmajdkę/int. żony/

                     16.00+ Janinę Cebulską i Mateusza Fabiszaka/int. rodziny/

Piątek             17.00+ Irenę Kaszubę;+Józefę  Michała Józefa Bartosików, +Konstancję  Franciszka  Robaków/int. rodziny/       Sobota            16.00  Msza ślubna

Niedziela   9.05+ Zygmunta Olkowskiego i Ireneusza Gołdyna/int. rodziny/

11.30 Za parafian  Dziękczynno- błagalna w 18 r. urodzin Weroniki/int. rodziców/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego  06 05  2018

 


 

IV Niedziela Wielkanocna Rok  B – 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Dziś ofiary zbieram w parafii Stare Miasto. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Dziś i w przyszłym tygodniu spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30 i w piątek o godz. 17.30. Obecność obowiązkowa.
 3. W poniedziałek obchodzimy Uroczystość św. Wojciecha. Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona o godz. 17.00. Zapraszam.
 4. Jest do nabycia nowy numer „Idziemy”
 5. Intencje Mszalne – od 23 04 2018:

Poniedziałek   17.00+ Mariannę i Franciszka Toda, Waldemara Gołdyna i Marka Olkowskiego /int. rodziny/

Wtorek          7.00+ Jana Ratajczyka/int. Hieronima i Walentyny Kaszubów/

Środa             17.00+ Janinę Kaszubę/int. teściów Skowronków/

Czwartek       17.00 +Piotra Janiszewskiego/int. Józefa Kolasy i od kolegi Marka Kolasy z żoną/

Piątek             17.00+ Czesławę Beinek/int. siostrzeńca Marka z rodziną/

Sobota            16.00  Msza ślubna

Niedziela

9.05+ Jana Ratajczyka/int. córki Joli z mężem Czesławem/

11.30 Za parafian+ Natalię Płuciennik w 3 r.śm./int. córki Hanny z rodziną/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego

 


 

III Niedziela Wielkanocna Rok  B – 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Dziś i w przyszłym tygodniu spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30.
 3. Jest do nabycia nowy numer „Idziemy”
 4. Intencje Mszalne – od 16 04 2018:

Poniedziałek   17.00+ Romana Zrobczyńskiego/int. rodziny Przybyszów//

Wtorek          7.00+ Piotra Janiszewskiego/int. Zofii i Kazimierza Jańczak/

Środa             17.00+ Piotra Kościelskiego/int. mamy z rodziną/

Czwartek       17.00 +Jana Ratajczyka/int. rodziny Kwiecińskich z Janowic/

Piątek             7.00+ Janinę Kaszubę/int.Zakładu Pogrzebowego Dyderscy/

Sobota            17.00 +Romana Zrobczyńskiego/int. kuzynki Jadwigi Małgorzaty z rodzinami/

Niedziela

9.05+ Jana Ratajczyka/int. syna Józefa z Alicją/

11.30 Za parafian+ Wojciecha Mariannę i Franciszka Todów;+Kazimierza Todę/int. Jadwigi Toda/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego


Niedziela Miłosierdzia Bożego Rok  B – 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Za tydzień ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na budowę Kościoła. Za złożone ofiary Bóg. Zapłać.
 2. W przyszłym tygodniu spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 11.30.
 3. W poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego- Dzień Świętości Życia.
 4. 12 kwietnia tj.w czwartek oddajemy cześć N.M.P. z Guadalupe. O godz. 19.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Różaniec Święty prowadzi Koło Żywego Różańca z Żychlina. O godz. 20.00 Msza św. ku czci NMP z Guadalupe zakończona procesją wokół kościoła i Apelem Maryjnym. Zapraszam .
 5. Jest do nabycia nowy numer „Idziemy”
 6. Intencje Mszalne – od 09 04 2018:

Poniedziałek  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

17.00+ Romana Zrobczyńskiego/int. syna Sławomira z żoną i synem Marcelem/

Wtorek          7.00+ Jana Ratajczyka/int. Jana i Hanny Ciesielczyków/

Środa             17.00+ Janinę Kaszubę/int. Jana Hajdasza z rodziną/

Czwartek       20.00 Msza św. ku czci NMP z Guadalupe

Piątek             17.00+ Czesławę Beinek/int. siostry Krystyny z mężem/

Sobota            15.00 Msza św. ślubna

 Niedziela

9.05+ Jana Ratajczyka/int. syna Rafała z żoną i córkami/

11.30 Za parafian+ Mieczyslawa w 30 r.śm. i Bolesława Niewiadomskich;+Ewę Rzeszotarską/int. rodziny/

16.00 Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego
ŚP +Zofia Grajek: Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  – 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach .
 2. Pragnę podziękować OSP z Janowic i z Żychlina za straż przy Grobie Pańskim, panu organiście , kościelnym ministrantom, asyście .Bóg Zapłać.
 3. W tym roku Grób Pański ubierali mieszkańcy ul. Lipiny Bóg Zapłać. W przyszłą Niedzielę obchodzimy Uroczystość Miłosierdzia Bożego.
 4. Jest do nabycia nowy numer „Idziemy” 5.Życzenia
 5. W piątek I piątek miesiąca -spowiedź od godz. 16.00. Zapraszam.I Sobota Miesiąca
 6. Za tydzień po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. i ich rodzicami. Obecność obowiązkowa.
 7. Ofiary zbierane za tydzień przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie świątyni. Bóg zapłać.

Intencje Mszalne –  od 02  04 2018:

Poniedziałek  II Dzień Świąt

9.05 + Macieja Sznycera/int. mamy/

11.30 Dziękczynno- błagalna w 18 rocznicę urodzin Mateusza/int. babci i dziadka z rodzicami/

16.00  +Jadwigę Bonikowską / int. Doroty i Piotra Staszak z rodziną/

Wtorek         12.00 Msza św. pogrzebowa + Zofia Grajek : z Lipin

17.00 Nie ma Mszy św.

Środa            17.00   +Piotra Janiszewskiego/int. Józefa Janiszewskiego z rodziną z Liscca Wielkiego/

Czwartek       17.00 + Jana Ratajczyka/int. Zofii i Józefa Fleśman z rodziną/

Piątek             17.00+ Janinę Kaszubę/int. kuzyna Józefa  Nowickiego z rodziną/

Sobota     16.30 Dziękczynno- błagalna za uratowanie/int. rodziny/

16.00+ Jana i Genowefę Batorskich /int. córki z rodziną/

17.00 + Marię Kociołek /int. Wojciecha z rodziną/

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego

9.05+ Zofię Kaźmierczak w 25 r.śm. i Antoniego Kaźmierczaka/int. córki z rodziną/

11.30 Za parafian+ Józefa Sarnocińskiego/int. chrześniaka Leonarda z żoną i dziećmi/

16.00 Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego


 

Niedziela Palmowa roku A – 2018

 1. Niedziela Palmowa przypomina nam triumfalny wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Wołanie „hosanna” wnet zamieni się na „ukrzyżuj Go”. Tak często te same usta wypowiadają słowa błogosławieństwa i słowa przekleństwa.
 2. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 3. W tym roku Grób Pański ubierają mieszkańcy Lipin . Proszę o pomoc na poniedziałek na godzinę 10.00.  Spotkanie z osobami, które będą czytać Słowo Boże w Wielką sobotę odbędzie się w  Wielki Wtorek o godz.17.30.Zapraszam.
 4. Spotkanie z ministrantami w Wielki Czwartek Piątek i Sobotę o godz.17.45
 5. Spowiedź święta: , środę, czwartek, piątek pół godziny przed Mszą św.
 6. Poświęcenie pokarmów odbędzie się w kościele o godz.10.00 11.00 12.00, w Janowicach w remizie o godz. 9.00 i w Lipinach o godz.9.30 proszę o przygotowanie miejsca na święconkę.
 7. Triduum Paschalne- w Wielki Czwartek nabożeństwo zostanie odprawione o godz.18.00, w Wielki Piątek o godz.18.00, w Wielką Sobotę o godz. 20.00, adoracja w Wielki Piątek do godz.22.00. w Wielką Sobotę do godz. 23.00. Rezurekcja wraz z procesją zostanie odprawiona o godz.6.00. Zapraszam: asystę, straż, ministrantów, młodzież, dorosłych, do udziału w procesji.
 8. Jest do nabycia nowy numer Idziemy

Intencje Mszalne – w tym tygodniu Wielki Tydzień 2018:

Poniedziałek. 17.00 Nie ma intencji

Wtorek          17.00+ Janinę Kaszubę/int. sąsiadów Barbary i Władysława Jędrasiak i Justyny i Marcina Jędrasiaków/

Środa             17.00 + Jana Ratajczyka/int. Marianny Woniak i Borowskich/

Czwartek       18.00 + Piotra Janiszewskiego/int. koleżanek i kolegów z pracy Natalii z Milii/

Piątek             18.00 Nabożeństwo Wielkiego Piątku

Sobota            20.00 + Cr. Kociołków Zagórowskich i Żydków, Kowalczyków/int. rodziny/

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

6.00 Rezurekcja- Za parafian + Zofię w 22 r.śm i Kazimierza w 4r.śm. Płócienników / int. syna Zbigniewa z rodziną/

9.05+ Kazimierza w 15 r.śm Henryka Stanisława Hajdasz/int. syna Ryszarda z żona i rodziną/

11.30+ Alojzego Kaczmarka w 19 r.śm./int. żony z dziećmi/

16.00 Nie ma Mszy św.

Poniedziałek  II Dzień Świąt

9.05 + Macieja Sznycera/int. mamy/

11.30 Dziękczynno- błagalna w 18 rocznicę urodzin Mateusza/int. babci i dziadka z rodzicami/

16.00  +Jadwigę Bonikowską / int. Doroty i Piotra Staszak z rodziną/

 

 


 

V Niedziela Wielkiego Postu 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Ofiary zbierane za tydzień na tacę są przeznaczone na budowę kościoła.Za złożone ofiary Bóg zapłać.

2.Gorzkie Żale w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30. Droga Krzyżowa w piątek o godz.16.30 w naszym kościele  i o godz. 19.00.z  Parafii Stare Miasto. O godz. 18.30 zostanie podstawiony autokar na parkingu przed kościołem, którym będziemy mogli udać się do Starego Miasta i stamtąd wyruszyć. Zakończenie drogi krzyżowej w naszym kościele. Zapraszam do jak najliczniejszego udziału młodzież dorosłych. Proszę o pomoc OSP z Żychlina i Janowic.

 1. W tym i w przyszłym tygodniu, tak jak każdego roku, Komitet Budowy Kościoła będzie zbierał ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, a pozostałe pieniądze będą przeznaczone na budowę Kościoła. Dziś głoszę rekolekcję w parafii Rzgów.
 2. Za tydzień Niedziela Palmowa. Na uroczystą procesję symbolizującą wjazd Jezusa do Jerozolimy zapraszam na godz. 11.30. Gromadzimy się z palmami przed kaplicą. Jest ogłoszony konkurs na najpiękniejsze palmy, ale ręcznie osobiście wykonane.
 3. W tym roku Grób Pański przygotowują mieszkańcy ul. Lipiny
 4. Jest do nabycia tygodnik katolicki Idziemy.
 5. Do chorych udam się w czwartek od godz. 9.00. Proszę zgłaszać osoby do zakrystii, bądź do kancelarii parafialnej.

Intencje Mszalne w tym tygodniu od 19 03 2018

Poniedziałek      Nie ma Mszy św.

Wtorek        7.00  + Jana Ratajczyka/int. rodziny Ciesielczyków z Żychlina/

Środa   17.00 + Piotra Janiszewskiego/int. Eugeniusza Wieczorka z rodziną/

Czwartek            17.00+ Janinę Kaszubę/int. Zakładu Wrzos z Konina/

Piątek                 16.30 Droga Krzyżowa

17.00+ Romana Zrobczyńskiego/int. chrześniaczki Agnieszki z rodziną/

19.00 Droga Krzyżowa z Parafii Stare Miasto do Żychlina

Sobota   17.00+ Jadwige Bonikowską/int. Doroty i Piotra Staszak z rodziną/

Niedziela     9.05   + Jana Kuznowicza/int. siostry Marty z mężem i rodziną/

11.30 Za parafian+ Kazimierza Fleśmana/int. syna Józefa z rodziną/

16.00 Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego


 

IV Niedziela Wielkiego Postu 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Ofiary na kwiaty .Bóg Zapłać.

2.Nabożeństwa: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30. Zapraszam dzieci młodzież dorosłych. Ofiary zbierane z racji drogi krzyżowej są przeznaczone na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego;Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 8.30.  Zapraszam.

 1. Jest do nabycia tygodnik katolicki Idziemy. 4. Ofiary zbierane dziś po Mszy św. są przeznaczone na sprzątanie i wyposażenie kościoła. Za złożone ofiary Bóg Zapłać. 5. Zbiórka elektronarzędzi, AGD i RTV-  12 marca 6.Dziś po Mszy św. o godz. 9.05 odbędzie się  spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.

7.Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się w tym tygodniu w  dniach: 15,16,17 marca tj.czwartek, piątek , sobota. Zapraszam.8.Program Rekolekcji :

 1. W poniedziałek 12 oddajemy cześć NMP z Guadalupe. Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godzinie 18.00. O prowadzenie Różańca proszę Koło Żywego Różańca z Żychlina. Msza św. zostanie odprawiona o godz. 19.00. Zapraszam.Intencje Mszalne w tym tygodniu od 12 03 2018

Poniedziałek     19.00Msza św. z Nowenną do Matyki Bożej z Guadalupe

Wtorek  7.00+ Jana Ratajczyka/int. rodziny Kubiaków z Kars/

Środa    17.00+ Romana Zrobczyńskiego/int. rodziny Burskich/

Rekolekcje Wielkopostne

Czwartek   9.30+ Janusza Ośmielaka/int. Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych im. Fryderyka Chopina z Żychlina/

11.30+ Haline Szafrańską w r.śm./int. syna/

17.00+ Piotra Janiszewskiego/int. Urszuli Wieczorek z córkami/

Piątek        9.30+ Czesławę Beinek/int. Krzysztofa Przybylaka z rodziną/

11.30+ Józefę Molo i Józefa Bratko/int. synów i siostrzeńców z rodziną/

17.00+Piotra Kościelskiego/int. Dyrekcji Zespołu Szkół Jana Pawła II Z Żychlina/

Sobota     9.05+ Józefa Kolskiego w 8 r.śm. i +Cr. Kolskich/int. żony z rodziną/

11.30 + Józefa Rydzewskiego imieninowa/int. zony z rodziną/

17.00+ Janinę Kaszubę/int. siostrzenicy Aleksandry z rodziną/

Niedziela    9.05   +Kazimierza Bagrowicza w 12 r.śm/int. rodziny/

11.30 Za parafian: +Lucynę Pogodską/int. Elżbiety i Jana Pogodskich/

16.00 Msza św z Koronką do Miłosierdzia Bożego 


III Niedziela Wielkiego Postu 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Bóg Zapłać.

2. Nabożeństwa: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30.

Zapraszam dzieci młodzież dorosłych. Ofiary zbierane z racji drogi krzyżowej są przeznaczone na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego;

Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 8.30.  Zapraszam.

 1. Jest do nabycia tygodnik katolicki Idziemy.
 2. Ofiary zbierane dziś po Mszy św. są przeznaczone na budowę pomnika Żołnierzy Wyklętych w Licheniu, a przyszłą niedzielę na sprzątanie i wyposażenie kościoła.  Za złożone ofiary Bóg Zapłać.
 3. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony w tym roku 9 grudnia.
 4. Zbiórka elektronarzędzi, AGD i RTV- 12 marca
 5. Dziś i za tydzień po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.

10.Dziś po Mszy św. o godz. 9.05 odbędzie się  spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.

11.Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach: 15,16,17 marca tj.czwartek, piątek , sobota. Zapraszam.

 Intencje Mszalne w tym tygodniu od 05 03 2018

Poniedziałek     17.00+ Czesławę Beinek/int. rodziny Andrzeja i Iwony Kolskich/

Wtorek  Nie ma Mszy św.

Środa    17.00+ Piotra Janiszewskiego/int. chrześniaczki Anny z rodziną//

Czwartek   17.00+ Jana Ratajczyka/int. Mieczysława Szkudlarka/

Piątek        17.00+ Piotra Janiszewskiego/int. sąsiadów Jaszczaków/.

Sobota     17.00+ Romana Mirkiewicza/int. Apostolatu Margaretka/

Niedziela

9.05   +Józefa w 38 r.śm. Zygmunta Irenę Mirosława Przybysławskich/int. Grażyny/

11.30 Za parafian: +Teofilę Wojciecha Witkowskich/int. córki/

16.00 Msza św z Koronką do Miłosierdzia Bożego


II Niedziela Wielkiego Postu 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Bóg Zapłać.

2.Nabożeństwa: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30.

Zapraszam dzieci młodzież dorosłych. Ofiary zbierane z racji drogi krzyżowej są przeznaczone na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego;

Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 8.30.  Zapraszam.

 1. Jest do nabycia tygodnik katolicki Idziemy.
 2. Ofiary zbierane w przyszłą niedzielę po Mszy św. są przeznaczone na budowę pomnika Żołnierzy Wyklętych w Licheniu. Za złożone ofiary Bóg Zapłać.
 3. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony w tym roku 9 grudnia.
 4. Zbiórka elektronarzędzi, AGD i RTV- na 12 marca

8.Sołtys Żychlina informuje, że odbędzie się wiejskie zebranie dnia 2 03 2018 o godz. 17.00 w ZSE-USŁUGOWYCH /stołówka/  i zaprasza.

9.W piątek Pierwszy Piątek Miesiąca spowiedź od godz.15.30.Zapraszam.

 1. Po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. , a dokładnie z panią w sprawie alb .Obecność obowiązkowa.

Intencje Mszalne w tym tygodniu od 26  02 2018

Poniedziałek     17.00+ Janinę Kaszubę/int. Marii Janiak/

Wtorek  Nie ma Mszy św.

Środa    17.00+ Piotra Janiszewskiego/int. siostry Joli z dziećmi/

Czwartek   17.00+ Jana Ratajczyka/int. córki Ewy z mężem/

Piątek        17.00+ Piotra Kościelskiego/int. Anny i Czesława Kościelskich/

Sobota     8.00 + Czesławę Beinek/int. syna Jana z żoną/

Niedziela

9.05   +Józefa w 38 r.śm. Zygmunta Irenę Mirosława Przybysławskich/int. Grażyny/

11.30 Za parafian: +Teofilę Wojciecha Witkowskich/int. córki/

16.00 Msza św z Koronką do Miłosierdzia Bożego

 

I Niedziela Wielkiego Postu 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Bóg Zapłać.  Taca inwestycyjna na budowę kościoła  w przyszłą niedzielę tj.25 lutego.

2. Nabożeństwa: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30. Zapraszam dzieci  młodzież dorosłych. Ofiary zbierane z racji drogi krzyżowej są przeznaczone na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego; Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 8.30.  Zapraszam.

 1. Jest do nabycia tygodnik katolicki Idziemy.
 2. Ofiary zbierane dziś po Mszy św. są przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Za złożone ofiary Bóg Zapłać.
 3. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony w tym roku 9 grudnia.
 4. Konferencje Przedmałżeńskie /ostatnie klasy szkoły średniej i ci którzy ukończyli szkołę /- zapisy w kościele i w kancelarii bądź telefonicznie 603597738

Intencje Mszalne w tym tygodniu od 19 02 2018

Poniedziałek   12.00  Msza św.  pogrzebowa + Ryszarda Filipiaka /int. żony/ z Janowic

17.00+ Romana Zrobczyńskiego/int. Teresy Urbańskiej, Danuty Elżbiety z rodzinami/

Wtorek  Nie ma Mszy św.

Środa    Nie ma Mszy św.

Czwartek   17.00+ Jana Ratajczyka/int. teściowej Ireny/

17.30+ Piotra Janiszewskiego/int. syna Pawła z Martyną/

Piątek       16.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

17.00+ Piotra Kościelskiego/int. kolegów Zbigniewa Płóciennika z żoną  z Janowic/

Sobota      17.00 Dziękczynno- błagalna dla Zofii i Zdzisława w 50 r.ślubu/int. dzieci i wnuczki/

Niedziela

9.05   +Mariana Ciesielczyka w 1 r.śm./int. brata Jana z rodziną/

11.30 Za parafian: +Walerię i Romana Studzińskich/int. syna z rodziną/

16.00 Msza św z Koronką do Miłosierdzia Bożego


VI Niedziela Zwykła 2018- Światowy Dzień Chorego

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Bóg Zapłać.
 2. W środę Środa Popielcowa Msze Św. o godz. 9.05 11.30 i 17.00. Zapraszam. Będzie miał miejsce obrzęd posypania głów popiołem. Rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu.
 3. Nabożeństwa: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30. Zapraszam dzieci młodzież dorosłych. Ofiary zbierane z racji drogi krzyżowej są przeznaczone na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego; Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 8.30. Zapraszam.
 4. Jest do nabycia tygodnik katolicki Idziemy.
 5. Ofiary zbierane za tydzień po Mszy św. są przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Za złożone ofiary- Bóg Zapłać.Taca inwestycyjna na budowę kościoła w ostatnią niedzielę lutego czyli 25.
 6. W poniedziałek 12 oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie z Guadalupe .O godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy do N.M.P. z  Guadalupe w intencji o uzdrowienie i umocnienie dla chorych. Zapraszam.. Mszę św. rozpoczniemy o godz. 19.00 i zakończymy . O modlitwę różańcową proszę Koło Żywego Różańca z Żychlina .

Intencje Mszalne w tym tygodniu od 12 02 2018

Poniedziałek    19.00 Msza św. z Nowenną do Matyki Bożej z Guadalupe

Wtorek  Nie ma Mszy św.

Środa    Popielcowa

9.05+ Henrykę Kwiecińską w 1 r.śm/int. syna Wojtka i córki Marzeny/

11.30 Za parafian

17.00+ Czesławę Beinek/int. syna Andrzeja z żoną/

Czwartek   17.00+ Jana Ratajczyka/int. córki Małgorzaty z mężem i z rodziną/

Piątek        17.00+Piotra Janiszewskiego/int. córki Natalii z mężem/

Sobota      17.00 + Piotra Kościelskiego/int. sąsiadów Augustyniaków z dziećmi/

Niedziela

9.05   +Zofie i Czesława Jakubowskich/int. córki z rodziną/

11.30 Za parafian: +Stanisława i Eugenię  Olkowskich ,  Mariannę i Wacława Kamińskiego/int. rodziny/

16.00 Msza św z Koronką do Miłosierdzia Bożego

 


 

V Niedziela Zwykła 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.. Bóg zapłać . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Jest do nabycia tygodnik Idziemy
 3. W przyszła niedzielę Światowy Dzień Chorego.
 4. Dziś ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty. Za złożone ofiary Bóg zapłać
 5. Od dzisiejszej niedzieli po Mszy św. o godz.9.00 ma miejsce Kurs Przedmałżeński

  Intencje Mszalne w tym tygodniu od 28  01 2018

Poniedziałek    17.00+ Janinę Kaszubę/int. koleżanki Haliny Hajdasz z rodziną/

Wtorek  Nie ma Mszy św.

Środa    17.00+ Piotra Janiszewskiego/int. brata Kazimierza z Małgorzatą/

Czwartek   17.00+ Jana Ratajczyka/int. szwagra Mieczyslawa z rodziną/

Piątek         17.00+Piotra Kościelskiego/int. Marka Andrzejakai Ryszarda Dubel z rodziną/

Sobota      Nie ma Mszy św.

Niedziela

9.05   +Bronisławę Zwolińską w 20 r.śm/int.córki i w nuków/

11.30 Za parafian: +Piotra Kościelskiego/int. kolegów z byłego Rejonu Dróg Publicznych z Konina/

16.00 Msza św z Koronką do Miłosierdzia Bożego

 


IV Niedziela Zwykła 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.. Bóg zapłać . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. W przyszłą niedzielę  po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
 3. W PIĄTEK  obchodzimy Święto Matki Bożej Gromnicznej- Dzień Życia Konsekrowanego .  W tym dniu przynosimy do kościoła świece do pobłogosławienia zwane gromnicami.

Nazwa „gromnica” mówi, że chroni ona od gromów. Od bardzo dawna w chwilach trwogi ludzie stawiali tę świecę przed obrazem Maryi i modlili się, Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko. W ludowych podaniach Matka Boża Gromniczna pod płaszcz swej przemożnej opieki bierze zwłaszcza sieroty… Gromnicę daje się do dłoni umierającym. Zachowujemy szacunek dla świecy gromnicznej, jaki mieli do niej nasi ojcowie i dziadowie.

Msze św. w tym dniu zostaną odprawione o godz. 9.05 i o godz. 17.00. Ofiary zbierane do puszek są przeznaczone na misję.

 1. W piątek I piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.15.O godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św. ku czci Matki Bożej Gromnicznej. Zapraszam. Jest do nabycia tygodnik Idziemy
 2. Od przyszłej niedzieli po Mszy św.o godz.9.05 rozpocznie się Kurs Przedmalzenski. Zapraszam
 3. Ofiary zbierane za tydzień przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty Bóg Zapłać
 4. W najbliższą sobotę zapraszam mieszkańców starego Żychlina na  godz 10.00 z prośbą pomocy rozebrania świątecznej dekoracji
 5. Program kolędy od 28  01 2018 r.

Poniedziałek     od godz. 16.30  ul.Kalinowa i Jarzębinowa

Wtorek   od godz. 16.00  ul. Jagodowa i Jałowcowa

Środa     16.30 ul. Wrzosowa i Poziomkowa

Czwartek  od godz.16.30 kolęda uzupełniająca. Zakończenie wizyty duszpasterskiej

 

  Intencje Mszalne w tym tygodniu od 28  01 2018

Poniedziałek    16.00+ Janusza Ośmielaka/int. Leokadii Zagórowskiej/

Wtorek  Nie ma Mszy św.

Środa    16.00+ Janusza Ośmielaka/int. Józefa Jerza z rodziną/

Czwartek   16.00+ Jana Ratajczyka/int. Emili Strużyńskiej z rodzinami/

Piątek         9.05+ Tadeusza Brzychcy, Helenę Józefa Krystynę Zimną Macieja Zimnego/int. siostry/

17.00+Piotra Janiszewskiego/int. Wandy i Stanisława Szymańskich z rodziną/

Sobota      17.00 + Jadwigę Bonikowską/int. społeczności z I LO im. Tadeusza Kościuszki w Koninie/

Niedziela

9.05   +Stefana i Lucynę Przybylak/int. syna z rodziną/

11.30 Za parafian: +Marka Wróbla w 8 r.śm./int. rodziny/

11.30 Dziękczynnno- błagalna z okazji 70 r. urodzin Haliny/int. dzieci i wnuków/

16.00 Msza św z Koronką do Miłosierdzia Bożego

III Niedziela Zwykła 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.. Bóg zapłać . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Są do nabycia kalendarze i Idziemy

Program kolędy od 22  01 2018 r.

Poniedziałek     od godz. 9.00 ul. Borowa ;

od godz. 16.30 ul.Cisowa od Remizy

Wtorek   od godz. 16.00  ul. Leśna i Os. Zielony Zakątek

Środa     16.30 ul. Południowa

Czwartek  od godz.16.30 ul. Bukowa numery nieparzyste od nr. 1

Piątek       Nie ma kolędy

Sobota   od godziny 10.00   ul. Bukowa numery parzyste od nr.2

  Intencje Mszalne w tym tygodniu od 22  01 2018

Poniedziałek    16.00+ Janinę Kaszubę/int. chrześniaka Andrzeja z rodziną i rodziną Woźniaków/

Wtorek  Nie ma Mszy św.

Środa    16.00+ Piotra Janiszewskiego/int. rodziny Wojciechowskich i Szwatów/

Czwartek   16.00+ Jana Ratajczyka/int. Ireny i Ryszarda Przybylak z Kars/

Piątek         16.00+ Romana Zrobczyńskiego/int. Anny i Marka Mijalskich z rodziną/

Sobota  Nie ma Mszy św.       Niedziela

9.05   +Stanisława Żółtka/int. rodziny Żółtków z Janowic /

11.30 Za parafian: +Zofię i Jana Kaszubów;+ Stanisławę Jesiołowską/int. syna z rodziną/

16.00 Msza św z Koronką do Miłosierdzia Bożego

 

 

 

 


II Niedziela Zwykła 2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.. Bóg zapłać . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Są do nabycia kalendarze i Idziemy

3.Ofiary zbierane w przyszłą niedzielę  przed kościołem są przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Za złożone ofiary Bóg zapłać.

Program kolędy od 16  01 2018 r.

Poniedziałek   Nie ma Kolędy

Wtorek   od godz. 16.00  Od sklepu VEA  lewa strona do rodz. Pękaczów

Środa     16.00  Oś. Słoneczne od ul. Tuliszkowskiej, wzdłuż ogródków działkowych, w kierunku lasu i przy lesie i powrót do drogi prowadzącej w kierunku osiedla Słonecznego

Czwartek  od godz.9.00 ul. Tuliszkowska od ul. Europejskiej

Piątek       od godziny 16.00 ul. Parkowa od rodziny Sznycer do krzyża

Sobota   od godziny 10.00   Osiedle Słoneczne  pozostałe rodziny

  Intencje Mszalne w tym tygodniu od 15 01 2018

Poniedziałek

16.00+ Janinę Kaszubę/int. chrześniaka Dawida z rodziną/

Wtorek  7.00+ Jana Ratajczyka/int. Kazimierza Rydzewskiego z Gorzowa z rodziną/

Środa    12.00  Msza św. pogrzebowa + śp Jadwigę Bonikowską

Czwartek   16.00+ Piotra Janiszewskiego/int. Zakładu Pogrzebowego Dyderscy/

Piątek           16.00+ Józefa Ratajczyka/int. kolegów syna Józefa i właściciela firmy Krisbud/

Sobota  9.00 +Elżbietę Staszak z okazji dnia babci i urodzin/int. wnuków Marceliny Igora Gabrieli/

Niedziela

9.05   +Piotra Kościelskiego/int. Aleksandry i Józefa Bucholz/

11.30 Za parafian: +Mieczysława Piotrowskiego, Sabinę i Wawrzyńca w 15 r.śm./int. córki/

16.00 Msza św z Koronką do Miłosierdzia Bożego

 

 

 


 

Niedziela Chrztu Pańskiego  2018

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.. Bóg zapłać . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Są do nabycia kalendarze i Idziemy

3.Dziś  Ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty. Za złożone ofiary  Bóg Zapłać.

4.Ofiary zbierane w przyszłą niedzielę  przed kościołem są przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Za złożone ofiary Bóg zapłać.

Program kolędy od 08 01 2018 r.

Poniedziałek  od godz. 9.00  ul. Parkowa od Szkoły Średniej do sklepu- jedna strona

od godz. 16.30  ul. Czeremchowa

Wtorek  od godz.9.00 ul.Świerkowa  i Leśna od rodziny Pawlaków do Tuliszkowskiej. Proszę o pojazd.

16.30   Oś. Słoneczne od sklepu VEA do lasu obie strony i od rodziny Wróblewskich  domy od strony lasu  do rodziny państwa Bryllów.

Środa         od godz. 16.30  Od sklepu VEA  lewa strona do rodz. Pękaczów

Czwartek    16.00  Oś. Słoneczne od ul. Tuliszkowskiej, wzdłuż ogródków działkowych, w kierunku lasu i przy lesie i powrót do drogi prowadzącej w kierunku osiedla Słonecznego

Piątek       Nie ma kolędy

Sobota   od godziny 10.00   Osiedle Słoneczne pozostałe rodziny

od godziny 16.00 ul. Parkowa od rodziny Sznycer do krzyża

  Intencje Mszalne w tym tygodniu od 08 01 2018

Poniedziałek

16.00+ Reginę Kołodziej w 1 r.śm/int. wnuczki Elżbiety z rodziną/

Wtorek  7.00+ Janinę Kaszubę/int. Jadwigi Kaczmarek z rodziną/

Środa    16.00 + Jana Ratajczyka/int. wnuków Marioli, Karola, Katarzyny Justyny Kamili Lidii i Arlety z rodzinami/

Czwartek   Nie ma Mszy Świetej

Piątek           18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. O prowadzenie Różańca proszę Koło Żywego Różańca z Żychlina. O godz. 19.00 zostanie odprawiona tak jak każdego 12-tego miesiąca Msza św. ku czci NMP. z Guadalupe:

+ Mariana Ciesielczyka/int. rodziny Mazurków z Wilkowa/;+Piotra Kościelskiego/int. cioci Marianny z Krągoli/;+Wacława Kamińskiego/int. rodziny Fibakiewiczów z dziećmi/;+Jana Ratajczyka/int. Bożeny i Wojciecha Lipińskich i Marii Alfreda Lipińskich z rodzinami/;+Piotra Janiszewskiego/int. kuzyna Łukasza z rodziną/;+Janinę Kaszubę/int. Koła Żywego Różańca z Janowic/;+Romana Zrobczyńskiego/int. Ewy i Romana Roszak/;+Bolesława Szmyta/int. rodziny Balcrczak/;+Waldemara w 18 r.śm, Alinę Kusiak/int. rodziny/;+ Józefa Irenę Jerzego Kaszubów/int. Grażyny/

Sobota  Nie ma Mszy św.

Niedziela

9.05   +Stanisława Żółtka/int. chrzesniaka z żoną i córkami/

11.30 Za parafian: O wytrwałość dla rodziców i wnucząt i zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziców i wnucząt/int. Tadeusza /

16.00 Msza św z Koronką do Miłosierdzia Bożego

 

 


Święto Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa 2017

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.. Bóg zapłać . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Nabożeństwo na zakończenie roku i Msza św. zostaną odprawione dziś o godz. 16.00.  Zapraszam. Będziemy dziękować Bogu za miniony rok, a także modlić się o błogosławieństwo na Nowy Rok.
 3. W poniedziałek 1 stycznia Uroczystość Bożej Rodzicielki. Msze św: 9.05; 11.30;16.00. Zapraszam
 4. W sobotę 6 stycznia za tydzień  Objawienie Pańskie Uroczystość Trzech Króli. Parafia przy współudziale Fundacji Orszaku  Trzech Króli  , Szkoły  Jana Pawła II,  OSP z Żychlina i z Janowic organizuje i zaprasza na Orszak Trzech Króli, który rozpocznie się Mszą Św. o godz. 11.00.Po Mszy św. formuje się orszak w kolejności: sztandary, kolędnicy, Aniołowie, królowie, dzieci, młodzież i dorośli ubrani w kolorowe peleryny, harcerze, strażacy i pozostali. Na zakończenie Orszaku Trzech Króli będą śpiewane kolędy. Zapraszam.
 5. Są do nabycia kalendarze i Idziemy
 6. Ofiary zbierane za tydzień przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty. Za złożone ofiary Bóg Zapłać.

Program kolędy od 02 01 2018 r.

Wtorek   od godz. 9.05 ul. Jodłowa od rodziny Czarneckich do sklepu- jedna strona proszę o pojazd.

od godz. 16.00  od rodziny Nowińskich -proszę o pojazd

Środa         od godz. 16.30 ul. Staromiejska od rodziny Masłowskich- jedna strona-proszę o pojazd

Czwartek   od godz. 16.30 ul. Sosnowa- cała

Piątek        od godz.9.00 ul. Staromiejska od rodziny Muchów- proszę o pojazd

od godz. 17.00 ul. Grabowa

Sobota       od godz. 17.00 ul. Modrzewiowa i Cyprysowa

Niedziela  od godz. 17.00 ul. Jodłowa blok nauczycielski

 

 

                  Intencje Mszalne w tym tygodniu od 01 01 2018

Poniedziałek Nowy Rok Świętej Bożej Rodzicielki

9.05+ Szczepana Macudzińskiego/int. Dyrekcji i pracowników Szkoły Podstawowej z Żychlina/;+ Wiktorię Trojanowską w 8 r.śm./int. córki z rodziną/

11.30  + Jana Ratajczyka  /int. chrześniaczki Iwony  z Jerzym i rodziną/;+Kazimierza Karczewskiego w 8 r.śm/int. syna Piotra z rodziną/

16.00+Danielę Kaczmarek w 14 r.śm/int. męża i córek z rodzinami/;+Piotra Kościelskiego/int. kuzyna Zbigniewa z rodziną/

Wtorek  Nie ma Mszy św.

Środa    16.00 + Piotra Janiszewskiego/int. Cieślikowskich z Konina/

Czwartek   16.00+ Jana Ratajczyka/int. Heleny Rydzewskiej/

Piątek           16.00 + Ireneusza Sitkowskiego/int. Agnieszki i Michała Zwolińskich/

Sobota  Uroczystość Trzech Króli – Spowiedź  I piątkowa przed i po każdej Mszy Świętej.

9.05+ Lucjana Lorenca imieninowa/int. córki Barbary z mężem i rodziną/

11.00 Za parafian; O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

16.00+ Zbigniewa Chudziaka/int.kolegi Leonarda Sarnocińskiego/

Niedziela

9.05   +Piotra Kościelskiego/od firmy Anna/

11.30 Za parafian: Dziękczynno- błagalna w 18 r. urodzin dla Wiktorii/int. rodziców/

16.00 Msza św z Koronką do Miłosierdzia Bożego

 

 

 


Uroczystość Narodzenia Pańskiego 2017

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.. Bóg zapłać .W parafii Lubień Kujawski zebrałem… . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Nabożeństwo na zakończenie roku i Msza św. zostaną odprawione w niedzielę o godz. 16.00. Zapraszam.Będziemy dziękować Bogu za miniony rok, a także modlić się o błogosławieństwo na Nowy Rok.
 3. Za tydzień w niedzielę obchodzimy święto Świętej Rodziny i zakończenie roku 2017. Msze św. tak jak w niedzielę: 9.05, 11.30 i 16.00.
 4. W poniedziałek 1 stycznia Uroczystość Bożej Rodzicielki. Msze św: 9.05; 11.30; 16.00. Zapraszam
 5. W sobotę 6 stycznia za prawie dwa tygodnie Objawienie Pańskie Uroczystość Trzech Króli. Parafia przy współudziale Fundacji Orszaku  Trzech Króli  , Szkoły  Jana Pawła II,  OSP z Żychlina i Janowic, organizuje i zaprasza na Orszak Trzech Króli, który rozpocznie się Mszą Św. o godz. 11.00.Po Mszy św. formuje się orszak w kolejności: sztandary, kolędnicy, Aniołowie, królowie, dzieci, młodzież i dorośli ubrani w kolorowe peleryny, harcerze, strażacy i pozostali. Na zakończenie Orszaku Trzech Króli będą śpiewane kolędy. Zapraszam.
 6. Są do nabycia kalendarze: ścienne, zwykłe, biurkowy i kieszonkowy oraz dożynkowe

Program kolędy od 27 12 2017:

Środa od godz. 16.30   Janowice ul. Brylantowa  nieparzyste od rodz. Żółtek .Proszę o pojazd

Czwartek  od godz. 9.00 Janowice  ul. Diamentowa od drogi Tuliszkowskiej do krzyża. i Szafirowa.  Proszę o pojazd.

Piątek    od godz.9.00 Janowice  ul. Brylantowa  od  rodz.  Rypan  numery parzyste  i  Bazaltowa. Proszę o pojazd.

Sobota  od godz.9.00 Lipiny od państwa Miastkowskich proszę o pojazd.

Intencje Mszalne w tym tygodniu od 26 grudnia 2016

Wtorek  II DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA- św. Szczepana

9.05+ Reginę Mieczysława Zalewskich/int. córki z rodziną/

11.30  Dziękczynno- błagalna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 50 r. ślubu Jana i Elżbiety

16.00+Irenę Kupińską w 22 r.śm/int. dzieci z rodzinami/

Środa     16.00+ Mariannę Ślebiodę w 1 r.śm./int. męża dzieci i wnuków/

Czwartek      7.00 + Piotra Kościelskiego/int. kuzynów Marka Krzysztofa i Renaty/

Piątek     Nie ma Mszy św.

Sobota           17.00 + Piotra Kościelskiego/int. Druha Piotra Rosińskiego/

Niedziela  Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa. Zakończenie Roku 2017.

9.05   +Józefa Rydzewskiego w 5 r.śm./int. żony z rodziną/

11.30 Za parafian+ Mariannę Romana Bernarda Irenę Jarosława Janusza Kaszubów/int. rodziny/

16.00 Msza św. z Nabożeństwem na Zakończenie Roku i  z Koronką do Miłosierdzia Bożego

 

 

 

 

III Niedziela Adwentu 2017 Rok B

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Bóg zapłać. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. W tym roku w czwartą niedzielę Adwentu będziemy obchodzić Wigilię. Msze św. w tym dniu zostaną odprawione o godz. 9.05; 11.30 Pasterka dla wszystkich; dzieci, młodzieży dorosłych o godz. 22.00. Zapraszam.  O godz.21.00 czuwanie i śpiewanie kolęd. Zapraszam.
 3. Msze św. w pierwszy dzień świąt zostaną odprawione o godz.9.05 i o godz. 11.30., natomiast w drugi dzień o godz. 9.05, 11.30 i o godz. 16.00. Zapraszam wszystkich gości i parafian.
 4. W tym roku o pomoc w ubraniu żłóbka bardzo proszę mieszańców Starego Żychlina na środę  na godz. 10.00.
 5. Za udział i uświetnienie uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej z Guadalupe pragnę  podziękować OSP z Janowic i Żychlina, chórowi parafialnemu, scholce , panu organiście, kościelnym,  pani katechetce , dzieciom, młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Żychlina , Zakładowi Komunalnemu  za wyrównanie drogi.
 6. Do chorych udam się w czwartek od godz. 9.00. Proszę zgłaszać chorych w zakrystii bądż w kancelarii parafialnej bądż telefonicznie.
 7. Msze św. Roratnie w tym tygodniu zostaną odprawione w środę  i czwartek o godz. 17.00. Zapraszam z lampionami  dzieci, młodzież ,dorosłych .
 8. Są do nabycia kalendarze: ścienne, zwykłe, biurkowe i kieszonkowe i świece Caritasu  w ramach wigilijnego  Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 5
 9. Jest do nabycia nowy numer Idziemy z obszernym historycznym artykułem z Uroczystości Odpustowej z udziałem księdza Biskupa Ordynariusza wraz z poświęceniem obrazu kopii wizerunku Matki Bożej z Guadalupe.
 10. Ofiary zbierane dziś przed kościołem są przeznaczone na olej opałowy do nagrzewnicy/na ogrzewanie kościoła/

 Intencje mszalne w tym tygodniu: od 18 12 2017

Poniedziałek   Nie ma Mszy św.

Wtorek  7.00+ Piotra Kościelskiego/od kolegi Stanisława Przybylaka/

Środa              17.00 +Piotra Janiszewskiego/int. babci Teresy z rodziną/

Czwartek        17.00+Genowefę Tadeusza Kaszubów, Józefa, Stanisławę Kaszubów, Józefę Przybylak/int. rodziny/

Piątek  17.00+ Piotra Kościelskiego/int. Stanisławy Lamentowicz/

Sobota 17.00+ Janinę Kraszewską/int. męża Michała Kraszewskiego/

Niedziela

9.05  + Ewę Rzeszotarską/int. męża i dzieci/

11.30  O Boże błogosławieństwo dla Ignacego/int. chrzestnego/

Pasterka   22.00

22.00 +Walerię Wiśniewską w 12 r. śm.+Stefana Wiśniewskiego w 31 r.śm/int. córki Danuty z mężem/

Poniedziałek

9.05+ Marka Wożniaka w 10 r.śm/int. żony z rodziną/

11.30+Teresę Heresztyn/int.córki Marii z mężem i synem/

16.00 Nie ma Mszy św.

Wtorek  9.05+ Reginę Mieczysława Zalewskich/int. córki z rodziną/

11.30  Dziękczynno- błagalna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 50 r.ślubu Jana i Elżbiety

16.00+Irenę Kupińską w 22 r.śm/int. dzieci z rodzinami/

 

 

 


 

II Niedziela Adwentu 2017 Rok b

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła. Bóg zapłać. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Msze św. Roratnie w tym tygodniu zostaną odprawione w środę  i czwartek o godz. 17.00. Zapraszam z lampionami  dzieci, młodzież ,dorosłych .
 3. 12 grudnia główny Odpust w Sanktuarium Maryjnym w Guadalupe .W naszej parafii tradycyjnie o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. O prowadzenie Modlitwy Różańcowej proszę Koło Żywego Różańca z Janowic. O 19.00, natomiast, zostanie odprawiona Msza św. ku czci Matki Bożej z Guadalupe zakończona hymnem i apelem Maryjnym. Zapraszam
 4. W tym tygodniu 13 w środę obchodzimy wspomnienie św. Łucji dziewicy i męczennicy, w czwartek św. Jana prezbitera i doktora Kościoła.
 5. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.
 6. Są do nabycia kalendarze: ścienne, zwykłe, biurkowe i kieszonkowe i świece Caritasu  w ramach wigilijnego  Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 5 i 15 zł
 7. Ofiary zbierane za tydzień przed kościołem są przeznaczone na olej opałowy do nagrzewnicy/na ogrzewanie kościoła/

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 11 12 2017

Poniedziałek   Nie ma Mszy św.    Wtorek  19.00 Msza św. ku czci Matki Bożej z Guadalupe

Środa              17.00 +Zenona Słomianowskiego/int. siostry Elżbiety z rodziną/

Czwartek        17.00+Piotra Kościelskiego/int. Rady Sołeckiej i mieszkańców Janowic/

Piątek  Nie ma Mszy św.;     Sobota  Nie ma Mszy św.

Niedziela

9.05  O zdrowie i błogosławieństwo Boże w 80 r.urodzin/int. dzieci /

11.30  Za parafian + Marię i Leona Nawrockich, + Edytę w 4 r.śm i Stanisława w 5 r.śm Wójcik/int. wnucząt Renaty i Sebastiana Szczerba i prawnuczki Oliwii/

16.00  Msza św.  z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 10 12 2017


 

I Niedziela Adwentu  2017 Rok B

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Dziś po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie  się  spotkanie z  dziećmi , które mają przystąpić w tym roku katechetycznym  do I Komunii św.
 3.   Dziś  rozpoczynamy Okres Adwentu czas przygotowania na Święta Bożego Narodzenia. Msze św. Roratnie w tym tygodniu zostaną odprawione w środę i piątek o godz. 17.00. W piątek obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. otrzymają medaliki z Matką Bożą na Mszy św. o godz. 17.00.
 4.  Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii będą miały miejsce 7,8,9 grudnia. Program:

  PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 2017

  07,08,09 XII/, CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA/

  Czwartek

    9.05 Msza św. z nauką ogólną

  17.00 Msza św. z nauką ogólną z uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

  Piatek

   9.05  Msza św. z nauką ogólną 

   11.30  Msza św. z nauką ogólną 

  17.00  Msza św. z nauką ogólną z uwzględnieniem dzieci młodzieży. 

  Sobota/ Dzień spowiedzi. Spowiedź przed i  w trakcie każdej Mszy św./

  9.05 Msza św. z nauką ogólną z uwzględnieniem osób chorych

  11.30 Msza św. dla dzieci i młodzieży

  17.00 Msza św. z nauką ogólną

  Niedziela 

  11.30 Msza św. Odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe z udziałem Ks. Bpa Ordynariusza Wiesława Alojzego Meringa podczas której odbędzie się uroczyste poświęcenie obrazu kopii wizerunku Matki Bożej z Guadalupe Zapraszam. 

 5. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 27 11  2017
 6. Główny Odpust Parafialny ku czci N.M.P. z Guadalupe

1O  grudnia w niedzielę główny Odpust w parafii ku czci N.M.P. z Guadalupe. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 11.30. z udziałem Ks. Bpa Ordynariusza  Wiesława Alojzego Meringa  podczas której odbędzie się uroczyste poświęcenie obrazu kopii wizerunku Matki Bożej z Guadalupe. Zapraszam.

7. Są do nabycia : nowy numer „ Idziemy”. i kalendarze, świece.

8.Ofiary zbierane dziś przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i dekorację na święta Bożego Narodzenia. Za złożone ofiary Bóg Zapłać.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 04 12 2017

Poniedziałek   Nie ma Mszy św.

Wtorek           7.00  + Piotra Kościelskiego/int. rodziny Lisów/

Środa              17.00 +Stefanię Lenczewską w 11 r.śm./int. wnuczki Marzeny z rodziną/

Czwartek                                Rekolekcje Adwentowe

9.05  Nie ma intencji

17.00+Stanisławę Wąsowicz/int. rodziny

Piątek  9.05+ Danielę Muchę/int. pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Koninie/

11.30+ Mariannę  Ratajczyk imieninowa; + Genowefę i Józefa Kusiak/int. rodziny/

17.00 + Piotra Kościelskiego/int. Katarzyny i Stanisława  Buciaków z synem//

Sobota  9.05+ Piotra Kościelskiego/int. Czesława Kaczmarka i rodziny Nachowiaków/

11.30+ Władysława Lewandowskiego/int. żony z dziećmi i ich rodzinami i sióstr/

17.00 +Henryka w 5 r.śm, Kazimierę i Stanisława Hajdasz/int. dzieci/

Niedziela

9.05 + Zygmunta Olkowskiego/int. rodziny

11.30  Suma Odpustowa ku czci NMP. z Guadalupe -Za parafian

16.00  Msza św.  z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 10 12 2017


 

Niedziela –  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ostatnia niedziela Roku Liturgicznego- 2017 Rok A

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Dziś ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na budowę kościoła.  Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 2. Dziś i w przyszłą niedzielę  po Mszy św. o godz. 11.30  odbędzie  się  spotkanie z  dziećmi , które mają przystąpić w tym roku katechetycznym  do I Komunii św.
 3. Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu. Dziś zostały poświęcone opłatki , które rozniosą do naszych domów osoby z Komitetu Budowy Kościoła. Spotkanie z komitetem odbędzie się w czwartek o godz. 17.30. na plebanii.
 4. Są do nabycia : nowy numer „ Idziemy”. i kalendarze, świece.
 5. W piątek I Piątek Miesiąca spowiedź od godz. 16.00. Zapraszam.
 6. Ofiary zbierane za tydzień przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i dekorację na święta Bożego Narodzenia.Za złożone ofiary Bóg Zapłać.
 7. Oto Pan Bóg Przyjdzie…….

  PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 2017

  07,08,09 XII/, CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA/

  Czwartek

    9.05 Msza św. z nauką ogólną

  11.30 Msza św. z nauką ogólną

  17.00 Msza św. z nauką ogólną z uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

  Piatek

   9.05  Msza św. z nauką ogólną 

   11.30  Msza św. z nauką ogólną 

  17.00  Msza św. z nauką ogólną z uwzględnieniem dzieci młodzieży. 

  Sobota/ Dzień spowiedzi. Spowiedź przed i  w trakcie każdej Mszy św./

  9.05 Msza św. z nauką ogólną z uwzględnieniem osób chorych

  11.30 Msza św. dla dzieci i młodzieży

  17.00 Msza św. z nauką ogólną

  Niedziela 

  11.30 Msza św. Odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe z udziałem Ks. Bpa Ordynariusza Wiesława Alojzego Meringa podczas której odbędzie się uroczyste poświęcenie obrazu kopii wizerunku Matki Bożej z Guadalupe Zapraszam. 

 8. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 27 11  2017

Poniedziałek

17.00 + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Wtorek

7.00  + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Środa

17.00 + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Czwartek

17.00+ Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Piątek

17.00 + Piotra Kościelskiego/int. rodziny Sarnocińskich/

Sobota

17.00 Dziękczynno- błagalna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 80 r. urodzin dla Zofii Majewskiej/int. synów z rodzinami/

Niedziela

9.05 + Wojciecha i Tadeusza  Staśkowiaków /int. żony z rodziną/

11.30  Za parafian+ Genowefę  Kantarowską w 3 r.śm. /int. syna Józefa/

16.00  Msza św.  z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 03 12 2017
                                 XXXIII  Niedziela Zwykła  2017 Rok A

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. W przyszłym tygodniu ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na budowę kościoła.Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 2. Dziś i w przyszłą niedzielę  po Mszy św. o godz. 11.30  odbędzie  się  spotkanie z  dziećmi , które mają przystąpić w tym roku katechetycznym  do I Komunii św., a po Mszy św o godz. 9.05 z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.
 3. Są do nabycia : nowy numer „ Idziemy”. i kalendarze.
 4. Można jeszcze zamawiać modlitwy wypominkowe.

5.W  przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla   Wszechświata. Ostatnia niedziela Roku Liturgicznego

      6.Intencje mszalne w tym tygodniu: od 13 11  2017

Poniedziałek   17.00 + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Wtorek             7.00  + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Środa              17.00 + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Czwartek          7.00+ Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Piątek               7.00 + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Sobota            16.30+ Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

17.00+Daniele Muchę w 1 r.śm./int. rodziny/

Niedziela         9.05 + Bogumiła Wróbla w 13 r.śm/int. żony z dziećmi/

11.30  Za parafian+ Marcelego Żółtka w 12 r.śm/int. syna z rodziną/

 16.00  Msza św.  z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 26 11 2017


 

                                     XXXII  Niedziela Zwykła  2017 Rok A

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. W przyszłym tygodniu i następnym ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na budowę kościoła.Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 2. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30  odbędzie  się  spotkanie z  dziećmi , które mają przystąpić w tym roku katechetycznym  do I Komunii św., a po Mszy św o godz. 9.05 z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.
 3. Są do nabycia : nowy numer „ Idziemy”. i kalendarze.
 4. Można zamawiać modlitwy wypominkowe.
 5. Dziś o godz. 16.00 zostanie odprawiona Msza św. przez ojców misjonarzy ku czci N.M.P. z Guadalupe zakończona modlitwą o uzdrowienie . Zapraszam.
 6. Dziś o godz. 11.30 z racji Święta Niepodległości zostanie odprawiona Msza św. za Ojczyznę. Zapraszam.
 7. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 13 11  2017

Poniedziałek   17.00 + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Wtorek           7.00  + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Środa              17.00 + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Czwartek        17.00+ Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Piątek          7.00 + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Sobota           16.00 Dziekczynno- błagalna  w 50 r.ślubu Marii i Bronisława/int. dzieci wnuków i wnuczek/

17.00+ Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

 Niedziela         9.05 + Lucjana Lorenca w 6 r.śm./int. żony z rodziną/

11.30  Za parafian+ Izabelę Krygier w 12 r.śm/int. męża z rodziną/

16.00  Msza św.  z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 19 11 2017


 

 

XXXI  Niedziela Zwykła  2017 Rok A

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Zakup kotła gazowego /informacje/
 2. Dziś po Mszy św. o godz. 11.30  odbędzie  się  spotkanie z  dziećmi , które mają przystąpić w tym roku katechetycznym  do I Komunii św.
 3. Są do nabycia : nowy numer „ Idziemy”. i kalendarze.
 4. Można zamawiać modlitwy wypominkowe.
 5. 12 listopada za tydzień w niedzielę o godz. 16.00 zostanie odprawiona Msza św. przez ojców misjonarzy ku czci N.M.P. z Guadalupe zakończona modlitwą o uzdrowienie . Zapraszam.

DSC_0207 nsn12 listopada w niedzielę o godz. 11.30  z racji Święta Niepodległości zostanie odprawiona Msza św. za Ojczyznę. Zapraszam. Natomiast w sobotę 11 listopada. w dniu Święta Niepodległości Msze św. zostaną odprawione o godz. 9.05 i o godz. 11.30. z modlitwami w intencji Ojczyzny. Zapraszam

7.Dziś ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty. Bóg zapłać.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 06 11  2017

Poniedziałek   17.00 + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Wtorek           7.00  + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Środa              17.00 + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Czwartek        17.00+ Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Piątek          7.00 + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Sobota           9.05+ Jadwigę i Edwarda Hypków/int. rodziny/

11.30+ Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka/

Niedziela         9.05 + Zofię Gorzkowską w 4 r.śm/int. męża i dzieci z rodzinami/

11.30  Za ojczyznę

11.30  Za parafian+ Stanisława Pacześnego/int. żony z dziećmi

16.00  Msza św.  ku czci N.M.P. z Guadalupe zakończona modlitwą o uzdrowienie12 11 2017

XXX  Niedziela Zwykła  2017 Rok A

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Zakup kotła gazowego /informacje/
 2. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie  się  spotkanie z  dziećmi , które mają przystąpić w tym roku katechetycznym  do I Komunii św.
 3. Modlitwa Różańcowa : poniedziałek i wtorek o godz. 16.30. Zapraszam: dzieci młodzież dorosłych
 4. W środę Uroczystość Wszystkich Świętych.
 5. images
 6. Msza św. z procesją żałobną na cmentarzu w Starym Mieście o godz. 11.30. W naszej parafii Msza św. o godz. 9.05.
 7. W czwartek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 9.05 i o godz. 17.00 wraz z początkiem oktawalnych  modlitw za zmarłych. Zapraszam.

6.W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA SPOWIEDŹ OD GODZ. 16.15.   ZAPRASZAM

 1. Za tydzień ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na kwiaty i na sprzątanie kaplicy. Za złożone ofiary Bóg zapłać
 2. Są do nabycia : nowy numer „ Idziemy”. i kalendarze.
 3. Można zamawiać modlitwy wypominkowe.
 4. Dziś w naszej parafii Misjonarze św. Rodziny z Kazimierza Biskupiego, którzy prowadzą działalność misyjną w Papui, Nowej Gwinei , na Madagaskarze, po każdej Mszy św. rozprowadzają pamiątki misyjne, kto będzie chciał będzie mógł wesprzeć misje prowadzone przez księży misjonarzy przez zakup tych pamiątek bądź złożoną ofiarę. Bóg zapłać
 5. 12 listopada w niedzielę o godz. 16.00 zostanie odprawiona Msza św. przez ojców misjonarzy ku czci N.M.P. z Guadalupe zakończona modlitwą o uzdrowienie . Zapraszam.

 

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 30 10  2017

Poniedziałek   17.00 + Stefana Wiśniewskiego w 3 r.śm/int. siostry z mężem/

Wtorek           17.00 + Piotra Kościelskiego/int. cioci Jarmużkowej z rodziną/

Środa              9.05 + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka

Czwartek         9.05+ Marka Olkowskiego w 2 r.śm/int. rodziny/

17.00+ Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka

Piątek              17.00+ Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka

Sobota           17.00 + Danielę Steciuk/int. córek/ gregorianka

Niedziela         9.05 + Mirosława Dziubek/int. żony z dziećmi/

11.30  Za parafian+ Mariannę Wierzbińską w 1 r.śm./int. syna Krzysztofa z rodziną/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 5 11 2017


 

XXIX  Niedziela Zwykła  2017 Rok A

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Dziś i w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie  się  spotkanie z  dziećmi , które mają przystąpić w tym roku katechetycznym  do I Komunii św.
 3. Modlitwa Różańcowa :w niedzielę zawsze o godz. 8.30. W tygodniu o godz. 16.30. Zapraszam: dzieci  na  poniedziałek, środę , czwartek,; młodzież na poniedziałek  wtorek  i sobotę.
 4. Są do nabycia : nowy numer „ Idziemy”. i kalendarze.
 5. Można zamawiać modlitwy wspominkowe.
 6. W przyszłą niedzielę będą w naszej parafii Misjonarze św. Rodziny z Kazimierza Biskupiego, którzy prowadzą działalność misyjną w Papui, Nowej Gwinei , na Madagaskarze. Będą rozprowadzać pamiątki misyjne, kto będzie chciał będzie mógł wesprzeć misje prowadzone przez księży misjonarzy.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 23 10  2017

Poniedziałek   17.00 + Wojciecha Łuczaka/int. rodziny Pogodskich/

Wtorek           17.00 + Wacława Kamińskiego/int. rodzin: Matuszewskich i Zamiatałów/

Środa             17.00+ Piotra Kościelskiego/int. kuzynki Krystyny z mężem/

Czwartek      17.00+ Helenę Gorgolińską/int. Ireny i Zenona Studzińskich z rodziną/

Piątek            17.00+ Lecha Muchę w 3 r.śm./int. rodziny/

Sobota           17.00 +  Piotra Kościelskiego/int. Bartka i Sylwi/

Niedziela         9.05 + Mirosława Dziubek/int. żony z dziećmi/

11.30  Za parafian+ Mariannę Wierzbińską w 1 r.śm./int. syna Krzysztofa z rodziną/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 29 października 2017


 

 

XXVIII  Niedziela Zwykła  2017 Rok A- Dzień Papieski

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Dziś ofiary zbieram w parafii Stare Miasto.
 2. Dziś i w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie  się  spotkanie z  dziećmi , które mają przystąpić w tym roku katechetycznym  do I Komunii św.
 3. Modlitwa Różańcowa :w niedzielę zawsze o godz. 8.30. W tygodniu o godz. 16.30. Zapraszam: dzieci  na  poniedziałek, środę , czwartek,; młodzież na poniedziałek  wtorek  i sobotę.
 4. Na 22 października za TYDZIEŃ zapraszam na Mszę św. o 11.30  szczególnie rodziców z dziećmi, które zostały ochrzczone w roku 2016r. Będzie to sposobność by podziękować Bogu za dar życia Bożego, za błogosławieństwo  i opiekę Bożą nad dziećmi i rodzinami w których dzieci wzrastają:, tzw . ROCZEK  połączony z uroczystym błogosławieństwem.
 5. Ofiary zbierane za tydzień na tacę są przeznaczone na budowę kościoła. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 6. Są do nabycia : nowy numer „ Idziemy”. i kalendarze.
 7. Ofiary zbierane dziś przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 8. Dziś liczenie wiernych w kościołach w Polsce, proszę powoli wychodzić ze świątyni.Dziękuję.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 16 10  2017

Poniedziałek   17.00 + Wacława Kamińskiego/int. siostry Haliny z mężem i rodziną/

Wtorek           17.00 + Mieczysława Zaczkiewicza/int. wnuczki Moniki z mężem i dziećmi/

Środa              17.00+ Piotra Kościelskiego/int. Marka Kubiaka z rodziną/

Czwartek         17.00+ Aleksandrę Śliwińską/int. rodziców/

Piątek              17.00+ Józefa Molo w r.śm/int. synów z rodzinami/

Sobota           17.00 +  Piotra Kościelskiego/int. rodziny Ławniczaków/

Niedziela         9.05 + Tadeusza Jankowskiego w 8 r.śm/int.żony z dziećmi/

11.30  Za parafian+ Jana Marzola w 5 r.śm;+ Rozalię i Mieczysława Marzol/int. rodziny/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 22 października 2017


 

XXVII  Niedziela Zwykła  2017 Rok A- Dzień Papieski

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Dziś XVII Dzień Papieski. Ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z biednych rodzin. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 3. Dziś i w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30  odbędzie  się  spotkanie z  dziećmi , które mają przystąpić w tym roku katechetycznym  do I Komunii św.
 4. Modlitwa Różańcowa :w niedzielę zawsze o godz. 8.30. W tygodniu o godz. 16.30. Zapraszam: dzieci  na  poniedziałek, środę , czwartek,; młodzież na poniedziałek  wtorek  i sobotę. W piątek nie ma różańca
 5. Na 22 października za dwa tygodnie zapraszam na  Mszę św. o 11.30  szczególnie rodziców z dziećmi, które zostały ochrzczone w roku 2016r. Będzie to sposobność by podziękować Bogu za dar życia Bożego, za błogosławieństwo  i opiekę Bożą nad dziećmi i rodzinami w których dzieci wzrastają:, tzw . Roczek  połączony z uroczystym błogosławieństwem.
 6. W tym tygodniu w czwartek oddajemy cześć N.M.P. z Guadalupe. O godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Różaniec Świety prowadzi Koło Żywego Różańca z Janowic. Msza Św. zostanie odprawiona o godz. 19. 00. zakończona Apelem Maryjnym. Zapraszam.
 7. Ofiary zbierane za tydzień przed kościołem są przeznaczona na sprzątanie i na kwiaty. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 8. Są do nabycia : nowy numer „ Idziemy”. i kalendarze.

 Intencje mszalne w tym tygodniu: od 09 10  2017

Poniedziałek   17.00 + Józefa Knapkiewicza/int. sąsiadów syna z ul. Jarzębinowej z Żychlina/

Wtorek           17.00 + Wacława Kamińskiego/int. sąsiadów Piaseckich/

Środa              17.00+ Danielę Muchę/rodziny Małolepszych i Biberów/

Czwartek         16.30 Różaniec Święty

19.00 Msza Św. ku czci N.M.P. z Guadalupe

Piątek            Nie ma Mszy św.

Sobota           16.00 Dziękczynno- błagalna w 80 r. urodzin dla babci Marii/int. wnuków z rodzinami/ ;

17.00 + Kazimierza Jóźwiaka w 14 r.śm./int. rodziny Jóźwiaków/

Niedziela         9.05 + Ryszarda Kościelskiego w 1 r.śm/int. żony z synem/

11.30  Za parafian+ Czesława Lachowicza w 6 r.śm./int. syna z rodziną/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 15  października 2017


 

XXVI  Niedziela Zwykła  2017 Rok A

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. W poniedziałek obchodzimy wspomnienie Aniołów Stróżów, w czwartek św. Faustyny Kowalskiej, w sobotę wspomnienie N.M.P. Różańcowej  Zapraszam na godz. 17.00.
 3. W przyszłą niedzielę obchodzimy XVII Dzień Papieski. Ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z biednych rodzin. Za złożone ofiary Bóg zapłać.
 4. Dziś i w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30  odbędzie  się  spotkanie z  dziećmi , które mają przystąpić w tym roku katechetycznym  do I Komunii św.
 5. Modlitwa Różańcowa :w niedzielę zawsze o godz. 8.30. W tygodniu o godz. 16.30. Zapraszam:  dzieci  na wtorek  środę i czwartek; młodzież na poniedziałek  piątek i sobotę.
 6. Na 22 października za trzy tygodnie zapraszam na  Mszę św. o 11.30  szczególnie rodziców z dziećmi, które zostały ochrzczone w roku 2016r. Będzie to sposobność by podziękować Bogu za dar życia Bożego, za błogosławieństwo  i opiekę Bożą nad dziećmi i rodzinami w których dzieci wzrastają:, tzw . Roczek  połączony z uroczystym błogosławieństwem.
 7. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 15.30.

8 .Modlitwa Różańcowa :w  niedzielę zawsze o godz. 8.30. W tygodniu o godz. 16.30. Zapraszam:  dzieci  na  środę , czwartek, piątek; młodzież na poniedziałek wtorek  i sobotę.

 1. Jest do nabycia nowy numer „ Idziemy”.
 2. Wypominki

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 02 10  2017

Poniedziałek   17.00 + Wacława Kamińskiego/int. Czesława Kaczmarka z rodziną/

Wtorek           17.00 + Kazimierę Goździkiewicz/int. rodz. Mizgalskich

Środa              17.00+ Piotra Kościelskiego/int. koleżanki i kolegów „ Radnych”

18.00 Dziękczynno- błagalna w 18 r. urodzin dla Marty/int. rodziców/

Czwartek       17.00+ Danielę Muchę/int. rodziny Wojciechowskich i Buczyńskich/

Piątek            17.00+ Juliannę Wczesną/int. rodziny Jagodzińskich/

Sobota           17.00 + Piotra Kościelskiego/int. Stanisławy Gołdyn i Heleny Olkowskiej/

Niedziela

9.05 + Henryka Szymczaka w 5 r.śm/int. żony Czesławy z rodziną/

11.30  Za parafian+ Henryka Pawłowskiego w 7 r.śm./int. zony z rodziną/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 08  października 2017


 

XXV Niedziela Zwykła  2017 Rok A

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. W piatek obchodzimy święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Zapraszam na godz. 17.00.
 3. Dziś i w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30  odbędzie  się  spotkanie z  dziećmi , które mają przystąpić w tym roku katechetycznym  do I Komunii św.
 4. Modlitwa Różańcowa :w niedzielę zawsze o godz. 8.30. W tygodniu o godz. 16.30. Zapraszam:  dzieci  na wtorek  środę i czwartek; młodzież na poniedziałek  piątek i sobotę.
 5. Na 15 października za trzy tygodnie zapraszam na  Mszę św. o 11.30  szczególnie rodziców z dziećmi, które zostały ochrzczone w roku 2016r. Będzie to sposobność by podziękować Bogu za dar życia Bożego, za błogosławieństwo  i opiekę Bożą nad dziećmi i rodzinami w których dzieci wzrastają:, tzw . Roczek  połączony z uroczystym błogosławieństwem.
 6. Jest do nabycia nowy numer „ Idziemy”.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 25  09  2017

Poniedziałek   17.00 + Kazimierę Goździkiewicz/int. Anny i Marka Mijalskich z rodziną/

Wtorek           17.00 + Wacława Kamińskiego/int. firmy Westal/

Środa              17.00+ Danielę Muchę/int. Lucyny Zioła i rodziny Frątczaków/

Czwartek       17.00+ Piotra Kościelskiego/int. Radosława z rodziną/

Piątek            17.00+ Ryszarda Stasińskiego w 2 r.śm/int. żony z dziećmi/

Sobota           17.00 + Zofię Andrzejczak/int. sąsiadów Studzińskich/

 Niedziela

9.05 + Piotra Kościelskiego/int. rodziny Waleryszaków/

11.30 Za parafian+ Zofię Kazimierza Płucienników i Stanisława Szmajdkę/int. Wandy i Zdzisława/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 1 października 2017


XXIV Niedziela Zwykła  2017

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. W przyszłym tygodniu ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na budowę kościoła. W tym tygodniu ofiary na budowę kościoła będą zbierane na Oś. Słonecznym, za lasem i ul. Staromiejskiej, Sosnowej i Cisowej. Za złożone ofiary. Bóg zapłać.
 2.  W poniedziałek obchodzimy święto św. Stanisława Kostki. Zapraszam na godz. 17.00.
 3. W  przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30  odbędzie  się  spotkanie z  dziećmi , które mają przystąpić w tym roku katechetycznym  do I Komunii św.
 4.  Jest do nabycia nowy numer „ Idziemy”.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 18  09  2017

Poniedziałek   17.00 + Wacława Kamińskiego/int. rodziny Majewskich z Kawnic/

Wtorek           17.00 + Olgę Kwiecień/int. Eli z mężem/

Środa              17.00+ Mariana Ciesielczyka/ int. Beaty i Piotra Szyszyńskich z dziećmi/

Czwartek       17.00+ Danielę Muchę/int. rodziny Jakubowskich/

Piątek            17.00+ Piotra Kościelskiego/int. kuzyna Leszka z żoną/

Sobota           17.00 + Wacława Kamińskiego/int. rodziny Kamińskich i Bończaków/

Niedziela

9.05 + Danielę Muchę/int. syna Jacka z żoną i synami/

11.30 Za parafian+ Henryke Kwiecińską/int. sąsiadki Iwony Cichej z córką/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 24 września 2017


 

XXIII Niedziela Zwykła  2017- Tydzień Wychowania

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Tace inwestycyjne za tydzień i za dwa tygodnie.
 2. Dziś Dożynki Diecezjalno-Powiatowo- Gminne w Starym Mieście
 3. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.05 odbędzie się spotkanie z młodzieżą mającą przystąpić do sakramentu bierzmowania- obecność obowiązkowa, natomiast po Mszy św. o godz. 11.30 odbędą się zapisy dzieci , które mają przystąpić w tym roku katechetycznym  do I Komunii św.
 4. We wtorek 12 oddajemy cześć N.M.P. z Guadalupe. Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 19.00. Różaniec Święty prowadzi Koło Żywego Różańca z Żychlina. Msza sw. o godz. 20.00 zakończona Apelem Maryjnym. Zapraszam.
 5. Dziś na Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się uroczyste  poświęcenie  tornistrów i przyborów szkolnych I klasistów. Zapraszam rodziców z dziećmi.
 6. Ofiary zbierane dziś przed kościołem są przeznaczone na kwiaty i na sprzątanie. Za złożone ofiary . Bóg zapłać.

 Intencje mszalne w tym tygodniu: od 11  09  2017

Poniedziałek   17.00 + Reginę Kołodziej/int. Bożeny Kamińskiej z rodziną/

Wtorek           20.00 Msza św. ku czci N.M.P. z Guadalupe

Środa              17.00+ Danielę Muchę/int. brata Henryka z rodziną/

Czwartek       17.00+ Mariana Ciesielczyka/int. brata Józefa/

Piątek            17.00+ Mariannę Ślebiodę/int. Zbigniewa Płuciennika z Janowic z rodziną/

Sobota           16.00   Msza św. ślubna

17.00 + Tomasza Kościelskiego w 15 r.śm./int. mamy i brata/

Niedziela

9.05 + Jerzego w 26 r.śm. Kaszubę;+ Irenę i Józefa Kaszubów//int. Grażyny/

11.30 Za parafian+ Józefa Tomaszkiewicza w 50 r.śm./int. kuzyna Stanisława z rodziną/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 17 września 2017


 

 

XXII Niedziela Zwykła  2017

1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła.  Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.

2. Dożynki Diecezjalno-Powiatowo- Gminne w Starym Mieście

3.17 września w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 odbędą  się:  zapisy do I Komunii św.  i spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św., natomiast spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania po Mszy św. o godz. 9.05. Zapraszam

 1. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.
 2. W piątek święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny- Matki Bożej Siewnej. Msze św. z poświęceniem ziarna zostaną odprawione o godzinie 9.05 i o godz. 17.00. Zapraszam.
 3. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się uroczyste poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych I klasistów. Zapraszam rodziców z dziećmi.
 4. Dziś ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na pomoc poszkodowanym w nawałnicach. Za złożone ofiary . Bóg Zapłać.

8.Ofiary zbierane za tydzień przed kościołem są przeznaczone na kwiaty i na sprzątanie kościoła. Za złożone ofiary . Bóg zapłać.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 04  09  2017

Poniedziałek   17.00 + Reginę Kołodziej/int. kuzynki Kazimiery Jasińskiej z rodziną/

Wtorek           7.00+ Piotra Kościelskiego/int. koleżanki Joli Szaraszek/

Środa              17.00+ Reginę Kołodziej/int. prawnuczki Marleny z mężem/

Czwartek       17.00+ Mariannę Ślebiodę/int. Radosława i wnuka Konrada/

Piątek               9.05+ Marię Brózdę/int. Połczyńskich/

17.00+ Mariana Ciesielczyka/int. kolegi Leszka Janiaka z Konina/

Sobota           17.00 + Jana Owsińskiego w 1 r.śm./int. żony i dzieci z rodzinami/

Niedziela

9.05 + Marię Stanislawa Przybylak w 9 r.śm./int. syna Krzysztofa z żoną i dziećmi/

11.30 Za parafian+ Ryszarda Kościelskiego/int. brata Jerzego z żoną i synami/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 10 września 2017


XXI Niedziela Zwykła  2017

      1.Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.

 1. Dziś Dożynki Parafialne uroczysta Msza św. zostanie odprawiona  o godz.11.30, jako dziękczynienie za zbiory. Zapraszam
 2. W piątek I Piątek Miesiąca. Spowiedź od godz. 16.00.
 3. Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolno- katechetycznego zostanie odprawiona w niedzielę o godz. 11.30. Zapraszam dzieci młodzież, rodziców. Przed nami nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci, młodzież i wszystkich zachęcamy  do skorzystania z sakramentu pokuty, aby w ten czas pracy i nauki wejść z Bożym błogosławieństwem. Spowiedź Święta dla dzieci młodzieży: czwartek sobota pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą
 4. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.

6.Ofiary zbierane za tydzień przed kościołem SA przeznaczone na pomoc    poszkodowanym w nawałnicach. Za złożone ofiary . Bóg Zapłać.

 1. Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im Fryderyka Chopina w Żychlinie prowadzi nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe:

a,Prowadzenie produkcji rolniczej – ukończenie kursu nadaje uprawnienia rolnicze oraz możliwość uzyskania dotacji np. na Młodego rolnika

 

b,Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – kwalifikacja dla zawodu Technik Rachunkowości

 

Warunek ukończone 18 lat. Zapisy do 30 sierpnia. Szczegółowych informacji udziela  sekretariat szkoły.

 

 

 

Intemszalne w tym tygodniu: od 27  08  2017

Poniedziałek   17.00 + Mariannę Ślebiodę/ od pracowników sklepu/

Wtorek           17.00+ Wacława Kamińskiego/int. Karoliny z mężem i rodziną/

Środa              17.00+ Genowefę Batorską w 13 r.śm, Jana Batorskiego/int. córki z rodziną z ul. Staromiejskiej/

Czwartek       17.00+ Danielę Muchę/int. siostry Anny z rodziną/

Piątek             17.00+ Piotra Kościelskiego/int. kolegów Grzegorza Matuszaka z rodziną/

Sobota            16.30 O szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny/int. rodziców/

                        17.00 + Zdzisława Parusa w 22 r.śm./int. rodziny Jóźwiaków/

Niedziela         

9.05 + Józefa i Andrzeja, Teresę Rumaków/int. Krystyny Rumak z rodziną/

11.30 Za parafian/ dziękczynno- błagalna na rozpoczęcie Roku Szkolno- Katechetycznego/;+ Michała i Janinę Kubiak/int. córki Czesławy z rodziną/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 27 sierpnia 2017


XX Niedziela Zwykła  2017

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. W niedzielę za tydzień -Taca inwestycyjna
 2. Dożynki parafialne odbędą się w przyszłą niedzielę 27 sierpnia. Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona o godz. 11.30, jako dziękczynienie za zbiory. Bardzo proszę o przygotowanie chleba tegorocznych owoców, mieszkańców: Oś. Słonecznego, Starego Żychlina, Janowic, Oś. za Lasem, Lipin.
 3. W sobotę obchodzimy  Uroczystość NMP. Częstochowskiej . Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona o godz. 16.00. Zapraszam.
 4. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 21  08  2017

Poniedziałek   17.00 + Józefa Kołodziejczaka/int. żony z rodziną/

Wtorek           17.00+ Jadwigę Mizgalską w 3 r.śm/int. córki z rodziną/

Środa              17.00+ Mariannę Ślebiodę / int. Krystyny Piguły i Wandy Marciniak/

Czwartek       17.00+ Henrykę Kwiecińską/int. Zarządu i Pracowników Piekarni „ Dalen”/

Piątek             17.00+ Mariana Ciesielczyka/int. rodziny Ratajczyków z Janowic/

Sobota                16.00 + Daniele Muchę/int. chrzesniaka Radosława z rodziną/

                           17.00 Msza św. ślubna       

Niedziela         

9.05 + Zofię Zygmunta Truśkiewiczów i ich synów i rodziców/int. rodziny/

11.30 Za parafian/ dziękczynno- błagalna za tegoroczne zbiory/;+ Mariannę Wierzbińską/int. wnuczki Kamili z mężem i synem/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 27 sierpnia 2017
 

 

 

 


XIX Niedziela Zwykła  2017

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach. Taca inwestycyjna w ostatnią niedzielę sierpnia.
 2. W tym tygodniu we wtorek obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. Msze św. tak jak w niedzielę o godz. 9.05 , 11.30. i 16.00 Zapraszam.
 1. Dożynki parafialne odbędą się 27 sierpnia. Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona o godz. 11.30, jako dziękczynienie za zbiory. Bardzo proszę o przygotowanie chleba tegorocznych owoców, mieszkańców: Oś. Słonecznego, Starego Żychlina, Janowic, Oś. za Lasem, Lipin.
 2. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.
 3. Dziś ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty., a we wtorek taca jest przeznaczona na katedrę włocławską. Za złożone ofiary Bóg . Zapłać.
 4. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej zaprasza 19 sierpnia na teren kompleksu sportowego „Orlik” w Starym Mieście. Obędzie się tam festyn rycerski,  w czasie którego cała rodzina znajdzie dla siebie zabawy osadzone w średniowiecznych klimatach. Spodziewać można się walk rycerskich, konkurencji strzeleckich, przedstawień teatralnych, dmuchawców, animacji dla dzieci oraz wielu innych atrakcji. Zapraszamy od godziny 12.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 14  08  2017

Poniedziałek   

17.00 + Adama i Janinę Bisiorków/int. córki z mężem/

Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P

Wtorek           

9.05 Dziękczynno- błagalna w 30 r.ślubu Ewy i Arkadiusza/int. rodziców i dzieci/

11.30 + Edwarda Szafrańskiego /int. syna/

16.00+ Mariannę Kujawę w 1 r.śm/int. córki Teresy z mężem i synów z rodzinami/

Środa             

17.00+ Henrykę Kwiecińską/int. Marcina i Anety Płóciennik/

Czwartek       

17.00+ Mariana Ciesielczyka/int. sąsiadki Anastazji i Agnieszki z rodziną/

Piątek             

17.00+ Mariannę Ślebiodę/int. sąsiada Jana Tomaszkiewicza/

Sobota                

17.00+ Sabinę Franciszka + Cr. Kaźmierczaków, Halinę Kwiecińską/int. córki z rodziną/ 

 Niedziela         

9.05 + Ryszarda Kościelskiego/int. rodziny Lisowskich/

11.30 Za parafian+ Mariannę Staszak

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 20 sierpnia 2017


XVIII Niedziela Zwykła  2017

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Dziś w naszej parafii Odpust ku czci św. Jana Diego. Dziękuję za odprawienie Sumy Odpustowej Ks. Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku Jackowi Szymańskiemu, księżom , Ochotniczej Straży Pożarnej z Żychlina i Janowic , chórowi, ministrantom wszystkim gościom  i parafianom.
 3. W sobotę 12 oddajemy cześć N.M.P z Guadalupe. O godz. 19.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Różaniec Święty prowadzi Koło Żywego Różańca z Żychlina . O godz. 20.00 zostanie odprawiona Msza św. zakończona Apelem Maryjnym. Zapraszam.
 4. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.
 5. W przyszłą niedzielę ofiary zbierane przed kościołem są przeznaczone na sprzątanie i na kwiaty. Za złożone ofiary Bóg . Zapłać.

Intencje mszalne w tym tygodniu: od 07 08  2017

Poniedziałek   

17.00 + Henrykę Kwiecińską/int. Magdaleny i Damiana Ślugaj/

Wtorek           

7.00+ Piotra Kościelskiego/int. kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej rocznik 59 z Żychlina/

Środa             

17.00+ Reginę Kołodziej/int. Barbary Szczepańskiej i rodziny Jędrasiaków/

Czwartek       

17.00+ Alicję Parus w 21 r.śm. /int. rodziny Jóźwiaków/

Piątek             

17.00+ Józefa w 25 r.śm., Helenę i Elżbietę Staszaków/int. rodziny Staszaków/

 Sobota     20.00  Msza św. ku czci NMP z Guadalupe:
 

 

Niedziela         9.05 + Mirosławę Majewską/int. Iwony i Juliana Ciesiołkiewiczów/

                       11.30 Za parafian+Danielę Muchę/int. Marcina i Agaty Brzęckich z córką/

        16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 13 sierpnia 2017


XVII Niedziela Zwykła  2017

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Odpust ku czci św. Jana Diego w naszej parafii zawsze w pierwszą niedzielę sierpnia w tym roku za tydzień tj. 6 sierpnia , suma odpustowa o godz. 11.30. Zapraszam Asystę, Ochotniczą Straż Pożarną z Żychlina i Janowic , chór, ministrantów wszystkich gości     i parafian. Sumę odpustową będzie prowadził Ks. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego dr. Jacek Szymański. Zapraszam.
 3. W niedzielę obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego
 4. W czwartek modlimy się za dusze w czyśćcu cierpiące; w pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.00. Zapraszam.
 5. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.
 6. W naszej parafii Chrztu Świętego udzielam w I i IV niedzielę miesiąca.
 7. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 31  07 2017

Poniedziałek   Nie ma Mszy św.

Wtorek            7.00+ Danielę Muchę/int. koleżanek ze Szkoły Podstawowej/

Środa              17.00+ Henrykę Kwiecińską/int. sąsiadów Śliwińskich i Staszaków/

Czwartek        17.00+ Mariana Ciesielczyka/int. Marleny i Roberta Łysiak/

Piątek              17.00+ Piotra Kościelskiego/int. Małgorzaty i Wojciecha Lewandowskich/

Sobota              17.00+ Danielę Muchę/int. Waldemara i Marzeny Brzęckich z dziećmi/

 Niedziela         9.05 + Ryszarda w 20 r.śm., Józefę w 37 r.śm. Przybysławskich/int. Grażyny/

11.30  Suma Opustowa : za parafian+ Władysława Janinę Staśkowiaków/int. córki z rodziną/

 16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego- 6 sierpnia 2017
XVI Niedziela  Zwykła  2017

 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Dziś ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. Dziś po każdej Mszy św. święcenie pojazdów.
 3. Odpust ku czci św. Jana Diego w naszej parafii zawsze w pierwszą niedzielę sierpnia , suma odpustowa o godz. 11.30.
 4. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.
 5. W naszej parafii Chrztu Świętego udzielam w I i IV niedzielę miesiąca.
 6. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 24  07 2017

Poniedziałek  – Sobota Nie ma Mszy św.

 Niedziela         9.05 + Mariannę Ratajczyk w 1 r.śm.//int. córki z rodziną/

11.30   Za parafian+ Annę i Tadeusza Łubków/ int. córek z rodziną/

16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego:


XV Niedziela Zwykła  2017
 1. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na budowę Kościoła . Dziś ofiary na budowę kościoła zbieram w parafii Stare Miasto, a za tydzień ofiary zbierane na tacę w naszej parafii są przeznaczone na budowę kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarodawcach.
 2. W przyszłym tygodniu po każdej Mszy św. święcenie pojazdów.
 3. Odpust ku czci św. Jana Diego w naszej parafii zawsze w pierwszą niedzielę sierpnia , suma odpustowa o godz. 11.30.
 4. Jest do nabycia nowy numer Idziemy.
 5. W naszej parafii Chrztu Świętego udzielam w I i IV niedzielę miesiąca.
 6. Intencje mszalne w tym tygodniu: od 17 07 2017

Poniedziałek  17.00+ Henrykę Kwiecińską/int. rodziny Brylów z Modły/

         Wtorek     7.00+ Mariana Ciesielczyka/int. Bożeny Niedzielskiej/

         Środa     17.00+ Reginę Kołodziej/int. chrześniaczki Janiny z rodziną ze Żdźar/

  Czwartek     17.00+ Mariannę Ślebiodę/int. chrześniaka Dariusza Andrzejaka z rodziną/

   Piątek          17.00+ Henryke Kwiecińską/int. rodziny Sobczaków/

     Sobota       16.30 + Zofię w 30 r.śm. i Wacława Andrzejewskich/int. syna z rodziną/

                        17.00 + Danielę Muchę/int. Janiny Kaczmarek z rodziną/

 Niedziela         9.05 + Mariannę Jacek/int. rodziny/

                        11.30   Za parafian+ Marię Mariannę Walentego, + Cr. Kreczmerów/int. rodziny/     16.00  Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego

 

Poprzednia strona